NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 240/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 61 odseku 3 sa pripája veta: „Zoznam pozemkov po jeho vyhotovení zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle do 31. januára príslušného kalendárneho roka.“.
2. V § 61 odsek 5 znie:
„(5) Na zabezpečovanie financovania náhrad podľa odseku 1
a) vyčlení ministerstvo z rozpočtovej kapitoly ministerstva pre každý kalendárny rok najmenej 30 miliónov eur, kým vlastníctvo štátu k pozemkom v národných parkoch nedosiahne 80 % z ich celkovej výmery (ďalej len „Fond na ochranu národného prírodného dedičstva“), pokiaľ sa náhrada týka
1. pozemku nachádzajúcom sa v národnom parku alebo na území, na ktorom platí aspoň tretí stupeň ochrany,
2. ochranných lesov a lesov osobitného určenia vyhlásených v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa podľa osobitného predpisu92a), pokiaľ je náhradou zmluvná starostlivosť,
b) pri iných pozemkoch ministerstvo vypracúva a aktualizuje výpočet výšky finančných prostriedkov na tri rozpočtové roky v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Slovenským pozemkovým fondom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92a) znie:
„92a) § 13 a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 61 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Podrobnosti o zmluvnej starostlivosti týkajúcej sa ochranných lesov a lesov osobitného určenia vyhlásených v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa podľa osobitného predpisu92a) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
4. § 61b sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ak je predmetom nájmu pozemok v národnom parku, v nájomnej zmluve možno dohodnúť, že nájomné je splatné jednorazovo vopred za celé obdobie nájmu do 30 dní od účinnosti nájomnej zmluvy. Na úhradu takto dohodnutého nájomného sa použijú prostriedky vyčlenené z Fondu na ochranu národného prírodného dedičstva.“.
5. V § 61d ods. 2 druhej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „najmä ak predmetom zmluvy o starostlivosti ochranné lesy a lesy osobitného určenia vyhlásené v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa podľa osobitného predpisu.92a)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.