ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
74. schôdza
Číslo: CRD-1140/2018
427
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 11. septembra 2018
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1034)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1034);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1034) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 427
z 11. septembra 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1034)
_____________________________________________________________________
1.V čl. I bode 1 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 1a) na konci pripájajú slová „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Vzhľadom na novelizáciu nariadenia nariadením 2018/673 je potrebné doplniť citáciu.
2.K čl. I
Za 4. novelizačný bod sa vkladá nový 5. novelizačný bod, ktorý znie:
„5. V § 3 ods. 1 sa slová „štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „štátny občan Slovenskej republiky“.
Zostávajúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobudne účinnosť 1. januára 2019, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Podľa súčasného znenia § 3 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. platí, že právo voliť a byť volený do orgánov strany štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „občan“), ktorý v deň volieb do orgánov strany dovŕšil 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Následne ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. používa predmetnú legislatívnu skratku „občania“ a pripája k nej, že len takto definovaní občania majú právo založiť stranu a združovať sa v nej. Znamená to, že podľa § 3 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. nemajú právo zakladať a združovať politické strany a hnutia štátni občania Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky. Takéto obmedzenie naráža na čl. 29 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, garantujúci právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich občanom Slovenskej republiky vo všeobecnosti, bez obmedzenia v podobe trvalého pobytu. Ústava Slovenskej republiky v čl. 29 ods. 3 síce uvádza, že tieto práva možno obmedziť v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnuté pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných, žiadny z týchto dôvodov sa však netýka štátnych občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom v zahraničí. O uvedenom svedčí aj skutočnosť, že títo občania napriek absencii trvalého pobytu disponujú aktívnym volebným právom pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Je nezmyselné, ak občan môže za politickú stranu hlasovať, no sám zakázané stať sa jej členom. Navyše, komparatívna analýza právnych úprav členských štátov Európskej únie ukázala, že okrem Slovenskej republiky dnes neexistuje iný členský štát Európskej únie, ktorý by znemožňoval pre svojich občanov bez trvalého pobytu členstvo v politických stranách a hnutiach. Navrhuje sa preto tento nesúlad odstrániť. Z legislatívno-technického hľadiska je potrebné upozorniť, že metóda nahradenia slov bola uprednostnená pred metódou vypustenia slov preto, lebo § 3 ods. 1 obsahuje slová „s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky“ aj vo vzťahu k občanom iného členského štátu Európskej únie, a keďže § 3 ods. 1 tvorí jednu súvislú vetu, mohlo by byť sporné, ktorých slov sa zmena dotýka.
3.V čl. I sa za bod 4 vkladajú nové body 5 a 6, ktoré znejú:
„5. V § 3 ods. 2 sa za slová „štatutárneho orgánu strany“ vkladá čiarka a slová: „členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu strany,“.
6. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Po dobu piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu o rozpustení politickej strany podľa osobitného predpisu, 1b) nemôže byť členom prípravného výboru, štatutárnym orgánom strany alebo členom štatutárneho orgánu strany, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu strany občan, ktorému bolo takéto obmedzenie uložené rozhodnutím správneho súdu“.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b) § 390 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Všeobecne k návrhu: Navrhuje reaguje na aktuálny nedostatok právneho poriadku, ktorý spočíva v skutočnosti, že nebráni osobám, ktoré aktívne pôsobili v politických stranách, ktoré boli v minulosti v dôsledku rozporu ich stanov, programu alebo činnosti s Ústavou, zákonmi či inými právnymi predpismi rozpustené Najvyšším súdom (ďalej aj „NS SR“) v tom, aby opätovne znovuzakladali alebo sa inak aktívne spolupodieľali na zakladaní nových politických strán. Súčasná právna úprava teda formálne povoľuje znovuzakladanie alebo znovuobnovenie činnosti politickej strany tými istými osobami. Konanie o žalobe generálneho prokurátora o rozpustení politickej strany sa podľa planého právneho stavu totiž žiadnym spôsobom netýka osôb, ktoré boli v dotknutej politickej
strane politicky činné. Súčasná právna úprava preto žiadnym spôsobom neobmedzuje osoby, ktoré konali za v minulosti rozpustenú politickú stranu alebo za takúto stranu vo voľbách kandidovali, aby svoju činnosť, ktorá bola v podstate dôvodom pre rozpustenie politickej strany, ihneď po jej rozpustení nevykonávali ďalej. Umožňuje teda, aby takéto osoby založili novú politickú stranu, konali za novú politickú strana či aby sa uchádzali o zvolenie do volenej funkcie na kandidátnej listine novej (inej) politickej strany. Takýto postup však predstavuje
zrejmé obchádzanie platnej právnej úpravy, ktorá sa snaží, v intenciách ústavných mantinelov, reagovať na politické sily, ktoré nerešpektujú základné princípy demokratického štátu a demokratické pravidlá súťaže politických síl. Nedostatočnosť súčasnej právnej úpravy podčiarkuje aj skutočnosť, že súčasná úprava nedokáže zabrániť ani takému konaniu, ak osoby v minulosti významne činné v rozpustenej politickej strane neskôr vstúpia do existujúcej politickej strany, ktorú takpovediac „pretvoria“ na svoj obraz, predovšetkým zmenou programu a činnosti, a tým obídu proces registrácie, ktorý je nevyhnutným predpokladom pre vznik politickej strany. Toto je aj prípad jednej dnes parlamentnej politickej strany, ktorá bola pôvodne zaregistrovaná pod názvom Strana priateľov vína a bola, ako bolo jej predstaviteľmi uvádzané, myslená skôr ako recesistické združenie. V rokoch 2009 2010 bola však táto strana personálne „ovládnutá“ súčasnými predstaviteľmi tejto parlamentnej strany čo sa následne prejavilo aj v opakovanej zmene názvu tejto politickej strany (23. februára 2010 a následne aj 10. novembra 2015).
K bodu 5. V § 3 ods. 2 zákona o politických stranách a politických hnutiach sa spresňuje, že podmienka štátneho občianstva, dosiahnutia veku 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a vzťahuje aj na členov najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu strany.
K bodu 6 Ustanovenie § 3 zákona sa dopĺňa o nový odsek 3, ktorý nadväzuje na navrhovanú zmenu správneho súdneho poriadku, ktorá zaväzuje správny súd, aby v prípade, ak rozhodne o rozpustení politickej strany roveň vyslovil, že rozpustenie politickej strany je po dobu piatich rokov od právoplatnosti rozsudku pre osoby vymenované v § 390 ods. 2 Správneho súdneho poriadku prekážkou pre možnosť byť členom prípravného výboru akejkoľvek politickej strany a pre možnosť byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu akejkoľvek politickej strany.
4.V čl. I bode 9 sa za slová „odseku 3 písm. i), j), k) a m)“ vkladá čiarka a slová „ktoré sú účinné“.
Legislatívno-technická úprava spresňujúca
ustanovenie.
5.V čl. I bod 19 znie:
„19. V § 7 ods. 9 písm. d) sa slovo „je“ nahrádza slovom „bola“ a za slovo „zaregistrovaná“ sa vkladá čiarka a slová „alebo od názvu a skratky európskej strany podľa § 32a“.
Legislatívno-technická úprava.
6.V čl. I bode 42 § 15 ods. 7 sa slová „pripája táto veta“ nahrádzajú slovami „pripájajú tieto vety“.
Legislatívno-technická úprava.
7.V čl. I bode 75 § 30 ods. 2 písm. p) sa slovo „adresa“ nahrádza slovom „adresu“.
Gramatická úprava.
8.V čl. I bode 80 § 31 ods. 3 prvej vete sa vypúšťa slovo „vnútra“.
Úprava pojmu v súlade so zavedenou legislatívnou skratkou v § 4 ods. 2 zákona č. 85/2005 Z. z.
9.V čl. I za bod 80 sa vkladá nový bod 81, ktorý znie:
81. V § 31 sa za ods. 3 vkladá nový ods. 4, ktorý znie:
„(4) Ministerstvo vnútra uloží pokutu 3 500 eur strane, ktorej člen prípravného výboru, štatutárneho orgánu, najvyššieho, výkonného, rozhodcovského alebo revízneho orgánu je osoba, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 3 ods. 3 tohto zákona“.“
Nasledujúce odseky sa prečíslujú.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na uvedenú úpravu sa vykoná aj nadväzujúca legislatívno-technická úprava označenia odsekov v čl. I 81. až 85. bode.
Navrhuje sa doplniť ustanovenie § 31 (Správne delikty) o delikt, ktorého sa môže dopustiť politická strana tým, že ustanoví za člena svojho prípravného výboru, štatutárneho orgánu, najvyššieho, výkonného, rozhodcovského alebo revízneho orgánu občana, na ktorého sa vzťahuje obmedzenie definované v § 3 ods. 3 tohto zákona (občana, ktorému bolo takéto obmedzenie uložené rozhodnutím správneho súdu podľa § 390 ods. 2 Správneho súdneho poriadku)
10.V čl. I bode 87 sa v poznámkach pod čiarou k odkazom 27a a 27b vypúšťajú slová „Európskeho parlamentu a Rady“.
