Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad pre verejné obstarávanie
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
03.05.2018 – 11.05.2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Máj 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Jún 2018
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Cieľom navrhovanej úpravy je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. Návrhom novely zákona o verejnom obstarávaní sa taktiež sleduje odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe. V kontexte uvedeného sa zavádza koncepčná zmena delenia zákaziek, v rámci ktorej sa stanovuje nový druh zákaziek, na ktoré sa do určitého finančného limitu zákon o verejnom obstarávaní nebude vzťahovať.
V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a taktiež sa zavádza nové zjednodušené paragrafové znenie postupu pre zadávanie podlimitných zákaziek.
Novelou zákona o verejnom obstarávaní dochádza aj k zmenám v obsahových náležitostiach evidencie referencií, k upresneniu postupu vyhotovovania referencií a k vypusteniu ustanovenia o výslednej hodnotiacej známke.
Zároveň sa úplne vypúšťa koncept dvojobálkového predkladania ponúk v súvislosti s vypustením dvojobálkového konceptu predkladania ponúk sa v predkladanom návrhu zákona taktiež reviduje procesná úprava revíznych postupov, ktorá bola previazaná s dvojobálkovým predkladaním ponúk.
V rámci koncepčných zmien predložená novela upravuje podmienky používania elektronického trhoviska, a síce vypúšťa z elektronického trhoviska stavebné práce, resp. znemožňuje zadávať zákazky na uskutočnenie stavebných prác prostredníctvom elektronického trhoviska.
Taktiež dochádza k zredukovaniu obsahových náležitosti žiadosti o nápravu, ako aj k úprave lehoty na podanie žiadosti o nápravu. Ďalej sa navrhuje úprava výšky a výpočtu kaucie a zavedenie koncentračnej zásady v konaní o námietkach.
Pripravovanou novelou súčasne nastáva zjednodušenie právnej úpravy správnych deliktov podľa § 182 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň prináša možnosť uznať spáchaný správny delikt, čo bude mať za následok rozhodovanie úradu v tzv. skrátenom konaní a uloženie zníženej sankcie.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Zefektívnenie a zjednodušenie procesu verejného obstarávania, zároveň odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a hospodárske subjekty podľa zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Nepredkladajú sa
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 156/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie.
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Primárnym cieľom novelizácie zákona o verejnom obstarávaní nie je transpozícia práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Predkladateľ predkladá tabuľku „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“, v ktorej je vyčíslený dopad na verejné financie len čiastočne, nakoľko vzhľadom na charakter navrhovaných zmien nie je možné pri všetkých zmenách exaktne určiť dopad na verejné financie.
V rámci predloženého materiálu je možné exaktne určiť dopad v nadväznosti na opatrenia súvisiace s elektronizáciou verejného obstarávania, ktoré bližšie kvantifikované v tabuľke Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“, pričom vyčíslené na sumu 1 500 000 eur.
V komplexnom poňatí môžu navrhované zmeny byť spôsobilé vyvolať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv na verejné financie v závislosti od okolností (prípadov) ich uplatnenia, ktoré však nie je možné vopred predvídať.
Predkladaný návrh sa dotýka nasledovných finančno-právnych inštitútov:
Zmena pravidiel pre výpočet kaucie (§ 172)
Zmena spočíva v znížení maximálnej možnej výšky kaucie zo súčasných 150.000 eur na 50.000 eur. Zároveň výška kaucie pri podaní námietok bude po nadobudnutí účinnosti zákona zjednotená na sadzbu 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2.000 eur a najviac 50.000 eur.
Možný negatívny vplyv na rozpočet:
Súvisí so zjednotením sadzby kaucie na 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie a zároveň so znížením maximálnej výšky kaucie, čo by pri súčasnom počte podaných návrhov malo za následok negatívny vplyv na verejné financie, keďže celkový úhrn finančných prostriedkov vybraných na kauciách by bol v absolútnych hodnotách nižší. Uvedené však závisí od úspechu konkrétneho podania, nakoľko kaucia sa stane príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky zamietnuté. Kaucia sa vo výške 35 % z výšky kaucie stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení konania, ak navrhovateľ po začatí konania vzal späť podané námietky. V prípade ak úrad námietkam vyhovie, kaucia sa nestáva príjmom štátneho rozpočtu, ale je v plnej výške vrátená navrhovateľovi.
