NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-454/2018
1076
N á v r h
na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne
_________________________________________________________________
Predkladá:Obsah:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky1. Návrh uznesenia Národnej rady
pre sociálne veci Slovenskej republiky
2. Správa výboru3. Návrh kandidáta
4. Uznesenie Výboru Národnej rady
Slovenskej republiky pre sociálne veci
Bratislava september 2018