Legislatívno-technická pripomienka.
11.V čl. I bode 88 § 34e ods. 5 sa slovo „pravidiel“ nahrádza slovom „predpisov“.
Legislatívno-technická úprava.
12.V čl. I bode 88 § 34e ods. 7 sa za slovo „začaté“ vkladajú slová „a právoplatne neukončené“.
Formulačná precizácia vo vzťahu ku konaniam o uložení pokút, ktoré boli začaté a právoplatne neskončené pred nadobudnutím účinnosti novej právnej úpravy.
13.V čl. II bode 4 § 19 ods. 4 sa za slovo „vymenúva“ vkladajú slová „a odvoláva“.
Doplnenie ustanovenia, aby bolo zrejmé, že zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
utvorenej pre osobitný okrsok vymenúva, aleaj odvoláva predseda štátnej komisie.
14.V čl. II bode 11 § 50 ods. 4 písm. c) prvom bode a v bode 20 § 80 ods. 4 písm. b) prvom bode sa bodka za slovom „strany“ nahrádza čiarkou a slová „K zoznamu podľa predchádzajúcej vety musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie“ sa nahrádzajú slovami „s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením“.
Legislatívno-technická úprava.
15.V čl. II bode 11 § 50 ods. 4 písm. c) druhom bode a v bode 20 § 80 ods. 4 písm. b) druhom bode sa bodka za slovom „člena“ nahrádza čiarkou a slová „K zoznamu podľa predchádzajúcej vety musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie“ sa nahrádzajú slovami „s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou.
Legislatívno-technická úprava.
16.V čl. II bode 13 § 52 ods. 2 a bode 24 § 82 ods. 2 sa slová „ku ktorej“ nahrádzajú slovami „kandidátnej listiny, ku ktorej“.
Legislatívno-technická úprava spresňujúca ustanovenie.
17.V čl. II bode 28 § 178 ods. 1 sa slová „vkladá bodka a koniec vety sa vypúšťa“ nahrádzajú slovami „vypúšťa čiarka a slová „číslo volebného obvodu a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť.““.
Formulačná precizácia na účely zjednotenia zavedenej terminológie.
18.V čl. II bode 33 § 201 ods. 8 písm. d) sa vypúšťajú slová „priebehu a“.
Legislatívno-technická úprava zjednotenie používanej terminológie.
19.Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 390 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Správny súd v rozsudku podľa odseku 1 zároveň vysloví, že po dobu piatich rokov od právoplatnosti rozsudku osoba, ktorá bola počas prípravy stanov alebo programu politickej strany, pokiaľ obsah niektorého z týchto dokumentov bol dôvodom na rozpustenie politickej strany, alebo ktorá počas obdobia keď dochádzalo k činnosti, ktorá bola dôvodom na rozpustenie politickej strany, bola
a) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu takejto
politickej strany,
b) členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu
takejto strany,
c) uvedená na kandidátnej listine takejto politickej strany, ktorá bola
podaná v súvislosti s voľbami podľa osobitného predpisu,
nemôže byť členom prípravného výboru akejkoľvek politickej strany, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu akejkoľvek politickej strany.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
2. V § 390 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Súčasťou rozsudku je aj zoznam osôb, ktorých sa týkajú obmedzenia podľa odseku 2. Zoznam obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu.“.“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
K bodu 1. Navrhuje sa doplniť § 390 Správneho súdneho poriadku (Konanie o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany) nové znenie ods. 2, ktoré by zaväzovalo správny súd, aby v prípade, ako rozhodne o rozpustení politickej strany, súčasťou jeho rozsudku bolo aj konštatovanie, že rozpustenie politickej strany je po dobu piatich rokov od právoplatnosti rozsudku pre osobu, ktorá bola počas prípravy stanov alebo programu politickej strany pokiaľ obsah niektorého z týchto dokumentov bol dôvodom na rozpustenie politickej strany alebo počas obdobia keď
dochádzalo k činnosti, ktorá bola dôvodom na rozpustenie politickej strany, prekážkou pre možnosť byť členom prípravného výboru akejkoľvek politickej strany a pre možnosť byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu v akejkoľvek inej politickej strane.
K bodu 2. Pre uľahčenie identifikácie osôb, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie definované v § 390 ods. 2 ministerstvom vnútra pri registrácii nových politických strán sa navrhuje, aby súčasťou rozsudku, ktorým sa vysloví rozpustenie politickej strany bol aj zoznam osôb, ktorých sa týka toto obmedzenie.