Príloha č. 1
1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
máj 2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
máj 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
jún 2018
2.Definícia problému
Návrh zákona je zameraný najmä na ustanovenie jednotného postupu ústredných orgánov štátnej správy a ostatných inštitúcií kompetenčne zameraných na zabezpečenie efektívnej ochrany vôd prirodzene sa vyskytujúcich na území chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sa nachádzajú najväčšie zásoby podzemných vôd na Slovensku, z hľadiska ochrany životného prostredia s dôrazom na ochranu vody, pôdy a s dôrazom na ochranu zdravia ľudí. Ustanovujú sa opatrenia na úseku všestrannej ochrany vodných pomerov na území chránených vodohospodárskych oblastí, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej správy a obcí a zodpovednosť za porušenie povinností, informovanie verejnosti.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom navrhovanej právnej úpravy bude komplexná úprava podmienok na zabezpečenie efektívnej ochrany vôd prirodzene sa vyskytujúcich na území chránených vodohospodárskych oblastí, všestrannej ochrany povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob. Ustanovia sa práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb na úseku všestrannej ochrany vodných pomerov na území chránených vodohospodárskych oblastí, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej správy a obcí a zodpovednosť za porušenie povinností, informovanie verejnosti. Zjednotí sa postup všetkých príslušných štátnych orgánov a inštitúcií v chránených vodohospodárskych oblastiach, určia sa pravidlá na predchádzanie znečistenia vôd a zavedie sa spoločná kontrola možných znečisťovateľov.
4.Dotknuté subjekty
Rezorty najmä životného prostredia, zdravotníctva a pôdohospodárstva, obce a iné subjekty pôsobiace mimo menovaných rezortov, podnikateľské subjekty
5.Alternatívne riešenia
Nie sú
Ako najvhodnejšie riešenie sa javí prijatie navrhovanej právnej úpravy.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
-
Príloha č. 1
2
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy v roku 2019 sa predpokladá negatívny vplyv na rozpočet z dôvodu
spracovania mapových podkladov v GIS formáte.
Na druhej strane sa predpokladá, že vplyvom zavedenia prísnejšej kontroly a ukladania pokút za nedodržiavanie povinností môže dôjsť k pozitívnym vplyvom rozpočtu verejnej správy.
MPRV SR predpokladá negatívny vplyv na rozpočet v roku 2019 z dôvodu potreby rozšírenia agrochemického programu, v ktorom sa budú údaje zbierať zo spotreby hnojív z lokalít, ktoré sa nachádzajú mimo poľnohospodársky využívanej pôdy a spracovávať ich. Negatívny vplyv na rozpočet sa predpokladá na výkon kontrol, ktoré bude vykonávať podriadená rozpočtová organizácia MPRV SR Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.
Vplyvy na podnikateľské prostredie vzhľadom k tomu, že väčšina povinností a obmedzení ustanovené týmto
návrhom zákona prevzaté z terajšej platnej právnej úpravy nie je predpoklad nového negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie v súvislosti prebratými ustanoveniami. Ohľadom obmedzenia aplikácii nevhodných prípravkov na ochranu rastlín, sa očakáva mierne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie v poľnohospodárstve. Pre kvantifikáciu vplyvu nie k dispozícii relevantné údaje, nie je k dispozícii evidencia o počte subjektov, ktorí budú reálne ovplyvnení navrhovanou úpravou.
Na druhej strane sa predpokladá, že vplyvom zavedenia obmedzenia aplikácii nevhodných prípravkov na ochranu rastlín, budú znížené riziko znečistenia vôd a tým sa znížia aj náklady na zabezpečenie úpravy vody pre pitné účely. Tiež obmedzením aplikácii nevhodných prípravkov na ochranu rastlín možno očakávať zníženie negatívneho vplyvu aj na samotné plodiny a tým zvýšenie konkurencieschopnosti pre pestované plodiny.
Sociálne vplyvy pozitívny sociálny vplyv možno vnímať v rámci zlepšenia informovanosti obyvateľstva
o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.
Vplyvy na životné prostredie
Z hľadiska ochrany životného prostredia sa kladie dôraz na ochranu vody, pôdy a na ochranu zdravia ľudí. Očakáva sa zabezpečenie efektívnej ochrany vôd prirodzene sa vyskytujúcich na území chránených vodohospodárskych oblastí.
11.Kontakt na spracovateľa
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ing. Ľudmila Strelková, odbor strategického vodného plánovania, sekcia vôd
tel.: +421 2 59806 226, e-mail:
ludmila.strelkova@enviro.gov.sk
Príloha č. 1
3
12.Zdroje
MŽP SR, MPRV SR
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
STANOVISKO KOMISIE
(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)
K NÁVRHU
ZÁKONA O CHRÁNENÝCH VODOHOSPODÁRSKYCH OBLASTIACH A O ZMENE A DOPLNENÍ ZÁKONA Č. 364/2004 Z. Z. O VODÁCH A O ZMENE ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 372/1990 ZB. O PRIESTUPKOCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (VODNÝ ZÁKON) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
I. Úvod: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 10. mája 2018 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál „Návrh zákona o chránených vodohospodárskych oblastiach a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov“ spolu so žiadosťou o skrátenie PPK. Komisia tejto žiadosti vyhovela. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne sociálne vplyvy, pozitívne vplyvy na životné prostredie a pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 5. Alternatívne riedenia a v bode 12. Zdroje, a to v súlade s obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
K sociálnym vplyvom
Identifikáciou pozitívneho sociálneho vplyvu v bode 9. doložky vybraných vplyvov sa povinnou súčasťou predloženého materiálu stáva analýza sociálnych vplyvov vypracovaná v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov (príloha č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). Sociálny vplyv je potrebné zhodnotiť v porovnaní so súčasným (nielen právnym) stavom v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov - uviesť opis hodnotených návrhov opatrení, špecifikáciu dotknutých skupín a ich kvalitatívne a pokiaľ možno aj kvantitatívne zhodnotenie.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
Príloha č. 1
4
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.