Možný pozitívny vplyv na rozpočet:
Súvisí so znížením sadzby, resp. maximálnej výšky (ako je vyššie uvedené), ktoré môže mať za následok zvýšenie počtu podaní, ktoré so zreteľom na nelineárnu závislosť finančného výnosu na miere poplatkového zaťaženia je spôsobilé navodiť stav zvýšeného príjmu rozpočtu verejných financií.
Súdny poplatok pri žalobách o určenie neplatnosti zmluvy podľa § 181 zákona o verejnom obstarávaní (sadzobník súdnych poplatkov položka 9a zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch)
Vzhľadom na to, že súčasnú výšku súdnych poplatkov (15.000 eur ak ide o tovary alebo služby a 100.000 eur, ak ide o stavebné práce) možno považovať za neprimerane vysokú, čo podporuje aj skutočnosť, že doposiaľ nedošlo k podaniu žiadnej žaloby o určenie neplatnosti zmluvy, ktorá je výsledkom procesu verejného obstarávania, navrhuje sa upraviť ich výšku, čo umožniť zvýšenie používania inštitútu takejto žaloby zo strany dotknutých subjektov (vrátane podnikateľských subjektov).
Navrhovanou zmenou bude výška súdneho poplatku určená ako 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac 50 000 eur. Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je stanovená, alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody výška poplatku je 5.000 eur.
Možný pozitívny vplyv na rozpočet:
Vzhľadom na skutočnosť, že na základe informácií ministerstva spravodlivosti doposiaľ nedošlo k podaniu žiadnej takejto žaloby, predkladaná zmena môže byť bez finančného vplyvu (nedôjde k zmene v aktuálnom stave, t. j. takýto návrh nebude podaný), resp. pozitívny vplyv, spočívajúci v možnom náraste takýchto podaní, kde v závislosti od výsledku konania, sa tento poplatok stáva príjmom štátneho rozpočtu.
Inštitút zníženia pokuty za správny delikt (§ 173 ods. 14)
Nový inštitút, ktorý verejným obstarávateľom a obstarávateľom umožní priznať porušenie zistené úradom v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, pričom v dôsledku priznania identifikovaného porušenia verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom úrad pristúpi k uloženiu pokuty zníženej o polovicu.
Možný negatívny vplyv na rozpočet:
V prípade, že nastane vyššie uvedená situácia, úrad pri ukladaní pokuty podľa § 182 ods. 1 aplikuje zníženú sadzbu pri výpočte pokuty, t. j. 2,5 % namiesto sadzby 5 % zmluvnej ceny. V prípade ukladania pokuty za správny delikt podľa § 182 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, uloží pokutu v polovičnej výške ako bola zamýšľaná zo zákonného rozpätia 500 eur - 30.000 eur.
Možný pozitívny vplyv na rozpočet:
V prípade, že nastane vyššie uvedená situácia, zo strany kontrolovaného, so zreteľom na možnosť zníženia pokuty, kontrolovaný pristúpi k vyjadreniu súhlasu s udelením zníženej pokuty aj v prípadoch, kde by úrad inak konanie o udelení pokuty nezačínal.
„Generálny pardon“ (§ 187 ods. 8)
Predkladanou novelou zákon ustanoví jednorazový a časovo obmedzený generálny pardon pre všetky hospodárske subjekty, ktoré si ku dňu účinnosti tejto novely nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť úradu zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 153 zákona o verejnom obstarávaní, a to tak, že úrad nepristúpi k udeleniu sankcie do výšky 500 eur (úrad nezačne konanie o uložení pokuty, resp. úrad zastaví konanie o uložení pokuty, ktoré bolo začaté a o ktorom sa právoplatne nerozhodlo) hospodárskym subjektom, ak si povinnosť podľa § 156 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dobrovoľne splnia do 30.11.2018.
Možný negatívny vplyv na rozpočet:
Celková suma uhradených pokút za neoznámenie zmeny údajov za rok 2017 bola vo výške 5.420 eur. Priemerná výška uloženej pokuty za rok 2017 v prípade neoznámenia jednej zmeny bola v rozpätí 80 eur - 100 eur. Neudelenie sankcie za nesplnenie zákonnej povinnosti v stanovenom období bude mať za následok negatívny vplyv na štátny rozpočet, ktorý však nie je možné exaktne určiť, nakoľko nie je možné presne definovať počet subjektov, ktoré k využitiu generálneho pardonu v určenom období pristúpia.
V málo pravdepodobnom prípade, že k využitiu tohto dočasného inštitútu nepristúpi žiadny hospodársky subjekt, nebude mať navrhovaná zmena žiadny vplyv na verejné financie.
