NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
1073
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 12 písm. c) sa za slová „úloh mimo územia Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „logistickú podporu zahraničných ozbrojených síl prítomných na území Slovenskej republiky“.“
2.V § 1 ods. 12 písm. l) sa slová „Rade Európskej únie“ nahrádzajú slovami „medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodnom zoskupení“ a vypúšťajú sa slová „okrem zákaziek zadávaných podľa § 109 a 110“.
3.V § 1 ods. 12 písmená q) a s) znejú:
„q) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom verejný obstarávateľ, ktorý priamo dodáva tovar, uskutočňuje stavebnú prácu alebo poskytuje službu,
s) služba v ťažbovej činnosti alebo pestovateľskej činnosti spojená s hospodárením v lesoch podľa osobitného predpisu25),“.
4.V § 1 sa odsek 12 dopĺňa písmenami w) až aa), ktoré znejú:
„w) letecká preprava osôb poskytovaná priamo leteckým dopravcom25e) v rámci pravidelných leteckých dopravných služieb,
2
x) dodanie živých zvierat,
y) dodanie krmív určených pre zvieratá v zoologických záhradách,
z) dodanie tovaru alebo poskytnutie služby pre zákazky určené výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a ide o verejného obstarávateľa začleneného do sektora výskumu a vývoja podľa osobitného predpisu25f),
aa) príprava a zabezpečenie medzinárodného podujatia významného charakteru na úrovni prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo člena vlády Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25e a 25f znejú:
25e) § 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
25f) § 7 písm. a) c) 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 1 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.“.
Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 15.
6.V § 2 ods. 5 písm. g) sa za slová „ceny a“ vkladajú slová „ak je to možné, aj“.
7.V § 5 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a) 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
b) 260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
c) 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“.
(4) Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a) zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
3
b) zákazka na dodanie tovaru, ktorým potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.“.
8.V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „70 000 eur“ nahrádzajú slovami „150 000 eur“.
9.V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.“.
10. § 8 znie:
㤠8
(1) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať
a)ako tento verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ustanovený pre tohto verejného obstarávateľa,
b)podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako
1.100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
2.250 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
3. 550 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
c)podľa § 117, ak ide o
1.zákazku na dodanie tovaru okrem potravín, zákazku na poskytnutie služby alebo o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa písm. b) prvého tretieho bodu a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 eur,
4
2.zákazku na dodanie tovaru, ktorým potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 eur.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a
a)ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov28) alebo finančné prostriedky určené na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov;29) to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a na ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov,
b)ktorej boli poskytnuté finančné prostriedky určené na tvorbu, vývoj, prípravu realizácie, výrobu, postprodukciu, distribúciu, prezentáciu, propagáciu a iné šírenie audiovizuálneho diela, ak je táto osoba zapísaná v zozname osôb pôsobiacich v audiovízii podľa osobitného predpisu;29a) to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a na ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov.
(3) Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré súvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 9 a ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit ustanovený pre zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom alebo ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré nesúvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 9, je obstarávateľ povinný postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
29a) § 6 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene doplnení niektorých zákonov.“.
11.V § 10 odsek 3 znie: „(3) Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov, vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1, sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov,32a a ktoré sú zároveň v súlade s pravidlami verejného obstarávania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
5
12.V § 10 ods. 5 sa za slovo „zadávaní“ vkladá slovo „nadlimitnej“.
13.V § 10 ods. 6 sa za slovo „zadávaní“ a za slovo „zadávania“ vkladá slovo „nadlimitnej“.
14.§ 10 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy32b), verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách, so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 14 nevzťahuje tento zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená a ustanovenie § 1 ods. 2 14, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.
(11) Povinnosť podľa odseku 10 sa nevzťahuje na
a) podlimitnú zákazku, zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazku podľa § 1 ods. 14, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí,
b) zákazku alebo súťaž návrhov podľa § 1 ods. 2 písm. u),
c) zmluvu podľa § 1 ods. 2 písm. e),
d) zmluvu, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa osobitného predpisu.32c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32b a 32c znejú:
32b) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32c) §5a ods. 5 písm. e) a o) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov.“.
15.§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Evidencia referencií
(1) Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov.
(2) Referenciou na účely tohto zákona je elektronický dokument, ktorý obsahuje potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby. Referencia obsahuje
a)meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
b)názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c)označenie verejného obstarávania,
6
d)číslo zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
e)stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
f)množstvo, objem alebo rozsah plnenia,
g)miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
h)hodnotenie plnenia, najmä hodnotenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy a či celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé,
i)informáciu, či došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinnosti dodávateľa,
j)ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za dôležité,
k)dátum vyhotovenia referencie.
(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť referenciu do
a) 30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo jej časti, ktorá spĺňa požiadavku funkčného celku,
b) 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak
1.ide o zákazku s nízkou hodnotou,
2.ide o zákazku, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon alebo
3.ide o opakované plnenia a ak nebola vyhotovená referencia podľa písmena a).
(4) Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára.
(5) Povinnosť podľa odseku 3 plnia verejný obstarávateľ a obstarávateľ v elektronickej podobe a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality evidencie referencií. Úrad zabezpečí všetky technické rozhrania v rozsahu potrebnom na plnenie povinností verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa odseku 3. Zápis referencie do údajov vedených v evidencii referencií zabezpečí úrad.
(6) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplní povinnosť podľa odseku 3, dodávateľ je oprávnený podať verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi písomnú žiadosť o vyhotovenie referencie. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhotoví referenciu do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhotoví referenciu v lehote podľa druhej vety, dodávateľ je oprávnený do 30 dní odo dňa uplynutia tejto lehoty podať návrh na vyhotovenie referencie Rade úradu (ďalej len „rada“), ku ktorému priloží dôkazy o tom, že podmienky na vyhotovenie referencie boli splnené. Ak rada dospeje k záveru, že podmienky na vyhotovenie referencie ustanovené podľa odseku 3 boli splnené, vyhotoví referenciu namiesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní.
(7) Ak počas záručnej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene skutočností podľa odseku 2 vo vzťahu k zapísanej referencii, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vykonajú zmenu v referencii; na zmenu v referencii sa použijú ustanovenia odsekov 4 a 5 primerane.
(8) Dodávateľ je oprávnený požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o úpravu referencie, ak nezodpovedá skutočnému stavu, a to do troch mesiacov odo dňa
7
zápisu referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov; na úpravu referencie sa použijú ustanovenia odsekov 4 a 5 primerane a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ju vykonajú do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení postupovať podľa prvej vety aj z vlastnej iniciatívy.
(9) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovie žiadosti dodávateľa podľa odseku 8, je dodávateľ oprávnený podať rade návrh na úpravu referencie, ku ktorému priloží dôkazy o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby, a to do
a)30 dní odo dňa zápisu opravenej referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovel žiadosti dodávateľa v plnom rozsahu alebo
b)30 dní odo dňa uplynutia lehoty na úpravu referencie verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom podľa odseku 8, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neupravil referenciu v lehote podľa odseku 8.
(10) Po predložení návrhu a dôkazov podľa odseku 9 si rada vyžiada stanovisko od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Ak rada dospeje k záveru, že dôvody na úpravu referencie, náležite upraví referenciu namiesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní.“.
16.V § 13 ods. 1, 2, 5 a 6 sa vypúšťa čiarka pred slovami „stavebné práce“ vo všetkých tvaroch a vypúšťajú sa slová „stavebné práce“ vo všetkých tvaroch.
17.V § 13 ods. 2 písm. e) a ods. 8 písm. a) štvrtom bode sa vypúšťa čiarka pred slovami „uskutočnenie stavebných prác“ a vypúšťajú sa slová „uskutočnenie stavebných prác“
18.V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n) umožňovalo vytvorenie referencie podľa § 12 a zabezpečilo jej zaslanie na uverejnenie v Evidencii referencií prostredníctvom príslušného programového rozhrania.“.
19.V § 13 ods. 7 sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“.
20.V § 14 ods. 6 písm. c) a ods. 8 sa vypúšťa čiarka pred slovami „stavebných prác“ a vypúšťajú sa slová „stavebných prác“.
21.V § 15 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) nadobúdať tovary, služby alebo stavebné práce na základe zákaziek zadaných centrálnou obstarávacou organizáciou,“
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
22.V § 15 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
23.V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „bez ohľadu na povinnosť podľa § 15 ods. 4“.
8
24.V § 18 odsek 3 znie:
„(3) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako
a)15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
b)10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby alebo
c)10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.“.
25.V § 18 odsek 5 znie:
„(5) Ak ide o verejného obstarávateľa, zmenou podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakované zmeny zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa tohto zákona.“.
26.V § 20 ods. 13 sa slovo „zaručený“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „kvalifikovaný“ v príslušnom gramatickom tvare.
27.V § 21 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 114 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 113 ods. 7“.
28.V § 24 ods. 1 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „desať rokov“.
29.V § 24 ods. 4 sa slová „piatich rokov“ nahrádzajú slovami „desiatich rokov“.
30.§ 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Úrad je oprávnený kedykoľvek vyzvať verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osobu podľa § 8 na predloženie kópie kompletnej dokumentácie. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 povinní predložiť úradu kópiu kompletnej dokumentácie v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy úradu. Na žiadosť verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 môže úrad predĺžiť lehotu podľa druhej vety, ak na to objektívne dôvody. Predložením kópie dokumentácie úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu.“.
31.V § 28 ods. 1 sa slovo „účasť“ nahrádza slovom „súťaž“.
32.V § 28 ods. 2 sa slová „v správe o zákazke“ nahrádzajú slovami „v súťažných podkladoch“.
33.V § 34 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
9
34.§ 35 vrátane nadpisu znie:
㤠35
Systém manažérstva kvality
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou48a). Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
48a) § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
35.V § 38 ods. 1 úvodnej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2“.
36.V § 38 ods. 2 sa na konci prvej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2“.
37.V § 38 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
38.V § 38 ods. 13 sa slová „právnických osôb“ nahrádzajú slovami „hospodárskych subjektov“.
39.V § 40 odsek 1 znie:
„(1) Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak podmienky účasti uvedené vo viacerých dokumentoch podľa prvej vety, nesmú byť ustanovené vo vzájomnom rozpore.
40.V § 40 odsek 5 znie:
„(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní
10
a)pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú,
b)pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g), písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienku účasti,
c)písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie.“.
41.V § 40 ods. 6 písmeno c) znie:
„c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov,“.
42.V § 40 sa ods. 6 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g), v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti.“.
43.V § 40 ods. 8 prvej vete sa slová „odseku 6 písm. d) g)“ nahrádzajú slovami „odseku 6 písm. c) až g). “.
44.V § 40 sa vypúšťa odsek 15.
45.V § 43 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Časti súťažných podkladov, informatívneho dokumentu, súťažných podmienok alebo koncesnej dokumentácie, ktoré majú byť súčasťou ponuky alebo návrhu a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky alebo návrhu upravovať, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia podľa prvej vety v editovateľnej podobe.“.
46. § 46 vrátane nadpisu znie:
㤠46
Zábezpeka
(1) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky,
11
poistenie záruky, alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(2) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadujú zábezpeku, určia lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty podľa prvej vety lehotu viazanosti ponúk nemožno predĺžiť.
(3) Výška zábezpeky nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 500 000 eur. Ak je zákazka rozdelená na časti, výška zábezpeky sa vo vzťahu ku každej časti určí tak, že nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty časti zákazky a súčasne výška zábezpeky za všetky časti nesmie byť vyššia ako 500 000 eur.
(4) Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedú v súťažných podkladoch. Podmienky zloženia zábezpeky treba určiť tak, aby si spôsob zloženia mohol vybrať uchádzač.
(5) Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vrátia zábezpeku uchádzačovi aj s úrokmi, ak ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje.
(6) Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk
a)odstúpi od svojej ponuky alebo
b)neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15.
(7) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvoľnia alebo vrátia uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa
a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky alebo
c) uzavretia zmluvy.
(8) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchovávajú v dokumentácii k verejnému obstarávaniu kópiu záručnej listiny alebo kópiu dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky, ak došlo k vráteniu ich originálov uchádzačovi.
(9) Dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky môže uchádzač predložiť v listinnej podobe.“.
47.V § 49 odsek 5 znie:
„(5) Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu
12
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.“.
48.V § 49 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
49.§ 52 vrátane nadpisu znie:
㤠52
Otváranie ponúk
(1) Komisia otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o užšiu súťaž, vo výzve na predkladanie konečných ponúk, ak ide o rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg alebo inovatívne partnerstvo.
(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Pred otvorením ponúk alebo konečných ponúk sa overí ich neporušenosť. Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk alebo konečných ponúk podľa odseku 2 pošlú všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk, zápisnicu z ich otvárania, ktorá obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 2.“.
50.V § 53 ods. 2 písm. d) sa slová „ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva“ nahrádzajú slovami „pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva“.
51.V § 53 ods. 3 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
52.V § 55 odsek 1 znie:
„(1) Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom treťom mieste v poradí alebo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, povinní vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom treťom mieste
13
v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, alebo aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Pri uzatváraní rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi sa postupuje primerane podľa prvej tretej vety. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia podľa § 53.“.
53.V § 56 odseky 2 až 5 znejú:
„(2) Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55; to neplatí, ak ide o
a) priame rokovacie konanie, v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu,
b) uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom,
c) uzavretie zmluvy verejným obstarávateľom na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi subjektmi alebo
d) uzavretie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému.
(3) Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a), ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4.
(4) Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pri zamietnutí žiadosti o nápravu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b), pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b).
(5) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3.“.
54.V § 56 odsek 8 znie:
14
„(8) Ak nie je potrebné podľa odseku 12 určiť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo uchádzači povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do desiatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.“.
55.V § 56 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 až 14, ktoré znejú:
„(12) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody vyžadovať v rámci poskytnutia súčinnosti podľa odsekov 8 11 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok podľa § 42 ods. 12, ak to uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti.
(13) Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť podľa odseku 12, verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová dohoda spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety.
(14) Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí neposkytnú súčinnosť podľa odseku 12, verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová dohoda spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety.“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 15.
56.V § 56 ods. 15 sa slová „odsekov 8, 10 a 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 8, 10 až 14“.
57.§ 58 až 61 vrátane nadpisu nad paragrafom 58 znejú:
„Dynamický nákupný systém
§ 58
(1) Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
(2) Dynamický nákupný systém môže byť rozdelený do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb objektívne určených na základe charakteristík zákaziek zadávaných v
15
rámci určitej kategórie, ktoré môžu odkazovať na tovary, služby alebo stavebné práce v rámci triedy podľa slovníka obstarávania, na maximálnu možnú veľkosť následných jednotlivých zákaziek alebo na určitú geografickú oblasť, kde sa budú následné jednotlivé zmluvy plniť. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozdelí dynamický nákupný systém do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb, uvedie primerané podmienky účasti pre každú kategóriu.
(3) Pri obstarávaní v rámci dynamického nákupného systému sa použije postup užšej súťaže. Využitím dynamického nákupného systému nemožno uzavrieť rámcovú dohodu.
(4) Pri dynamickom nákupnom systéme sa používajú výhradne elektronické prostriedky a elektronická komunikácia.
§ 59
(1) Zámer zriadiť dynamický nákupný systém oznámi
a) verejný obstarávateľ zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
b) obstarávateľ zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž.
(2) V oznámení podľa odseku 1 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie najmä
a) použitie dynamického nákupného systému, jeho predpokladanú hodnotu a trvanie,
b) webové sídlo, na ktorom možno od uverejnenia oznámenia do ukončenia používania dynamického nákupného systému získať neobmedzený, úplný a priamy prístup k súťažným podkladom obsahujúcim všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú najmä povahy a objemu predpokladaných nákupov, spôsobu fungovania dynamického nákupného systému, podmienok používania elektronického systému, špecifikácií technického pripojenia, informácie, či sa ponuky budú predkladať prostredníctvom katalógu a informáciu o rozdelení systému do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb vrátane určujúcich charakteristík, ak sa takéto rozdelenie uplatňuje.
(3) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ najneskôr v deň zverejnenia oznámenia podľa odseku 1 sprístupní záujemcovi informačný systém, v ktorom bude dynamický nákupný systém zriadený. Tento informačný systém umožní bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k dokumentom a podmienkam podľa odseku 2 písm. b) a umožní podávanie žiadosti o účasť.
(4) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne, že zadávanie zákaziek v dynamickom nákupnom systéme sa uskutoční na základe výberu z predložených elektronických katalógov, uvedie v dokumentoch a podmienkach podľa odseku 2 písm. b) aj požadované technické špecifikácie a formu elektronického katalógu.
(5) Zmenu doby trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznamuje publikačnému úradu a úradu oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámením použitým ako výzva na súťaž.
(6) Ak ide o ukončenie dynamického nákupného systému, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ túto skutočnosť oznamuje publikačnému úradu a úradu oznámením o výsledku verejného obstarávania.
16
§ 60
(1) Do dynamického nákupného systému musí byť zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nemožno obmedziť.
(2) Hospodárskemu subjektu, ktorý záujem o zaradenie do dynamického nákupného systému, ani záujemcovi zaradenému v dynamickom nákupnom systéme sa nesmú účtovať žiadne poplatky.
(3) Lehota na predloženie žiadosti o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania
a) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, alebo
b) výzvy na opätovné potvrdenie záujmu, ak obstarávateľ uverejnil pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž.
(4) Dynamický nákupný systém zabezpečí sprístupnenie predložených žiadostí o účasť po uplynutí lehoty podľa odseku 3.
(5) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ po uplynutí lehoty podľa odseku 3 vyhodnotí splnenie podmienok účasti všetkých záujemcov, ktorí v tejto lehote predložili žiadosť o účasť.
(6) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhotoví zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov, ktorí predložili žiadosť o účasť.
(7) Záujemcu, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne zaradí do dynamického nákupného systému.
(8) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne informuje záujemcu o zaradení alebo nezaradení do dynamického nákupného systému. Informácia o nezaradení do dynamického nákupného systému obsahuje najmä identifikáciu dynamického nákupného systému, dôvody nezaradenia záujemcu, možnosť opakovane podať žiadosť o účasť a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
(9) Dynamický nákupný systém sa považuje za zriadený doručením informácie podľa odseku 8 všetkým záujemcom, ktorí predložili žiadosť o účasť v lehote podľa odseku 3.
(10) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne po zriadení dynamického nákupného systému vypracuje správu o zriadení dynamického nákupného systému podľa § 24 a zverejní ju v profile podľa § 64; informácia o záujemcoch zaradených do dynamického nákupného systému sa v profile nezverejňuje.
(11) Po zriadení dynamického nákupného systému sa neuplatňujú ďalšie lehoty na predloženie žiadostí o účasť.
(12) Pri zaraďovaní záujemcov do zriadeného dynamického nákupného systému sa postupuje podľa odsekov 6 až 8.
17
(13) Ak bola žiadosť o účasť predložená po uplynutí lehoty podľa odseku 3 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a uskutoční úkony podľa odsekov 6 8 do desiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o účasť. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné preskúmať dodatočné informácie a doklady alebo iným spôsobom overiť splnenie podmienok účasti, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a uskutoční úkony podľa odsekov 6 až 8 do 15 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o účasť.
(14) Lehotu podľa odseku 13 možno pred odoslaním prvej výzvy na predkladanie ponúk predĺžiť, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súťažných podkladoch uviedol dlhšiu lehotu na vyhodnotenie žiadosti o účasť.
(15) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže počas trvania dynamického nákupného systému záujemcu zaradeného do dynamického nákupného systému písomne požiadať, aby do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti predložil aktualizovaný jednotný európsky dokument alebo aktualizované doklady, ktorými preukázal splnenie podmienok účasti.
(16) Ak počas trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zistí, že zaradený záujemca nespĺňa podmienky účasti, požiada ho o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov na preukázanie splnenia podmienky účasti. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ponechá záujemcu zaradeného v dynamickom nákupnom systéme alebo ho vyradí a postupuje podľa odseku 8.
§ 61
(1) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemôže odoslať výzvu na predkladanie ponúk pred zriadením dynamického nákupného systému. Po zriadení dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemôže odoslať výzvu na predkladanie ponúk
a) počas plynutia predĺženej lehoty podľa § 60 ods. 14 alebo
b) ak neboli žiadosti o účasť vyhodnotené v lehotách podľa § 60 ods. 13 a 14.
(2) Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 68 ods. 2, ak ide o verejného obstarávateľa alebo podľa § 93 ods. 2, ak ide o obstarávateľa. Výzva na predkladanie ponúk môže obsahovať presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná.
(3) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri zadávaní zákazky pošle výzvu na predkladanie ponúk súčasne všetkým záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému alebo všetkým záujemcom zaradeným do určitej kategórie zodpovedajúcej zadávanej zákazke, ak bol dynamický nákupný systém rozdelený do kategórií.
(4) Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) e) môže určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako desať dní dohodou so záujemcami podľa odseku 3 len vtedy, ak každý zaradený záujemca bude mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponuky.
18
(5) Ponuka predložená v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocuje podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na opätovné potvrdenie záujmu, ak sa použije pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž. Kritériá na vyhodnotenie ponúk môžu byť spresnené podľa odseku 2.
(6) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať, aby sa ponuka predkladala vo forme elektronického katalógu.
(7) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže zadávať zákazku v rámci dynamického nákupného systému aj spôsobom, že v oznámení podľa § 59 ods. 1 vyžaduje, aby záujemca o zaradenie do dynamického nákupného systému okrem žiadosti o účasť predložil aj elektronický katalóg.
(8) Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne zadávať zákazku výberom z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky, odošle každému záujemcovi zaradenému do dynamického nákupného systému výzvu na predloženie súhlasu záujemcu, v ktorej
a) oznámi, že ide o výber z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky,
b) uvedie konkrétne požiadavky zákazky,
c) oznámi dátum a čas konečného výberu z predložených elektronických katalógov na zadanie zákazky; lehota pre konečný výber z predložených elektronických katalógov pre zadanie zákazky musí byť primeraná lehote uvedenej podľa odseku 4,
d) umožní zaradenému záujemcovi zamietnuť použitie ním predloženého katalógu v žiadosti o účasť; zamietnuté údaje z elektronického katalógu záujemcu sa pri konečnom výbere nepoužijú,
e) umožní aktualizovať elektronický katalóg predložený v žiadosti o účasť.
(9) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ postupuje podľa odseku 8, vyhodnotí výber z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky podľa ustanovených kritérií a určí úspešného uchádzača.
(10) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pred zadaním zákazky skompletizuje a predloží elektronický katalóg úspešnému uchádzačovi, aby potvrdil, že takto vytvorená ponuka neobsahuje vecné chyby alebo požiada o odstránenie vecných chýb. Po odsúhlasení ponuky úspešným uchádzačom zadá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zákazku.“.
58.V § 64 ods. 1 písm. b) sa za slová „splnenia podmienok účasti“ vkladajú slová „okrem zápisnice podľa § 60 ods. 6“.
59.V § 64 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich zmien do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,“.
60.V § 64 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
19
61.V § 64 ods. 3 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.
62.V § 66 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.“.
63.V § 66 ods. 8 písm. h) sa vypúšťajú slová „a § 49 ods. 5 sa nepoužije“.
