1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA RADY 92/13/EHS Z 25. FEBRUÁRA 1992, KTOROU SA KOORDINUJÚ ZÁKONY, INÉ PRÁVNE PREDPISY A SPRÁVNE OPATRENIA O UPLATŇOVANÍ PRÁVNYCH PREDPISOV SPOLOČENSTVA, O POSTUPOCH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA SUBJEKTOV PÔSOBIACICH VO VODNOM, ENERGETICKOM, DOPRAVNOM A TELEKOMUNIKAČNOM SEKTORE V SPOJENÍ S ČLÁNKOM 47 SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/23/EÚ Z 26. FEBRUÁRA 2014 O UDEĽOVANÍ KONCESIÍ
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-da
Poznámky
Č: 2b
P: a, b, c
Výnimky z odkladnej lehoty
Členské štáty môžu ustanoviť, že lehoty uvedené v článku 2a ods. 2 tejto smernice sa neuplatňujú v týchto prípadoch:
a) ak sa v smernici 2014/25/EÚ alebo prípadne v smernici 2014/23/EÚ nepožaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie;
b) ak je jediným dotknutým uchádzačom v zmysle článku 2a ods. 2 tejto smernice osoba, ktorej bola zákazka zadaná, a dotknutí záujemcovia neexistujú;
c) v prípade jednotlivých zákaziek zadaných na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle článku 52 smernice 2014/25/EÚ.
Ak sa uplatní táto výnimka, členský štát zabezpečí, aby sa zmluva vyhlásila za neplatnú v súlade s článkami 2d a 2f tejto smernice, ak:
— došlo k porušeniu článku 52 ods. 6 smernice 2014/25/EÚ a
— odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia
D
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
§: 56
O: 2
§: 181
O:6
P: a), b)
(2) Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, v prípade využitia prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55; to neplatí, ak ide o
a) priame rokovacie konanie, v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu,
b) uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom,
c) uzavretie zmluvy verejným obstarávateľom na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi subjektmi alebo
d) uzavretie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému.
(6) Súd rozhodne o neplatnosti zmluvy, ak
a)verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel zmluvu v rámci dynamického nákupného systému v rozpore s § 60 ods. 1 a 3 a nepostupoval podľa § 56 ods. 2 až 6,
b)verejný obstarávateľ uzavrel zmluvu na základe rámcovej
dohody v rozpore s § 83 ods. 5 písm. b) a c) a nepostupoval
podľa § 56 ods. 2 až 6
Ú
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-da
Poznámky
ako finančné limity stanovené v článku 15 smernice 2014/25/EÚ.