Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
44. schôdza výboru Číslo: PREDS - 391/2018
168
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 10. septembra 2018
k zákonu z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
návrh uvedený v rozhodnutí prezidenta Slovenskej republiky zo 4. júla 2018 č. 3085-2018-KPSR a to, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní neprijala zákon ako celok;
B.súhlasí
s pozmeňovacím návrhom k zmene účinnosti zákona uvedenom v prílohe tohto uznesenia;
C.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
pri opätovnom prerokúvaní zákon z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046) schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu;
D.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru
Pozmeňujúci návrh
k zákonu z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046)
___________________________________________________________________
K čl. I
1.V § 35 38 sa slová „31. augusta 2018“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31. októbra 2018“ v príslušnom tvare a slová „1. septembra 2018“ vo všetkých tvaroch slovami „1. novembra 2018“ v príslušnom tvare.
2.V § 35 ods. 5 prvej vete sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „30. novembra“.
3.V § 36 ods. 1 druhej vete sa slová „30. októbra“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.
4.V § 37 od. 4 sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „30. apríla“.
5.V § 38 ods. 3 celom texte sa slová „31. decembra 2018“ nahrádzajú slovami „31. marca 2019“ a v tretej vete sa slovo „januára“ nahrádza slovom „apríla“.
6.V § 38 ods. 5 sa slovo „augusta“ nahrádza slovom „októbra“.
7.V § 38 ods. 8 sa slová „30. októbra“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.
8.V § 38 ods. 9 prvej vete sa slová „decembra 2018“ nahrádzajú slovami „februára 2019“, druhej vete sa slová „31. decembra 2018“ nahrádzajú slovami „28. februára 2019“ a tretej vete sa slovo „januára“ nahrádza slovom „marca“ a slovo „februára“ slovom „apríla“.
9.V § 38 ods. 10 sa slovo „októbra“ nahrádza slovom „decembra“.
10.V § 38 ods. 11 sa slovom „apríla“ nahrádza slovom „júna“.
K čl. III
11.V čl. III sa slovo „septembra“ nahrádza slovom „novembra“.
Bodmi 1 a 11 sa technicky vykonáva aktualizácia dátumov s ohľadom na navrhovanú účinnosť 1. novembra 2018.
Bodmi 2 4 a 6 10 sa nevyhnutným spôsobom posúvajú dátumy v prechodných ustanoveniach v nadväznosti na zmenu účinnosti na zabezpečenie plynulého výkonu všetkých procesov.
Posun dátumov v bode 5 súvisí s nakladaním s majetkom štátu, pričom Ministerstvo financií SR vykonáva zmeny pri správe majetku štátu k štvrťroku.