64.V § 66 ods. 8 písm. i) sa slová „§ 52 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 52 ods. 2“ a slová „§ 52 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 52 ods. 3“.
65.V § 66 ods. 8 písm. k) sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“.
66.§ 83 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Zákazky na základe rámcovej dohody je možné zadať počas trvania rámcovej dohody, pričom trvanie zákaziek zadaných na základe rámcovej dohody môže presiahnuť trvanie rámcovej dohody. Zákazky zadávané na základe rámcovej dohody, ktorých trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody, možno zadať na obdobie, ktoré je primerané a to najmä s ohľadom na dĺžku trvania obdobných zákaziek zadávaných na základe tej istej rámcovej dohody.“.
67.V § 102 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá veta, ktorá znie:
„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú podmienky účasti v oznámení podľa § 101 ods. 1 alebo v koncesnej dokumentácii, ak bola zverejnená podľa § 43 ods. 2.“
68.V § 108 odseky 1 a 3 znejú:
„(1) Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje
a) podľa § 109 111 alebo podľa § 112 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie,
b) podľa § 112 116, ak ide o stavebné práce a o iné tovary alebo služby, ako podľa písmena a).
(3) Pri použití postupu podľa § 109 111 nie je možné zadať koncesiu a je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov.“.
69.V § 109 ods. 2 5 sa vypúšťa čiarka pred slovami „stavebné práce“ vo všetkých tvaroch a vypúšťajú sa slová „stavebné práce“ vo všetkých tvaroch.
70.V § 109 ods. 7 sa vypúšťa čiarka pred slovami „uskutočnenie stavebných prác“ a vypúšťajú sa slová „uskutočnenie stavebných prác“.
71.V § 110 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa čiarka pred slovami „stavebných prác“ a vypúšťajú sa slová „stavebných prác“.
20
72.V § 111 ods. 5 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „10“.
73.§ 112 až 114 vrátane nadpisu nad paragrafom 112 znejú:
„Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
§ 112
(1) Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením výzvy na predkladanie ponúk; to neplatí ak ide o postup podľa § 115.
(2) Verejný obstarávateľ môže rozdeliť zákazku na samostatné časti. Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ určí veľkosť a predmet takýchto častí a uvedie, či ponuky možno predložiť na jednu časť, niekoľko častí alebo na všetky časti. Verejný obstarávateľ môže postupovať podľa § 28 ods. 3 a 4.
(3) Na zmiešané sa zákazky sa vzťahujú pravidlá podľa § 30 ods. 1 až 4.
(4) Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch ak boli zverejnené podľa § 113 ods. 5 podmienky účasti, doklady, ktorými ich možno preukázať a podmienku podľa § 40 ods. 6) písm. g), ak sa uplatňuje. Podmienky účasti verejný obstarávateľ určí tak, že
a)vyžaduje podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a
b)môže vyžadovať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) až d), g) a h) a § 33 až 36.
(5) Pri určení podmienok účasti verejný obstarávateľ postupuje podľa § 38 ods. 4 13. Ak podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk. Na preukázanie splnenia určených podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2.
(6) Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. Ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
(7) Na skupinu dodávateľov sa uplatnia pravidlá podľa § 37.
(8) Pri využití subdodávateľov sa postupuje podľa § 41.
(9) Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré určí podľa § 44.
(10) Verejný obstarávateľ môže uchádzačom povoliť predloženie variantných riešení, pričom túto skutočnosť uvedie vo výzve na predkladanie ponúk. Variantné riešenia musia súvisieť s predmetom zákazky a na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada. Pri variantných riešeniach sa postupuje podľa § 47 ods. 2 a 3.
21
(11) Ak verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie to vo výzve na predkladanie ponúk. Pri použití elektronickej aukcie sa postupuje podľa § 54.
(12) Verejný obstarávateľ určí lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako
a)12 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby,
b)20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(13) Verejný obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov zábezpeku podľa § 46. Výška zábezpeky nesmie presiahnuť 3 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 100 000 eur. Ak je zákazka rozdelená na časti,