NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 ods. 3 sa za slová „daňových príjmov“ vkladajú slová „pokút a iných sankcií podľa osobitných predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak,“.
2. § 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ak zákon o štátnom rozpočte na príslušný kalendárny rok ustanoví, že rozpočtovaný príjem kapitoly je záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu, súčasťou takto rozpočtovaného príjmu nie sú príjmy z pokút a iných sankcií podľa osobitných predpisov.“.
3. Za § 37j sa vkladá § 37k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Ustanovenie § 9 ods. 3 v znení účinnom od dňa vyhlásenia zákona a § 9 ods. 7 sa prvýkrát použijú na rozpočet verejnej správy na roky 2019 až 2021.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.