1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: PREDS - 391/2018
1046a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046)
__________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046).
I.
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19. júna 2018 zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí zo 4. júla 2018 č. 3085-2018-KPSR uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Na základe toho predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1105 zo 6. júla 2018 podľa § 90 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pridelil zákon z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Výbory prerokovali zákon z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046) a k návrhu prezidenta SR obsiahnutého v jeho rozhodnutí, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok zaujali tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi výboru dňa 4. septembra 2018 neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov (Čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na schôdzi výboru dňa 10. septembra 2018 uznesením č. 168 odporučil uvedený zákon schváliť a zmeniť ustanovenie o účinnosti zákona v znení tohto pozmeňujúceho návrhu:
3
K čl. I
1.V § 35 38 sa slová „31. augusta 2018“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31. októbra 2018“ v príslušnom tvare a slová „1. septembra 2018“ vo všetkých tvaroch slovami „1. novembra 2018“ v príslušnom tvare.
2.V § 35 ods. 5 prvej vete sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „30. novembra“.
3.V § 36 ods. 1 druhej vete sa slová „30. októbra“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.
4.V § 37 od. 4 sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „30. apríla“.
5.V § 38 ods. 3 celom texte sa slová „31. decembra 2018“ nahrádzajú slovami „31. marca 2019“ a v tretej vete sa slovo „januára“ nahrádza slovom „apríla“.
6.V § 38 ods. 5 sa slovo „augusta“ nahrádza slovom „októbra“.
7.V § 38 ods. 8 sa slová „30. októbra“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.
8.V § 38 ods. 9 prvej vete sa slová „decembra 2018“ nahrádzajú slovami „februára 2019“, druhej vete sa slová „31. decembra 2018“ nahrádzajú slovami „28. februára 2019“ a tretej vete sa slovo „januára“ nahrádza slovom „marca“ a slovo „februára“ slovom „apríla“.
9.V § 38 ods. 10 sa slovo „októbra“ nahrádza slovom „decembra“.
10.V § 38 ods. 11 sa slovom „apríla“ nahrádza slovom „júna“.
K čl. III
11.V čl. III sa slovo „septembra“ nahrádza slovom „novembra“.
Bodmi 1 a 11 sa technicky vykonáva aktualizácia dátumov s ohľadom na navrhovanú účinnosť 1. novembra 2018.
Bodmi 2 4 a 6 10 sa nevyhnutným spôsobom posúvajú dátumy v prechodných ustanoveniach v nadväznosti na zmenu účinnosti na zabezpečenie plynulého výkonu všetkých procesov.
Posun dátumov v bode 5 súvisí s nakladaním s majetkom štátu, pričom Ministerstvo financií SR vykonáva zmeny pri správe majetku štátu k štvrťroku.
4
III.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky hlasovať:
1.o pozmeňujúcom návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uvedeného v časti II s odporúčaním gestorského výboru schváliť;
2.o zákone z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046) ako celku v znení pozmeňujúceho návrhu s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
IV.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 175 z 10. septembra 2018.
Výbor určil poslanca Dušana Čaploviča za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ho poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov.
Bratislava september 2018
Ľubomír Petrák v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport