Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jana Cigániková, Renáta Kaščáková, Jozef Rajtár, Jana Kiššová a Eugen Jurzyca.
Cieľom návrhu zákona je zavedenie ordinačných hodín určených na vyšetrenie objednané na konkrétny čas v rámci riadnych ordinačných hodín za poplatok v sume najviac 10 eur. Rozsah takto vyhradených ordinačných hodín návrh zákona predpokladá na úrovni najviac 5 ordinačných hodín týždenne.
Od návrhu zákona možno očakávať skvalitnenie života a možnosť lepšieho manažmentu času najmä pracovne zaneprázdnených pacientov. Zároveň sa zakotvuje pravidlo o minimálnom rozsahu ordinačných hodín špecializovanej ambulantnej starostlivosti, v rámci ktorých nesmie platiť možnosť objednania sa na konkrétny čas, a to na úrovni najmenej trikrát do týždňa najmenej do 12. hodiny (z celkového rozsahu najmenej 40 ordinačných hodín). Doplnkové ordinačné hodiny sa návrhom vypúšťajú.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať ani negatívny sociálny vplyv ani negatívny vplyv a životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K čl. I (novela zákona č. 576/2004 Z. z.)
K bodom 1 až 4
Ide o legislatívne úpravy súvisiace s vypustením doplnkových ordinačných hodín.
K bodu 5
V súvislosti so zavedením novej služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti objednanie osoby na vyšetrenie na konkrétny čas, sa rozširujú kompetencie samosprávneho kraja v súvislosti so schvaľovaním ordinačných hodín vrátane ordinačných hodín určených na objednávanie na vyšetrenie na konkrétny čas.
K bodom 6 a 7
Navrhuje sa vloženie § 16a, ktorý upravuje novú službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorou je objednanie osoby na vyšetrenie na konkrétny čas za úhradu, ktorú si určí poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti, pričom táto výška úhrady nesmie presiahnuť 10 eur. Rozsah ordinačných hodín vyhradených na túto novú službu nesmie presiahnuť 5 hodín týždenne a ich rozpis musí schváliť samosprávny kraj. Objednanie na vyšetrenie na konkrétny čas sa podľa predloženého návrhu poskytuje len na žiadosť osoby, čo táto osoba potvrdí zdravotníckemu pracovníkovi podpisom v zdravotnej dokumentácii osoby v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
K čl. II (novela zákona č. 577/2004 Z. z.)
K bodom 1 a 2
Ide o legislatívne úpravy súvisiace s vypustením doplnkových ordinačných hodín.
K bodu 3
Ustanovuje maximálna výška úhrady za objednanie na vyšetrenie na konkrétny čas, najviac 10 eur.
K bodu 4
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zavedením novej služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – objednanie osoby na vyšetrenie na konkrétny čas.
K čl. III (novela zákona č. 578/2004 Z. z.)
K bodu 1
V súvislosti so zavedením novej služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti objednanie osoby na vyšetrenie na konkrétny čas sa precizuje povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v prípade, ak bude požadovať od pacienta úhradu za objednanie na vyšetrenie na konkrétny čas, aby mal v rámci schválených ordinačných hodín samosprávnym krajom a následne zverejnených ordinačných hodín osobitne vyznačené ordinačné hodiny na ktoré sa môže pacient objednať na vyšetrenie na konkrétny čas. Zároveň sa vypúšťa úprava doplnkových ordinačných hodín.
K bodu 2
Touto úpravou sa ustanovuje nová povinnosť pre poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý dáva pacientovi možnosť objednania sa na vyšetrenie na konkrétny čas, vo vzťahu k zavedeniu novej služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti objednanie osoby na vyšetrenie na konkrétny čas. Ustanovuje sa, že takýto poskytovateľ musí ordinovať najmenej 40 ordinačných hodín týždenne, pričom musí poskytovať zdravotnú starostlivosť bez možnosti objednania sa na konkrétny čas najmenej trikrát do týždňa najmenej do 12. hodiny.
K bodom 3 a 5 až 7
Ide o legislatívne úpravy súvisiace s vypustením doplnkových ordinačných hodín.
K bodu 4
Ide o nevyhnutnú formulačnú úpravu v súvislosti so zavedením novej služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti objednanie osoby na vyšetrenie na konkrétny čas.
K bodu 8
Pre zabezpečenie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k zavedeniu nových povinností poskytovateľom ambulantnej starostlivosti sa navrhuje prechodné obdobie, v ktorom sa určuje lehota žiadosti o schválenie a potvrdenie nových ordinačných hodín a zároveň sa určuje, že poskytovateľ ambulantnej starostlivosti môže poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa starých ordinačných hodín až do schválenia a potvrdenia nových ordinačných hodín.
K čl. IV
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona od 1. januára 2019.