Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Ohľadom obmedzenia aplikácii nevhodných prípravkov na ochranu rastlín, sa očakáva mierne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej rastlinnej výrobe.
Pre kvantifikáciu vplyvu nie sú k dispozícii relevantné údaje, vzhľadom na to, že nie je k dispozícii žiadna evidencia o počte podnikateľských subjektov, ktoré budú reálne ovplyvnené navrhovanou úpravou a preto nie je možné ani hrubým odhadom stanoviť ich počet.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa od 21. 3. 2018 zverejnilo prostredníctvom portálu SLOV-LEX Predbežnú informáciu (PI/2018/68) o príprave návrhu zákona.
V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky následne začal proces konzultácií v súvislosti s prípravou návrhu zákona.
Termín ukončenia konzultácií bol 29. apríl 2018.
Možnosť konzultovať v priebehu konzultácií si neuplatnil žiadny subjekt.
Pracovné stretnutia boli uskutočnené až v rámci prebiehajúceho MPK.
Dňa 6. júna 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie MŽP SR a MPaRV SR so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Agrárnej komory Slovenska, s ktorými bola prediskutovaná hlavne problematika týkajúca sa obmedzenia aplikácii nevhodných prípravkov na ochranu rastlín.
Na stretnutí sa vzájomne dohodlo, že v návrhu zákona bude uvedené, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré bude možné aplikovať v CHVO budú uvedené v zozname, ktoré vydáva MPaRV SR podľa § 25 zákona č. 405/2011 Z. z. Uplatňovanie tejto požiadavky v praxi bude od 1. januára 2020. Navrhované obmedzenie predpokladá dopad na podnikateľské prostredie v oblasti poľnohospodárstva. Uvedeným obmedzením aplikácie prípravkov dôjde približne k 25% zníženiu spektra dostupných prípravkov, čo vplyvní poľnohospodársku prax. Preto je potrebná dôkladná analýza dopadov navrhovaného opatrenia na jednotlivé plodiny, identifikácia možných alternatív a následná redukcia problémových látok na základe odborného posúdenia. S navrhovaným riešením všetci zástupcovia súhlasili.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Rozsah tohto vplyvu nie je tohto času možné kvalifikovane ani odhadnúť pre absenciu relevantných údajov. Tento vplyv bude možné vyčísliť dôkladná analýza dopadov navrhovaného opatrenia na jednotlivé plodiny, identifikácia možných alternatív a následná redukcia problémových látok na základe odborného posúdenia, ktoré vykoná rezort MPaRV SR v spolupráci s odbornými pracoviskami aj rezortu MŽP SR.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh si nevyžaduje dodatočné náklady v súvislosti so zamestnávaním.
2
2
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh nevyvoláva žiadne zvýšenie administratívnych nákladov zamestnávateľov.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa v eurách ročne
Náklady na celé podnikateľské prostredie v eurách
Priame finančné náklady
Nepriame finančné náklady
Administratívne náklad
Celkové náklady regulácie
nie je možné kvantifikovať
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Bez priameho vplyvu na vytváranie obchodných bariér.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Bez vplyvu na inovácie.
Komentár k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie