ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
73. schôdza
Číslo: CRD-1083/2018
417
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 4. septembra 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Edity PFUNDTNER, Tibora BASTRNÁKA a Ladislava BALÓDIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1006)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Edity PFUNDTNER, Tibora BASTRNÁKA a Ladislava BALÓDIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1006);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Edity PFUNDTNER, Tibora BASTRNÁKA a Ladislava BALÓDIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1006) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 417
zo 4. septembra 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Edity PFUNDTNER, Tibora BASTRNÁKA a Ladislava BALÓDIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1006)
________________________________________________________________________
1.V čl. I prvom bode a štvrtom bode sa slovo „mesiac“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „kalendárny mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare a v súvislosti s tým sa primerane vykoná legislatívno-technická a gramatická zmena.
Dôchodkový vek je potrebné upravovať nie o mesiace, ale o kalendárne mesiace z dôvodu zosúladenia pojmov s doterajšou právnou úpravou.
2.V čl. I piatom bode v § 65a odsek 5 znie:
„(5) Dôchodkový vek poistenca, ktorý
a)v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov,
b)v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov,
c)v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov,
d)v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov,
e)v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace.“.
Navrhuje sa spresniť navrhované znenie § 65a ods. 5 a jednoznačne určiť pre koho bude určený dôchodkový vek stanovený v jednotlivých rokoch 2019 2023, t.j. pre poistenca, ktorý v rokoch 2019 2021 dovŕši vek 62 rokov a v roku 2022 a 2023 dovŕši vek 63 rokov. Uvedené navrhujeme vzhľadom na aktuálne definovanú zásadu určovania dôchodkového veku, v zmysle ktorej dôchodkový vek platí pre poistenca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku prvýkrát dosiahne referenčný vek 65a ods. 1). Absencia predmetnej úpravy aj v rokoch 2019 2023 predstavuje odklon od tejto zásady v období, v ktorom bude dôchodkový vek explicitne definovaný v zákone, pričom v zmysle návrhu sa následne bude opäť určovať v súlade s predmetnou zásadou.
3.V čl. I sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
„6. § 65a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Na určenie dôchodkového veku podľa odsekov 1 a 5 platí § 65 ods. 9 a 10 rovnako.“.“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Navrhuje sa, aby tento bod nadobudol účinnosť 1. januára 2019. Článok o účinnosti sa primerane upraví.
V nadväznosti na navrhovanú úpravu v znení zohľadňujúcom zaokrúhľovanie dôchodkového veku na kalendárne mesiace je potrebné zaviesť rovnaké zásady ako v § 65 ods. 9 a 10, inak nebude možné poistencovi určiť konkrétny dôchodkový vek, ktorý musí byť určený ako konkrétny dátum v tvare DD.MM. daného kalendárneho roka.
4.V čl. II v ustanovení o účinnosti sa slová „1. októbra 2018“ nahrádzajú slovami „30. októbra 2018“ a primerane sa vykoná legislatívno-technická zmena.
V tejto súvislosti sa v čl. I bode 6 v nadpise § 293ed slová „1. októbra 2018“ nahrádzajú slovami „30. októbra 2018“.
Vzhľadom na to, že navrhovaný prvý dátum účinnosti, tzn. 1. október 2018, je z hľadiska priebehu legislatívneho procesu, potreby dodržania ústavných lehôt, ako i z hľadiska času potrebného na publikáciu schváleného zákona v Zbierke zákonov Slovenskej republiky problematický, navrhuje sa upraviť prvý dátum účinnosti na 30. októbra 2018.