Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý.
Ústava Slovenskej republiky v čl. 4 ods. 1 hovorí, že Slovenská republika využíva šetrne a efektívne prírodné dedičstvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií. Na tento záväzok by mala nadväzovať adekvátna právna úprava, pričom zodpovednosť za ňu leží predovšetkým na Národnej rade Slovenskej republiky.
Cieľom predloženého návrhu zákona je s ohľadom na záväzok zakotvený v čl. 4 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sfunkčnenie zákonného mechanizmu náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania, ktorý je zakotvený v § 61 zákona č. 543/2002 Z. z. Za podmienok ustanovených zákonom patrí táto náhrada vlastníkovi, ak dochádza v dôsledku obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody a krajiny k obmedzeniu bežného obhospodarovania. Náhradami sa rozumie (i) zámena pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu, ak je možná, (ii) nájom pozemku, (iii) výkup pozemkov do vlastníctva štátu, (iv) zmluvná starostlivosť a (v) finančná náhrada.
Aby bol mechanizmus týchto náhrad funkčný, je potrebné zo strany štátu vynaloženie finančných prostriedkov. Predloženým návrhom zákona sa zabezpečuje, aby každý rok štát poskytol pre účely finančného krytia aspoň 30 miliónov eur, ktoré budú účelovo viazané pre pozemky v národných parkoch a územiach s III. V. stupňom ochrany, ako aj pre zmluvnú starostlivosť týkajúcu sa ochranných lesov a lesov osobitného určenia vyhlásených v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa. Pre použitie týchto prostriedkov používa predkladateľ pojem „Fond na ochranu národného prírodného dedičstva“ a z takto vymedzeného účelu budú zrejmé priority štátnej politiky, s jasným a zákonne zakotveným finančným záväzkom.
Keďže v Slovenskej republike je najmä u staršej generácie zakotvený pomerne silný vzťah k vlastníctvu nehnuteľností, je potrebné zobrať do úvahy, že súkromný vlastník pozemku napríklad v národnom parku nemá motiváciu svoj pozemok zamieňať či predávať. Je však možné zatraktívniť náhradu v podobe nájmu takéhoto pozemku. V súčasnosti môže súkromného vlastníka od nájmu odrádzať nedôvera voči štátu, že bude nájomné platiť dlhodobo. Návrh zákona toto mení tak, že pokiaľ sa nájom bude týkať pozemku v národnom parku povedzme na 40 rokov, nájomné bude môcť byť splatné jednorazovo vopred za celé obdobie. Na úhradu takto dohodnutého nájomného sa použijú práve prostriedky z Fondu na ochranu národného prírodného dedičstva. Rovnako bude významnou zmenou možnosť použitia prostriedkov z fondu na úhradu tzv. ekosystémových služieb v prípade spomínaných ochranných lesov a lesov osobitého určenia určených na ochranu vodných zdrojov.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Zákon dnes ukladá ministerstvu životného prostredia, resp. ním poverenej organizácie ochrany prírody vyhotoviť každoročne zoznam pozemkov vo vybraných chránených územiach vhodných na zámenu pozemkov, nájom pozemkov, výkup pozemkov a zmluvnú starostlivosť. Pre účely zvýšenia záujmu o niektorú finančnú náhradu sa zavádza povinnosť zverejniť zoznam pozemkov na webovom sídle ministerstva každoročne do 31. januára.
K bodu 2
Ide o zavedenie tzv. Fondu na ochranu národného prírodného dedičstva ako každoročného a stabilného finančného krytia vo vzťahu k tým pozemkom, ktoré považované za prioritné. Nie je ojedinelé, ak zákon určuje konkrétnu sumu kvôli splneniu sledovaného cieľa (napr. zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia hovorí v § 24 ods. 1 o sume 20 000 000 eur alebo zákon č. 38/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín v § 21 ods. 1 o sume 8 000 000 eur). V prípade predloženého návrhu zákona sa ale nevytvára fond ako právnická osoba so všetkou súvisiacou administratívou a nákladmi, ale navrhuje sa naviazanie na existujúce zákonné inštitúty.
K bodu 3
Navrhuje sa zakotvenie zákonného splnomocnenia pre vydanie podzákonného predpisu Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovia podrobnosti o zmluvnej starostlivosti týkajúcej sa ochranných lesov a lesov osobitného určenia vyhlásených v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa.
K bodom 4 a 5
Zavádza sa možnosť zaplatiť nájomné vopred v súvislosti s nájmom pozemku ako jedným z druhov náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania. Rovnako sa zakotvuje úhrada za tzv. ekosystémové služby v rámci náhrady, ktorou je zmluvná starostlivosť.
K Čl. II
Navrhuje sa termín účinnosti s ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu.