Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
45. schôdza výboru
Číslo: PREDS-391/2018
175
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 10. septembra 2018
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046a)
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia,
C.určuje poslanca Dušana Čaploviča
za spoločného spravodajcu výborov a poveruje ho
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k zákonu z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie
Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046) a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru,
D.ukladá predsedovi výboru
predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru