NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-454/2018
N á v r h
U z n e s e n i e
Národnej rady Slovenskej republiky
z .... septembra 2018
k návrhu na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1076)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 123 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
A.odvolala
Branislava MASÁRA
zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov z Dozornej rady Sociálnej poisťovne;
B.zvolila
Ota NEVICKÉHO
za zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.