ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
73. schôdza
Číslo: CRD-1088/2018
415
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 4. septembra 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 997)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 997);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 997) schváliť s touto zmenou:
V čl. I v bode 41 v § 138 ods. 6 písm. b) sa slová „tejto spoločnosti alebo družstva“ nahrádzajú slovami „tejto obchodnej spoločnosti alebo tohto družstva“.
Štylistická pripomienka v záujme precizovania navrhovaného ustanovenia.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák