NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č.188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. 210/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 140 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jeden teplý obed pre každého žiaka a pre každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy, a to za každý deň ich pobytu v škole, v školskom zariadení alebo v materskej škole.“.
2.V § 140 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknuté ustanovenie § 140 ods. 4 druhá veta.“.
3.V § 141 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie § 140 ods. 4 druhá veta sa vzťahuje na výdajnú školskú jedáleň primerane.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.