SPRÁVA O ÚČASTI VEREJNOSTI NA TVORBE PRÁVNYCH PREDPISOV
Verejnosť bola o príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony informovaná prostredníctvom predbežnej informácie č. PI/2018/48 zverejnenej v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex od 27. 2. 2018 s termínom ukončenia možnosti zaslania vyjadrení do 14. 3. 2018.
V súvislosti s prípravou predmetného návrhu zákona boli taktiež uskutočnené intenzívne konzultácie s predstaviteľmi orgánov štátnej správy, samosprávy, záujmových združení a taktiež tretieho sektora. Konzultácie sa konali priebežne a opakovane (2x) v období október 2017 a apríl 2018.