DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Hlavným účelom návrhu zákona je poskytnúť teplý obed pre každého žiaka za každý deň školského vyučovania a pre každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy, rovnako za každý deň strávený v materskej škole. Zámerom je skvalitnenie stravovania na materských, základných a stredných školách.
Nedostatočné stravovanie ovplyvňuje zdravie a blahobyt detí pri rozvoji ich rastu, zdravia, poznávania a správania a zároveň spôsobuje emočné a akademické problémy detí. Poskytnutie teplého obeda zlepší stravovacie návyky a študijné výsledky hlavne žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z marginalizovaných skupín, ktorí nemajú prístup k teplej strave.
Ako ohlásila vládna strana Smer-SD, koalícia chce zaviesť stravné zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre deti na základných školách. Toto opatrenie by malo štát stáť 106 miliónov eur.
Preto navrhujeme, ak vláda plánuje vynaložiť tieto prostriedky na stravovanie v školách a školských zariadeniach, aby bolo zabezpečené, že deti a žiaci dostanú za tento finančný príspevok kvalitnú protihodnotu, a to vo forme teplého obedu.
Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ako aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie, a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Dopĺňa sa ustanovenie, ktoré určuje povinnosť školskej jedálni zabezpečiť teplý obed pre každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy a pre každého žiaka, a to za každý deň školského vyučovania, ktorého sa deti a žiaci zúčastnia.
Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky typy materských, základných a stredných škôl bez ohľadu na ich zriaďovateľa a na dennú formu vzdelávania 54 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)].
Povinnosť pripravovať a poskytovať teplé obedy pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre všetkých žiakov (t.j. žiakov základných škôl, stredných škôl, škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov základných umeleckých škôl) je dôležitá z dôvodu skvalitnenia stravovania. Nedostatočné stravovanie ovplyvňuje zdravie a blahobyt detí pri rozvoji ich rastu, zdravia, poznávania a správania a zároveň spôsobuje emočné a akademické problémy detí. Poskytnutie teplého obeda zlepší stravovacie návyky a študijné výsledky hlavne žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z marginalizovaných skupín, ktorí nemajú prístup k teplej strave.
K bodu 2
Súčasné znenie ustanovenia § 140 ods. 5 školského zákona upravuje možnosť pripravovať diétne jedlá pre stravníkov, ktorí potrebujú osobitné stravovanie.
Navrhuje sa doplniť do tohto odseku ustanovenie o tom, že uvedenou možnosťou pripravovať diétnu stravu nie je dotknutá povinnosť zabezpečovať jeden teplý obed pre každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy a pre každého žiaka. Toto ustanovenie je potrebné doplniť z dôvodu právnej istoty, aby aj deti a žiaci s osobitnými stravovacími potrebami mali zabezpečený obed, ktorý bude teplý. Doplnením navrhovaného textu dôjde ku spresneniu súčasne platného znenia s ohľadom na novú povinnosť zabezpečovať teplé obedy pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre všetkých žiakov.
K bodu 3
V ustanovení § 141 ods. 1 školského zákona, ktoré upravuje základný účel existencie výdajných školských jedální, sa navrhuje doplniť novú povinnosť zabezpečiť teplý obed pre každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy a pre každého žiaka rovnako, ako je to v prípade školských jedální podľa § 140 školského zákona (Čl. I bod 1 návrhu zákona). Doplnením novej vety na konci ustanovenia § 141 ods. 1 sa tak zabezpečuje právo každého dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy a každého žiaka na teplý obed v prípadoch, keď stravovanie v škole nie je zabezpečované školskou jedálňou v zmysle § 140 školského
zákona, ale len výdajnou školskou jedálňou v zmysle § 141 školského zákona. Povinnosť školskej jedálne zabezpečiť teplý obed pre každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy a pre každého žiaka za každý deň školského vyučovania, ktorého sa dieťa alebo žiak zúčastní, sa na výdajnú školskú jedáleň vzťahuje primerane (keďže sa jedlá nevaria, ale len tepelne upravujú).
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakačnej lehoty na 1. januára 2019.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona bude mať odhadovaný negatívny dopad na rozpočet verejnej správy v rokoch 2019, 2020 a 2021 vo výške cca 160 mil eur ročne. Tento negatívny dopad na rozpočet navrhujeme financovať z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa, kde je vyčlenených 2 mld. eur na bližšie nešpecifikované účely.
Rovnako sa predpokladá negatívny dopad, avšak v oveľa menšom rozsahu na rozpočet súkromných a cirkevných zriaďovateľov materských škôl, základných a stredných škôl. Nepredpokladá sa dopad návrhu zákona na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.