NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-454/2018
Správa
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1076)
___________________________________________________________________________
Podľa § 123 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.
Návrh na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí.
Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (ďalej len AZZZ SR) Tomáš Malatinský oznámil Národnej rade Slovenskej republiky listom zo dňa 8. augusta 2018, že Mgr. Branislav Masár ukončil svoje pôsobenie v AZZZ SR a v zmysle § 123 ods. 19 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiada o jeho odvolanie z Dozornej rady Sociálnej poisťovne ako zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov.
Súčasne navrhujú zvoliť do Dozornej rady Sociálnej poisťovne RNDr. Ota Nevického, MBA, generálneho sekretára AZZZ SR a člena Prezídia AZZZ SR.
Návrh na voľbu RNDr. Ota Nevického, MBA za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a kandidát spĺňa podmienky stanovené § 123 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Bezúhonnosť RNDr. Ota Nevického, MBA je podľa § 123 odsek 5 zákona č. 461/2003 Z. z. preukázaná výpisom z registra trestov zo dňa 7. augusta 2018.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci súhlasil s návrhom na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1076) a konštatoval, že je predložený v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 122 z 11. septembra 2018 súhlasil s predloženým návrhom na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 4. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
1.odvolať
Branislava MASÁRA
zástupcu reprezentatívneho združenia zamestnávateľov z Dozornej rady Sociálnej poisťovne;
2.zvoliť
Ota NEVICKÉHO
za zástupcu reprezentatívneho združenia zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne na funkčné obdobie, ktoré začne plynúť odo dňa zvolenia na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky;
Výbor ďalej odporúča vykonať voľbu verejným hlasovaním použitím technického zariadenia podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011;
Zvolený je kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykonajú nové voľby na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor poveril poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Buriana informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a o stanovisku výboru.
Základné údaje o navrhnutom kandidátovi sú uvedené v predkladanom materiáli.
Bratislava 11. septembra 2018
Alena B a š i s t o v á v. r.
predsedníčka výboru