1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Podnikateľské subjekty, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na procesoch verejného obstarávania (záujemcovia, uchádzači, dodávatelia, subdodávatelia, skupiny takýchto subjektov).
Z pohľadu kvantitatívneho vyjadrenia sa predkladaný návrh môže dotknúť hospodárskych subjektov zapísaných v zozname hospodárskych subjektov vedených Úradom pre verejné obstarávanie. Pričom v súčasnosti je v tomto zozname zapísaných 12 460 hospodárskych subjektov.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
V súvislosti s pripravovanou novelou zákona o verejnom obstarávaní absolvoval úrad niekoľko stretnutí s rôznymi (nižšie uvedenými) podnikateľskými subjektmi s účelom predstavenia navrhovanej novely širokému spektru odbornej verejnosti, ktorá mohla predkladať svoje návrhy či pripomienky k pripravovaným zmenám ešte pred spustením medzirezortného pripomienkového konania.
Relevantné podnikateľské subjekty (ich záujmové združenia) prizvané na konzultácie:
Americká obchodná komora
Nemecká obchodná komora
Holandská obchodná komora
Združenie miest a obcí Slovenska
Únia miest Slovenska
Slovenská komora architektov
Slovenská advokátska komora
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Republiková únia
Klub 500
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
IT asociácia Slovenska
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Konzultácie sa konali priebežne a opakovane (2x) v období október 2017 – apríl 2018.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Kaucie (§ 172)
Navrhovanou úpravou sa sleduje zjednodušenie pravidiel pre výpočet kaucie. Na rozdiel od aktuálne platnej právnej úpravy, ktorá rozlišuje rôzne spôsoby výpočtu kaucie z pohľadu štádia procesu verejného obstarávania (pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá“, po otváraní týchto častí ponúk), z pohľadu
2
predpokladanej hodnoty zákazky (nadlimitná, podlimitná), ako aj z pohľadu jej typu (zákazka na dodanie tovaru, na poskytnutie služby alebo na uskutočnenie stavebných prác), navrhovaná právna úprava ustanovuje jednotný spôsob výpočtu kaucie a to 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2.000 eur a najviac 50.000 eur. Cieľom je predchádzať procesnému zastaveniu konania o námietkach v dôsledku aplikácie nesprávneho výpočtu kaucie navrhovateľom. Súčasne sa výrazne znižuje maximálna možná výška kaucie zo súčasných 150.000,- eur na 50.000,- eur, čím sa sleduje sprístupnenie konania o námietkach väčšiemu počtu hospodárskych subjektov (malým a stredným podnikom), nakoľko sprístupnenie možnosti domáhať sa nápravy v procesoch verejného obstarávania je spôsobilé podporiť záujem o účasť v procesoch verejného obstarávania a tým aj zvýšiť počet uchádzačov vo verejných obstarávaniach.
Súdny poplatok (sadzobník súdnych poplatkov položka 9a zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch)
Vzhľadom na to, že súčasnú výšku súdnych poplatkov (15.000,- eur ak ide o tovary alebo služby a 100.000,- eur eur, ak ide o stavebné práce) možno považovať za neprimerane vysokú, čo podporuje aj skutočnosť, že doposiaľ nedošlo k podaniu žiadnej žaloby o určenie neplatnosti zmluvy, ktorá je výsledkom procesu verejného obstarávania, navrhuje sa upraviť ich výšku, čo umožniť zvýšenie používania inštitútu takejto žaloby zo strany dotknutých subjektov (vrátane podnikateľských subjektov). V tejto súvislosti sa navrhuje upraviť výšku súdneho poplatku rovnako ako v prípade určenia výšky kaucie a síce 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2.000 eur a najviac 50.000 eur.
Zábezpeka (§ 46)
V súvislosti s úpravou inštitútu zábezpeky sa navrhuje upresniť, aby v prípade ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje zábezpeku, určil lehotu viazanosti ponúk, ktorá nepresiahne 12 mesiacov, pričom túto lehotu nemožno predĺžiť. Zábezpeka predstavuje pre hospodárske subjekty (obzvlášť malé a stredné podniky) finančnú záťaž, pričom za uvedené obdobie môže nastať taká zmena trhových podmienok (napr. zmena cien komodít, zmena výšky miezd, realokácia pracovnej sily a pod.), že uchádzač nebude môcť dodržať podmienky svojej ponuky. Za účelom vyváženia vzťahov medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom sa preto navrhuje, aby po uplynutí uvedeného obdobia neboli ponuky ďalej viazané zábezpekou. Súčasne sa navrhuje stanoviť pravidlo pre obmedzenie výšky zábezpeky v prípadoch, ak je zákazka delená na časti, a to tak, že výška zábezpeky za všetky časti nemôže byť vyššia ako 500.000,- eur.
