NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 180/2017 Z. z. a zákona č. 270/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písmeno f) znie:
„f) fiskálnou pamäťou technické zariadenie umožňujúce jednorazový a trvalý zápis kontrolných záznamov,“.
2. V § 2 písmeno z) znie:
„z) kontrolným záznamom presná kópia všetkých tlačových výstupov vytlačených elektronickou registračnou pokladnicou uložených v elektronickej podobe vo fiskálnej pamäti,“.
3. V § 4 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí až devätnásty bod sa označujú ako druhý až osemnásty bod.
4.V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slová „denných uzávierok“ vkladajú slová „a kontrolných záznamov“.
5.V § 4 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „a zmenu meny“.
6.V § 4 ods. 4 písm. a) sa v treťom bode na konci pripájajú slová „vrátane vykonania zmien v týchto údajoch,“.
7.V § 4 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa ôsmy bod.
8.V § 4 ods. 4 sa písmeno b) dopĺňa novým deviatym bodom 9, ktorý znie:
„9. kontrolný záznam“.
9.V § 4 sa vypúšťajú odseky 7 a 9.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7 a doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 8.
10.V § 4a ods. 2 písm. a) sa slová „§ 8 ods. 1, 2 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1, 2 a 6“.
11.V § 4a ods. 2 písm. k) sa vypúšťajú slová „a zmenu meny“.
12.V § 6 ods. 6 písm. d) sa slová „§ 16a písm. aj)“ nahrádzajú slovami „§ 16a písm. ai)“.
13.V § 7 ods. 5 sa slová „bodu 15“ nahrádzajú slovami „štrnásteho bodu“.
14.V § 8 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
15.V § 12 ods. 4 sa slová „§ 4 ods. 4 písm. a) a b) druhom ôsmom bode“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 4 písm. a) druhom ôsmom bode a v § 4 ods. 4 písm. b) druhom až siedmom bode“.
16.V § 16a písm. e) sa slová „§ 8 ods. 1, 2 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1, 2 a 6“.
17.V § 16a písm. f) sa slová „§ 8 ods. 1, 2 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1, 2 a 6“.
18.V § 16a sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmená l) až ar) sa označujú ako písmená k) až ap).
19.V § 16a písm. k) sa slová „§ 4 ods. 9 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 8“.
20.V § 16a písm. n) sa na konci vypúšťajú slová „a 6“.
21.V § 16a písm. p) sa slová „
§ 4 ods. 8
“ nahrádzajú slovami „
§ 4 ods. 7
“.
22.V § 16a písm. w) sa slová „
§ 4 ods. 8
“ nahrádzajú slovami „
§ 4 ods. 7
“.
23.V § 16a písm. x) sa slovo „pätnásteho“ nahrádza slovom „štrnásteho“.
24.V § 16a písm. aj) sa vypúšťajú slová „§ 4 ods. 7“.
25.V § 16b ods. 1 písm. a) sa slová „písm. s) a t)“ nahrádzajú slovami „písm. r) a s)“.
26.V § 16b ods. 1 písm. b) sa slová „písm. k), l), n), p) r) a u) x)“ nahrádzajú slovami „písm. k), m), o) až q) a t) až w)“.
27.V § 16b ods. 1 písm. c) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
28.V § 16b ods. 1 písm. d) sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“.
29.V § 16b ods. 1 písm. e) sa slová „písm. am), ap) a ar)“ nahrádzajú slovami „písm. al), ao) a aq)“.
30.V § 16b ods. 1 písm. f) sa slová „písm. ao)“ nahrádzajú slovami „písm. an)“.
31.V § 16b ods. 2 písm. a) sa slová „písm. s) a t)“ nahrádzajú slovami „písm. r) a s)“.
32.V § 16b ods. 2 písm. b) sa slová „písm. k), l), n), p) r) a u) x)“ nahrádzajú slovami „písm. k), m), o) až q) a t) až w)“.
33.V § 16b ods. 2 písm. c) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
34.V § 16b ods. 2 písm. d) sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“.
35.V § 16b ods. 2 písm. e) sa slová „písm. am), ap) a ar)“ nahrádzajú slovami „písm. al), ao) a aq)“.
36.V § 16b ods. 5 sa slová „písm. am), ao) až ar)“ nahrádzajú slovami „písm. al), an) až aq)“.
37.V § 16b ods. 6 písm. a) sa slová „písm. am), ap) a ar)“ nahrádzajú slovami „písm. al), ao) a aq)“.
38.V § 16b ods. 6 písm. b) sa slová „písm. am), ap) a ar)“ nahrádzajú slovami „písm. al), ao) a aq)“.
39.V § 16b ods. 8 sa slová „písm. am), ap) a ar)“ nahrádzajú slovami „písm. al), ao) a aq)“.
40.V § 16b ods. 10 sa slová „písm. ao)“ nahrádzajú slovami „písm. an)“.
41.V § 16b ods. 11 sa slová „písm. a) x), am), ao) ar)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až w), al), an) až aq)“.
42.V § 16c ods. 1 písm. a) sa slová „písm. y), aa) af) a ah) ak)“ nahrádzajú slovami „písm. x), z) až ae) a ag) až aj)“.
43.V § 16c ods. 1 písm. b) sa slová „písm. z) a ag)“ nahrádzajú slovami „písm. y) a af)“.
44.V § 16c ods. 1 písm. c) sa slová „písm. al)“ nahrádzajú slovami „písm. ak)“.
45.V § 16c ods. 1 písm. d) sa slová „písm. an)“ nahrádzajú slovami „písm. am)“.
46.V § 16c ods. 2 písm. a) sa slová „písm. y), aa) af) a ah) ak)“ nahrádzajú slovami „písm. x), z) až ae) a ag) až aj)“.
47.V § 16c ods. 2 písm. b) sa slová „písm. z) a ag)“ nahrádzajú slovami „písm. y) a af)“.
48.V § 16c ods. 2 písm. c) sa slová „písm. al)“ nahrádzajú slovami „písm. ak)“.
49.V § 16c ods. 2 písm. d) sa slová „písm. an)“ nahrádzajú slovami „písm. am)“.
50.V § 16c ods. 4 sa slová „písm. al) a an)“ nahrádzajú slovami „písm. ak) a am)“.
51.V § 16c ods. 5 písm. a) sa slová „písm. al) a an)“ nahrádzajú slovami „písm. ak) a am)“.
52.V § 16c ods. 5 písm. b) sa slová „písm. al) a an)“ nahrádzajú slovami „písm. ak) a am)“.
53.V § 16c ods. 6 sa slová „písm. y) al) a an)“ nahrádzajú slovami „písm. x) ak) a am)“.
54.V § 18cb ods. 6 sa slovo „devätnásteho“ nahrádza slovom „osemnásteho“.
55.V § 18cb ods. 7 sa slovo „devätnásteho“ nahrádza slovom „osemnásteho“.
56.Za § 18cd sa vkladá § 18ce, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 18ce
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1) Fiskálna pamäť, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a elektronická registračná pokladnica vybavená takouto fiskálnou pamäťou musia byť dostupné najneskôr od 1. júla 2019.“.
(2) Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 1. júli 2019, je povinný na evidenciu prijatých tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona účinného od 1. januára 2019.
(3) Elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 2019, môže používať aj naďalej s tým, že nastavenie fiskálnej pamäte tak, aby spĺňa požiadavky ustanovené v tomto zákone účinnom od 1. januára 2019, vykoná do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.