Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Peter Osuský, Martin Klus, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Milan Laurenčík.
Cieľom predkladaného návrhu novely zákona o obecnom zriadení je prehĺbiť demokratické prvky v činnosti samosprávy a dosiahnuť vyváženejší vzťah medzi starostami a obecnými zastupiteľstvami vo vzťahu k rokovaniu obecných zastupiteľstiev.
Dobrý zákon o obecnom zriadení by mal dbať na vyváženú rolu orgánov samosprávy pri správe vecí verejných na miestnej úrovni a vytvárať podmienky pre demokratický chod a transparentné fungovanie samosprávy.
Predkladaná novela prináša najmä nasledovné zmeny:
zverejňovanie nielen návrhu programu zastupiteľstva, ale aj navrhovaných uznesení a materiálov,
zabezpečenie zverejňovania poslaneckých návrhov uznesení a materiálov na rokovanie zastupiteľstva,
zaraďovanie bodov programu schválených zastupiteľstvom alebo navrhnutých poslancami a komisiami do návrhu programu zastupiteľstva,
nevyžadovanie zvýšeného kvóra (nadpolovičná väčšina všetkých poslancov) na akúkoľvek zmenu návrhu programu zastupiteľstva, ale iba na jeho doplnenie o nové body,
znovuzavedenie povinnosti starostu zvolať nové zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa stalo neuznášaniaschopným,
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Peter Osuský, Martin Klus, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Milan Laurenčík.
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa, aby sa na úradnej tabuli a webovom sídle obce nezverejňoval len návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ale aj návrhy uznesení a zároveň, aby sa na webovom sídle zverejňovali aj návrhy materiálov určených na rokovanie zastupiteľstva. Účelom tejto zmeny je zabezpečenie väčšej informovanosti poslancov a verejnosti o obsahu rokovania obecného zastupiteľstva, pretože zverejnenie samotného návrhu programu zastupiteľstva nie je bez návrhu uznesení a ďalších materiálov dostatočnou informáciou. Mnohé samosprávy takto postupujú v súčasnosti. Navrhuje sa, aby takýto postup bol stanovený priamo zákonom. Keďže v praxi dochádza k dodatočnému dopĺňaniu programu zasadnutia zastupiteľstva, navrhuje sa upraviť aj postup pri zverejňovaní neskôr predložených návrhov.
K bodom 2 a 4
Zákon v súčasnosti ponecháva stanovenie návrhu programu zastupiteľstva plne v rukách starostu. Poslanci a komisie, dokonca ani samotné zastupiteľstvo nemajú možnosť ovplyvniť obsah návrhu programu. Zastupiteľstvo doňho môže zasiahnuť na začiatku zasadania počas schvaľovania návrhu programu predloženého starostom, čo vytvára nevyvážený vzťah medzi starostom a zastupiteľstvom, hoci ide o určovanie programu zasadnutia zastupiteľstva.
Navrhuje sa zaviesť starostovi povinnosť zaradiť do návrhu programu body, o ktorých zaradení rozhodlo zastupiteľstvo alebo ktoré boli navrhnuté poslancami, či komisiami v dostatočnom predstihu pred zasadnutím zastupiteľstva (bod 2). Táto zmena prispeje k silnejšiemu postaveniu poslancov zastupiteľstva pri určovaní programu zasadnutia zastupiteľstva a k vyváženejšiemu vzťahu medzi starostom a zastupiteľstvom ako orgánmi samosprávy.
Zároveň sa navrhuje stanoviť, že ak si starosta nesplní povinnosť zaradiť do návrhu programu body navrhnuté zastupiteľstvom, poslancami alebo komisiami, stanú sa tieto body súčasťou programu automaticky, a to ako prvé body programu (bod 4). Účelom tohto ustanovenia je zabezpečiť plnenie si povinnosti starostu zaraďovať do návrhu programu body schválené zastupiteľstvom alebo navrhnuté poslancami a komisiami.
