Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Jozef Mihál.
Návrh zákona je predložený v rámci balíka troch návrhov, ktorých ambíciou je zmena vzťahu občana a štátu tak, aby štát smerom k občanovi prejavil pochopenie pri plnení uložených povinností, a ich porušenie povinností trestal vtedy, keď je to skutočne nevyhnutné.
Cieľom tohto návrhu zákona je znížiť motiváciu štátu k ukladaniu finančných pokút. V aplikačnej praxi totiž nie výnimočné prípady, keď Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyvíja tlak na iné rezorty k vyšším príjmom z pokút. Príkladom je nasledovné konštatovanie Najvyššieho kontrolného úradu z apríla 2015: Na riziká nenaplnenia príjmov MV SR upozornilo MF SR listom č. SE-ORF2-2014/000407-068 z 24.09.2014 s tým, že analýzou plnenia rozpočtových príjmov pretrvávajú negatívne tendencie (...) za pokuty“.1
Predkladatelia návrhu zákona nepovažujú za žiaduci stav, keď sa občanovi neúmyselne podarí porušiť určitú povinnosť, a konajúci úradník by bol presvedčený, že stačí dohovor (resp. pokarhanie), no je naňho vyvíjaný tlak na vyššie príjmy z pokút. Tým sa vlastne narúša aj diskrečné oprávnenie konajúceho orgánu, nakoľko pri diskrécii v pravom slova zmysle by rozpočtové príjmy nemali hrať žiadnu úlohu.
V záujme naplnenia tohto cieľa sa explicitne stanovuje, že príjmy kapitoly Všeobecná pokladničná správa tvoria aj pokuty a iné sankcie podľa osobitných predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak (časť „ak osobitný predpis neustanovuje inak“ je prítomná z dôvodu, že osobitný predpis môže o určitej pokute ustanovovať, že je príjmom napríklad príslušnej územnej samosprávy). Zákon sa rovnako dopĺňa o normu, že pokiaľ zákon o štátnom rozpočte na príslušný kalendárny rok ustanoví o rozpočtovanom príjme, že je záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu, súčasťou takto rozpočtovaného príjmu nemôžu byť príjmy z pokút a iných sankcií podľa osobitných predpisov.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
1 Protokol o výsledku kontroly, finančné prostriedky a majetok kapitoly, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Dostupné na
https://www.nku.gov.sk/documents/10157/6b373e21-717a-4755-8f39-8ee7157bbfda
.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Ustanovuje sa, že príjmami kapitoly Všeobecná pokladničná správa majú byť aj pokuty a iné sankcie podľa predpisov, ktoré ich zaraďujú do štátneho rozpočtu.
K bodu 2
V nadväznosti na cieľ sledovaný návrhom zákona sa zabezpečuje, aby súčasťou rozpočtovaného príjmu kapitoly (o ktorom zákon o štátnom rozpočte ustanovil, že je záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu) nemohli byť príjmy z pokút a iných sankcií podľa osobitných predpisov.
K bodu 3
Prechodným ustanovením sa zabezpečuje aplikácia navrhovaných zmien pri najbližšom schvaľovaní štátneho rozpočtu.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby vzhľadom na blížiace sa schvaľovanie štátneho rozpočtu nadobudli navrhované zmeny účinnosť dňom vyhlásenia.