1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eur)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
180 000
100 000
55 000
v tom: MŽP SR / podprogram 07601
MPRV SR / podprogram 0900901
0
0
100 000
80 000
50 000
50 000
10 000
45 000
z toho:
- vplyv na ŠR
0
180 000
100 000
55 000
Rozpočtové prostriedky
0
180 000
100 000
55 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
180 000
100 000
55 000
v tom: MŽP SR/ podprogram 07601
0
100 000
50 000
10 000
MPRV SR/ podprogram 0EK0K
30 000
0
0
MPRV SR/ podprogram 0900901
0
50 000
50 000
45 000
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predpokladaný pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude spočívať vo väčšej efektivite kontrol a predpokladanom náraste právoplatne uložených pokút za správne delikty.
Vzhľadom na zavádzanie nových a rozšírenie doteraz platných opatrení v súčasnosti však nie je možné kvantifikovať a vyčísliť výšku predpokladaných pokút.
Pokuty za správne delikty uložené podľa tohto návrhu zákona budú príjmom Environmentálneho fondu.
Predpokladaný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude závisieť od finančnej náročnosti spracovania mapových podkladov chránených vodohospodárskych oblastí pre potreby vyznačenia v evidencii nehnuteľností pre úrady geodézie a kartografie ako aj orgánov výkonu kontrol.
Značná časť negatívneho vplyvu na rozpočet vyplýva z potreby rozšírenia agrochemického programu, v ktorom sa budú zbierať údaje o používaných hnojivách, z lokalít, ktoré iné ako poľnohospodársky využívaná pôda, ich spracovávanie a následne vykonávanie kontrol prostredníctvom podriadenej rozpočtovej organizácie MPRV SR Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.
Zároveň požadujeme navýšiť rozpočet MPRV SR na rozšírenie agrochemického programu, ktoré bude vykonávať podriadená rozpočtová organizácia Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.
MF SR vyjadrilo súhlasné stanovisko.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
3
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Nedá sa kvantifikovať
5
Tabuľka č. 4
Ministerstvo životného prostredia
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eur)
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
100 000
50 000
10 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) -
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
637005 Špeciálne služby : spracovanie mapových podkladov chránených vodohospodárskych oblastí pre potreby vyznačenia v evidencii nehnuteľností pre úrady geodézie a kartografie
0
0
100 000
100 000
50 000
50 000
10 000
10 000
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
100 000
50 000
10 000
6
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eur)
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
80 000
50 000
45 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2v tom: 637 005 Špeciálne služby
50 000
50 000
45 000
Tovary a služby (630)2v tom: 635009 Rutinná a štandardná údržba softvéru
0
30 000
0
0
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
80 000
50 000
45 000
7
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.