K bodu 3
Zmeny programu oproti zverejnenému návrhu znižujú transparentnosť rokovaní zastupiteľstiev, sťažujú kontrolu zo strany verejnosti a zhoršujú podmienky pre serióznu prípravu poslancov na rokovanie zastupiteľstva. Netýka sa to však akýchkoľvek zmien (napr. vypustenia bodu z navrhovaného programu alebo zmeny poradia bodov), ale predovšetkým doplnení navrhovaného programu zasadnutia o nové body, ktoré neboli vopred avizované a zverejnené a poslanci, ani verejnosť neboli o nich vopred informovaní.
Prostredníctvom ostatnej vládnej novely (zákon č. 70/2018) bolo do zákona doplnené ustanovenie, že akúkoľvek zmenu návrhu programu zasadnutia zastupiteľstva je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Na schválenie bodov navrhnutých do návrhu programu starostom pritom postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V praxi dochádza k sporom o výklad uvedeného ustanovenia napr. ohľadom otázky, či je
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov potrebná aj na vypustenie bodu z programu alebo zmenu poradia bodov.
Preto sa navrhuje stanoviť, aby sa zvýšené kvórum (nadpolovičná väčšina všetkých poslancov) vyžadovalo iba pri dopĺňaní návrhu programu o nové body, nie pri iných zmenách návrhu programu alebo už schváleného programu.
K bodu 5
Predchádzajúcou právnou úpravou bolo stanovené, že „Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.“
Prostredníctvom ostatnej vládnej novely (zákon č. 70/2018) bolo zo zákona toto ustanovenie vypustené a starosta vôbec nemá povinnosť zvolať nové zasadnutie zastupiteľstva na prerokovanie neprerokovaných bodov programu. Touto zmenou sa posilnilo postavenie starostov na úkor zastupiteľstiev. Hoci zastupiteľstvo schválilo programu zasadnutia, stačí, aby sa stalo neuznášaniaschopným a starosta nie je povinný zvolať nové zastupiteľstvo, aby boli neprerokované body zo schváleného programu zastupiteľstva prerokované v inom termíne.
Preto sa navrhuje vrátiť do zákona povinnosť starostu zvolať nové zasadnutie zastupiteľstva, ak sa zastupiteľstvo stalo neschopné uznášať sa. Lehota pre zvolanie nového zastupiteľstva, ak sa obecné zastupiteľstvo stalo neschopné uznášať sa, sa v zákone navrhuje jednoznačne stanoviť tak, že do 14 dní dôjsť nie k rozhodnutiu starostu o novom termíne zasadnutia zastupiteľstva, ale k uskutočneniu nového zasadnutia zastupiteľstva, ak zastupiteľstvo samotné neurčilo iný termín pre takýto prípad.
Takýto postup vyplýval aj z korektného a logického výkladu predchádzajúceho znenia zákona, starostovia však v niektorých prípadoch interpretovali zákon tak, že do 14 dní stačí rozhodnúť o zvolaní nového zastupiteľstva. Pre prípad, žeby starosta nové zasadnutie zastupiteľstva v uvedenej lehote nezvolal, zavádza sa poistka, že nové zastupiteľstvo zvolá poslanec poverený obecným zastupiteľstvom tak, aby sa uskutočnilo do ďalších 14 dní.
K bodu 6
Navrhuje sa doplniť do zákona povinnosť obecného úradu zabezpečiť zverejnenie návrhov uznesení a iných materiálov určených na rokovanie zastupiteľstva, ktorých predchádzajúce zverejnenie vyžadujú všeobecne záväzné predpisy, štatút obce alebo rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Navrhuje sa stanoviť, že táto povinnosť sa vzťahuje aj na návrhy predložené poslancami obecného zastupiteľstva. Poslanec v zmysle zákona právo predkladať zastupiteľstvu návrhy. Niektoré návrhy však musia byť podľa zákona, štatútu obce alebo v zmysle rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vopred zverejnené. Poslanec však nemá možnosť sám zverejňovať svoje návrhy na úradnej tabuli alebo webovom sídle obce. Preto sa navrhuje aj v prípade poslaneckých návrhov túto povinnosť stanoviť obecnému úradu.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.