Predlženie doby archivácie dokumentácie z verejného obstarávania z 5 rokov na 10 rokov:
Navrhovanou úpravou sa predlžuje archivačná doba vo verejnom obstarávaní z 5 na 10 rokov. V tomto prípade je potrebné uviesť, že súčasne platná a účinná úprava zákona o verejnom obstarávaní vychádzajúc z európskych smerníc stanovuje od 19. 10. 2018 povinnú elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní, v dôsledku čoho bude mať kompletná dokumentácia z verejného obstarávania charakter elektronického dokumentu, ktorý sa bude archivovaný elektronicky. V kontexte uvedeného je preto potrebné uviesť, že archivácia by mala byť zabezpečovaná prostredníctvom informačného systému, ktorý bude verejným obstarávateľom použitý na elektronickú komunikáciu. V súčasnosti je úrad správcom a prevádzkovateľom systému EVO, ktorý zabezpečuje plne elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní, pričom dnes tento systém umožňuje archivovať elektronickú dokumentáciu na dobu 10 rokov. Je však potrebné uviesť, že novela zákona o verejnom obstarávaní neukladá verejným obstarávateľom povinnosť používať tento „štátny“ systém a umožňuje verejným obstarávateľom používať aj iné komerčnou sférou poskytované informačné systémy. Možný negatívny vplyv na rozpočet v súvislosti s predĺžením archivácie sa preto odvíja v zásade od rozhodnutia jednotlivých verejných obstarávateľov, či budú používať „štátny“ systém EVO alebo budú používať komerčné systémy, používanie ktorých bude samozrejme späté s finančnou úhradou zo strany verejného obstarávateľa. Z uvedeného dôvodu preto nie je možné ani odhadom kvantifikovať negatívny dopad tohto navrhovaného opatrenia na štátny rozpočet.
Prepojenie Evidencie referencií a EKS
Navrhuje sa vzájomne prepojiť informačné systémy elektronického trhoviska a evidencie referencií tak, aby elektronické trhovisko umožňovalo vyhotoviť a odoslať na uverejnenie aj referenciu v zmysle § 12. Táto aktivita bude zabezpečená z rozpočtu na príslušný rok bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
JUDr. Róbert Majchrák – vedúci oddelenia legislatívno-právneho odboru, Úrad pre verejné obstarávanie
0907 113 713
12.Zdroje
Vestník verejného obstarávania, Informácie o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za príslušné roky,
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Komisia uplatnila k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania.
K doložke vybraných vplyvov
Komisia predkladateľovi odporúča dopracovať doložku vybraných vplyvov v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (časť II. Obsahové požiadavky doložky). V tejto súvislosti Komisia odporúča dopracovať časti: 5. Alternatívne riešenia, 12. Zdroje.
Vyhodnotenie: ČA – boli doplnené informácie do časti 12
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
V časti 3.3.3 Administratívne náklady predkladateľ uvádza, že „pre podnikateľské subjekty novela nezavádza žiadne nové povinnosti“. Predkladateľovi však Komisia odporúča prehodnotiť túto časť a zvážiť, či nedochádza aj k prípadnému odstráneniu/úprave existujúcich povinností. Potenciálnym znížením administratívnej záťaže by mohlo byť napríklad zredukovanie obsahových náležitostí žiadosti o nápravu, alebo napríklad vypustenie konceptu dvojobálkového predkladania ponúk.
V prípade, že predkladateľ takéto zníženie administratívnej záťaže identifikuje, podrobne ho popíše a vyčísli v časti 3.3.3 Administratívne náklady.
Vyhodnotenie: N primárnym cieľom zrušenia dvojobálkoveho predkladania ponúk je predovšetkým urýchliť proces verejného obstarávania.
V časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie Komisia predkladateľovi odporúča kvantifikovať pozitívne vplyvy popísané v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, a teda vyčísliť náklady, ktoré podnikatelia ušetria.
Vyhodnotenie: N priame finančné nie je možné vyčísliť, nakoľko ich kvantifikácia je viazaná na uplatnenie revíznych nástrojov, resp. na splnenie notifikačnej povinnosti v prípade uplatnenia generálneho pardonu. Vzhľadom na to, že uplatnenie revíznych postupov je podmienené procesnou iniciatívou podnikateľov, ktorú predkladateľ nevie odhadnúť nie je možný uskutočniť kvalifikovaný odhad. Navyše v prípade uplatnenia generálneho pardonu nie je možné priame finančné náklady vyčísliť na jedného podnikateľa aj z toho dôvodu, že výšku odpustenej pokuty určenej zákonným rozpätím nie je možné kvantifikovať ex ante, nakoľko výška pokuty sa individualizuje ad hoc v konkrétnom konaní, v dôsledku čoho nie je možné konštatovať koľko „ušetrí“ jeden podnikateľ.