Súčasne sa navrhuje rozšíriť formy zábezpeky o poistenie záruky, ako poistný druh podľa § 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hospodárskym subjektom sa tak rozšíria možnosti výberu spôsobu viazanosti svojej ponuky, ako aj subjektu, ktorý zábezpeku poskytne. Nepochybne sa tým vytvárajú predpoklady na zvýšenie konkurenčného prostredia medzi subjektmi poskytujúcimi služby zabezpečenia záväzkov.
„Generálny pardon“ (§ 187 ods. 8)
Na to, aby v zozname hospodárskych subjektov (podnikateľských subjektov) boli zapísané stále aktuálne údaje, zákon o verejnom obstarávaní stanovuje zapísaným osobám povinnosť oznámiť úradu každú zmenu zapísaných údajov do 30 dní odo dňa, keď príslušná zmena nastala a doložiť ju príslušným dokladom. Povinnosť aktualizácie údajov sa vzťahuje tak na údaje uvedené v žiadosti 153 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní), ako aj na údaje týkajúce sa príloh žiadosti (§ 153 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní).
Účelom správneho deliktu podľa § 182 ods. 3 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je výchovne pôsobiť na hospodárske subjekty, aby aj pod hrozbou sankcie (do výšky 500,- eur) aktualizovali svoje údaje vedené v zozname hospodárskych subjektov. V zmysle § 156 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní úrad aktualizuje údaje v zozname hospodárskych subjektov na základe oznámených zmien, podnetov a z vlastnej činnosti.
Predkladanou novelou zákon ustanoví jednorazový a časovo obmedzený generálny pardon pre všetky hospodárske subjekty, ktoré si ku dňu účinnosti tejto novely nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť úradu zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do zoznamu hospodárskych subjektov, a to tak, že úrad nepristúpi k udeleniu sankcie (úrad nezačne konanie o uložení pokuty, resp. úrad zastaví konanie o uložení pokuty, ktoré bolo začaté a o ktorom sa právoplatne nerozhodlo) hospodárskym subjektom, ak si povinnosť podľa § 156 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dobrovoľne splnia do 30.11.2018.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
3
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Novela nevyžaduje dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb, rovnako nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnávaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Pre podnikateľské subjekty novela nezavádza žiadne nové administratívne povinnosti.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Z hľadiska potencionálneho vplyvu na malé a stredné podniky si dovoľujeme poukázať na to, že predkladanou novelou dochádza k zvýšeniu finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou, od čoho sa sľubuje práve zvýšenie potenciálu zapojenia týchto subjektov najmä do verejných obstarávaní organizovaných jednotkami územnej samosprávy.
Pri zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 5000,- eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok sa navrhuje ich zadávanie vyňať spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, čím sa sleduje zefektívnenie a spružnenie nákupov pri zákazkách, ktoré z pohľadu ich hodnoty nie je proporčné regulovať pravidlami verejného obstarávania, čo umožní širšie zapojenie MSP do procesov obstarania takýchto tovarov a služieb.
V rámci úpravy finančných limitov pre podlimitné civilné zákazky sa navrhuje jednotne upraviť finančné limity bez ohľadu na skutočnosť, či predmet obstarávania spĺňa definičné znaky bežnej dostupnosti. Navrhovanou úpravou sa teda odstraňuje dichotómia úpravy finančných limitov pre bežne a nie bežne dostupné tovary a služby. Navrhovanou úpravou sa taktiež zvyšujú finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou. Tieto opatrenia majú rovnako za cieľ znížiť administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov zúčastňujúcich sa procesov verejného obstarávania.
Zníženie poplatkových povinností (kaucia, súdny poplatok, zábezpeka) rovnako prispieva k zvýšeniu dostupnosti uplatnenia príslušných inštitútov, resp. zníženia finančnej náročnosti súvisiacej s procesmi verejného obstarávania, čo v konečnom dôsledku taktiež zvyšuje konkurencieschopnosť a participáciu hospodárskych subjektov v týchto procesoch.
4
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Predkladaná novela prináša viaceré úpravy (inovácie) pri zadávaní zákaziek použitím dynamického nákupného systému (DNS) v prospech MSP, ako napr.
-umožnenie použitia elektronickej aukcie v DNS
-zavedenie možnosti vytvorenia podlimitného DNS
-zníženie administratívnej náročnosti pri používaní DNS (jednoduchšia možnosť kvalifikácie)