1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA RADY 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác v spojení s článkom 46 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-da
Poznámky
Č: 2b
P: a, b, c
Výnimky z odkladnej lehoty
Členské štáty môžu ustanoviť, že lehoty uvedené v článku 2a ods. 2 tejto smernice sa neuplatňujú v týchto prípadoch:
a)ak smernica 2014/24/EÚ alebo prípadne smernica 2014/23/EÚ nepožaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie;
b)ak je jediným dotknutým uchádzačom v zmysle článku 2a ods. 2 tejto smernice osoba, ktorej bola zákazka zadaná, a dotknutí záujemcovia neexistujú;
c)v prípade zmluvy zadanej na základe rámcovej dohody v zmysle článku 33 smernice 2014/24/EÚ a v prípade jednotlivej zákazky zadanej na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle článku 34 uvedenej smernice.
Ak sa uplatní táto výnimka, členský štát zabezpečí, aby bola zmluva vyhlásená za neplatnú v súlade s článkami 2d a 2f tejto smernice, ak:
došlo k porušeniu článku 33 ods. 4 písm. c) alebo článku 34 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ a
odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančné limity stanovené v článku 4 smernice 2014/24/EÚ.
D
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
§: 56
O: 2
§: 181
O:6
P: a), b)
(2) Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, v prípade využitia prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55; to neplatí, ak ide o
a) priame rokovacie konanie, v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu,
b) uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom,
c) uzavretie zmluvy verejným obstarávateľom na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi subjektmi alebo
d) uzavretie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému.
(6) Súd rozhodne o neplatnosti zmluvy, ak
a)verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel zmluvu v rámci dynamického nákupného systému v rozpore s § 60 ods. 1 a 3 a nepostupoval podľa § 56 ods. 2 až 6,
b)verejný obstarávateľ uzavrel zmluvu na základe rámcovej
dohody v rozpore s § 83 ods. 5 písm. b) a c) a nepostupoval podľa § 56 ods. 2 až 6
Ú