Predkladateľ v časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty, uvádza zoznam dotknutých podnikateľských subjektov, pričom bližšie neuvádza ich počet. Nakoľko predkladateľ disponuje zoznamom hospodárskych subjektov, ktorý vedie vo svojom informačnom systéme, chcela by Komisia predkladateľa požiadať o uvedenie približného počtu dotknutých subjektov z podnikateľského prostredia.
Vyhodnotenie: A
V časti 3.3.1 Priame finančné náklady uvádza predkladateľ zjednodušenie pravidiel pre výpočet kaucie. V rámci stanovenia jednotného spôsobu pre výpočet kaucie chce Komisia predkladateľa požiadať o bližšie uvedenie výpočtu výšky kaucie, t. j. sadzba 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2.000 eur a najviac 50.000 eur.
Vyhodnotenie: A
V časti 3.3.1 Priame finančné náklady uvádza predkladateľ úpravu výšky súdnych poplatkov smerom nadol,
pričom ich zníženie by malo viesť k zvýšeniu podávania žalôb o určenie neplatnosti zmluvy zo strany podnikateľských subjektov. Nakoľko predkladateľ disponuje údajom o určení novej výšky súdnych poplatkov, chce Komisia prekladateľa požiadať o ich uvedenie v danej časti spolu s pôvodnou výškou súdnych poplatkov, aby z Analýzy bolo zrejmé, k akej predpokladanej úspore v prípade využitia daného inštitútu, dôjde.
Vyhodnotenie: A
V časti 3.3.3 Administratívne náklady, Komisia odporúča predkladateľovi uviesť predpokladané zníženie administratívnej záťaže MSP z dôvodu zvýšenia finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou, zjednotenia finančných limitov pre podlimitné civilné zákazky a zavedenia zákazok malého rozsahu, ktorých zadávanie by malo byť vyňaté spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní.
N uvedené nie je možné bližšie kvantifikovať, nakoľko stupeň administratívnej záťaže závisí vždy od konkrétnych požiadaviek verejného obstarávateľa v danom verejnom obstarávaní. Navrhovaná úprava vymedzuje v prípade zákaziek s nízkou hodnotou len minimálne požiadavky na proces verejného obstarávania, nebráni však verejným obstarávateľom (poskytovateľom dotácii) stanoviť si aj ďalšie požiadavky.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Z doložky vybraných vplyvov vyplýva, že návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ale nie je vypracovaná analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy. V materiáli sa uvádza, že vzhľadom na charakter navrhovaných zmien nie je možné v súčasnosti určiť dopad na verejné financie, možný negatívny vplyv sa predpokladá v súvislosti so zmenami pravidiel pre výpočet kaucie, so zmenami v udeľovaní sankcií a súdnych poplatkov. Komisia upozorňuje, že z návrhu zákona vyplývajú aj ďalšie negatívne vplyvy, ktoré nie v doložke vybraných vplyvov zohľadnené (napr. výdavky na prepojenie informačných systémov, na predĺženie povinnej archivácie o 5 rokov), čo Komisia žiada doplniť.
V nadväznosti na uvedené Komisia žiada z hľadiska jednoznačnosti vyčísliť vplyv na rozpočet verejnej správy aspoň kvalifikovaným odhadom a v doložke vybraných vplyvov uviesť zabezpečenosť v rozpočte. Zásadne Komisia žiada, aby dôsledky na rozpočet verejnej správy vyplývajúce z návrhu zákona boli zabezpečené v rámci schválených limitov štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy.
Vyhodnotenie: ČA Predkladateľ dopracoval do bodu „10. Poznámky“ informácie, ktoré sa týkajú výdavkov k prepojeniu informačných systémov a predĺženia archivačnej doby.
K všeobecnej časti dôvodovej správy
Informácie o vplyvoch predloženého návrhu zákona je potrebné zosúladiť s hodnotením vplyvov uvedeným v doložke vybraných vplyvov k predmetnému návrhu zákona.
Vyhodnotenie: A