N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
ZÁKON
z ............. 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z . z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z. a zákona č. 192/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 2 sa vypúšťa odsek 33.
2.§ 2a sa vypúšťa.
3.V § 8 ods. 5 sa vypúšťajú slová "v doplnkových ordinačných hodinách alebo".
4.V § 19 ods. 7 sa vypúšťajú slová "v doplnkových ordinačných hodinách alebo" a slová "mimo doplnkových ordinačných hodín".
5.V § 46 ods. 1 písm. m) sa za slová „potvrdzuje ordinačné hodiny“ vkladajú slová „vrátane ordinačných hodín určených na vyšetrenie objednané na konkrétny čas“ a vypúšťajú slová "a doplnkové ordinačné hodiny".
6.§ 13 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) vyšetrenie objednané na konkrétny čas podľa § 16a“.
7.Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 16a
Vyšetrenie objednané na konkrétny čas
(1)Poskytovateľ , ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) tretieho bodu môže požadovať úhradu za objednanie na vyšetrenie na konkrétny čas, ktorej výška je ustanovená osobitný predpisom17a), len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré musí schváliť samosprávny kraj najviac však v rozsahu päť ordinačných hodín týždenne.
(2)Objednanie na vyšetrenie na konkrétny čas sa poskytuje len na žiadosť osoby, čo táto osoba potvrdí zdravotníckemu pracovníkovi podpisom v zdravotnej dokumentácii osoby v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) § 38a ods. 12 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 109/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 16 sa vypúšťajú slová "počas doplnkových ordinačných hodín11k) alebo".
2.V § 3 ods. 17 sa vypúšťajú slová "počas doplnkových ordinačných hodín".
3.§ 38a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Pri objednaní pacienta na vyšetrenie na konkrétny čas podľa osobitného predpisu28ca) je výška úhrady poistenca najviac 10 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28ca znie:
„28ca) § 16a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
4.V § 44 ods. 2 sa slovo „Poskytovateľ“ nahrádza slovami „Ak tento zákon alebo osobitný predpis30a) neustanovuje inak, poskytovateľ“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a) § 16a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 192/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 79 ods. 1 písm. za) sa za slovami mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom“ vkladajú slová „s osobitným vyznačením ordinačných hodín určených na vyšetrenie objednané na konkrétny čas,55ba) a vypúšťajú sa slová "a doplnkové ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak určené, a označiť doplnkové ordinačné hodiny nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“" a slová " a doplnkové ordinačné hodiny" a za slovom "dodržiavať s vypúšťa bodkočiarka a slová " povinnosť dodržiavať doplnkové ordinačné hodiny neplatí v čase, v ktorom poskytovateľ nemá objednaných pacientov".
Poznámka pod čiarou k odkazu 55ba znie:
„55ba) § 16a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.“.
2.V § 79 ods. 1 písmeno ap) znie:
„ap) poskytovať špecializovanú ambulantnú starostlivosť v rozsahu najmenej 40 ordinačných hodín55jat) týždenne, ak poskytovateľ poskytujúci špecializovanú zdravotnú starostlivosť objednáva pacientov na vyšetrenie na konkrétny čas podľa osobitného predpisu,55ba) zdravotná starostlivosť v rámci ordinačných hodín bez možnosti objednania na vyšetrenie na konkrétny čas musí byť poskytovaná najmenej trikrát do týždňa najmenej do 12.hodiny,“.
3.V § 79 sa vypúšťajú písmená at) až aw).
Doterajšie písmená ax) až bd) sa označujú ako písmená at) až az).
4.V § 82 ods. 12 sa slová „Samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami „Ak tento zákon alebo osobitný predpis55ba) neustanovuje inak, samosprávny kraj“.
5.V § 82 ods. 13 písm. b) sa vypúšťa písmeno „v“ pred slovami „§ 79“.
6.V § 82 ods. 14 sa vypúšťajú písmená a) až c). Súčasne sa zrušuje označenie písmena d).
7.V § 82 sa vypúšťa odsek 15.
Doterajšie odseky 16 až 18 sa označujú ako odseky 15 až 17.
8.Za § 102ac sa vkladá § 102aj, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102aj
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
„(8) Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorého ordinačné hodiny nie v súlade s právnymi predpismi účinnými od 1. januára 2019, je povinný požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín najneskôr do 28. februára 2019. Takýto poskytovateľ je oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa ordinačných hodín, ktoré schválené a potvrdené samosprávnym krajom v súlade s právnymi predpismi účinnými do 31. decembra 2018, do schválenia a potvrdenia ordinačných hodín v súlade s právnymi predpismi účinnými od 1. januára 2019 .“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.