N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................. 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z. a zákona č. 70/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 sa v odseku 4 dopĺňajú druhá a tretia veta, ktoré znejú:
„(4) Spolu s návrhom programu sa zverejňujú texty návrhov uznesení a na webovom sídle aj návrhy všetkých materiálov určených na zasadnutie zastupiteľstva. Materiály a návrhy
uznesení, ktoré boli predložené po lehote podľa prvej vety, sa rovnakým spôsobom zverejnia bez zbytočného odkladu po ich predložení.“.
2.V § 12 sa za ods. 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Návrh programu podľa odseku 4 určuje starosta. Starosta do programu vždy zaradí body
a) o ktorých zaradení do programu rozhodlo zastupiteľstvo, a to v termíne určenom zastupiteľstvom,
b) ktoré navrhol zaradiť do programu poslanec alebo komisia, ak bol návrh spolu s návrhom uznesenia a návrhom materiálu doručený starostovi alebo obecnému úradu najneskôr desať pracovných dní pred zasadnutím zastupiteľstva, a to na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva, ak poslanec alebo komisia nenavrhli bod do programu neskoršieho zasadnutia zastupiteľstva.“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.
3.V § 12 ods. 6 sa v tretej vete slovo „zmenu“ nahrádza slovom „doplnenie“ a za slovo „zastupiteľstva“ sa vkladajú slová „o iné body“.
4.V § 12 ods. 6 sa za tretiu vetu vkladá štvrtá veta, ktorá znie:
„Ak starosta nezaradil do návrhu programu body, ktoré bol povinný zaradiť podľa predchádzajúceho odseku druhej vety, stávajú sa tieto body súčasťou programu zastupiteľstva automaticky, a to ako prvé body programu v poradí, v akom boli doručené starostovi alebo obecnému úradu.“.
5.V § 12 ods. 8 sa na konci dopĺňajú tieto vety:
„Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá nové zasadnutie tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 14 dní od zasadnutia, ktoré nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak zastupiteľstvo samo vopred neurčilo iný termín pre takéto zasadnutie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva v lehote podľa predchádzajúcej vety, zvolá ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom tak, aby sa uskutočnilo do 14 dní od uplynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety.“.
6.§ 12 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Ak zákon, štatút obce alebo rokovací poriadok obecného zastupiteľstva stanovujú povinné zverejnenie návrhu uznesenia alebo iného materiálu určeného na rokovanie obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a webovom sídle obce, zverejnenie zabezpečí obecný úrad. Obecný úrad zabezpečí aj zverejnenie návrhov uznesení alebo iných materiálov podľa predchádzajúcej vety, ktoré predložili poslanci alebo komisie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.