NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
VII. volebné obdobie  
1049  
VLÁDNY NÁVRH  
ZÁKON  
z ............2018  
o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov  
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:  
Čl. I  
§ 1  
Predmet úpravy  
(1) Tento zákon ustanovuje chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len  
„chránená vodohospodárska oblasť“), činnosti, ktoré sú na ich území zakázané, a opatrenia na  
ochranu povrchových vôd a podzemných vôd prirodzene sa vyskytujúcich v chránenej  
vodohospodárskej oblasti.  
(2) Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti osôb na úseku ochrany vôd a vodných  
pomerov, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v chránenej vodohospodárskej oblasti a  
zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.  
§ 2  
Chránená vodohospodárska oblasť  
(1) Chránená vodohospodárska oblasť je vymedzené významné územie prirodzenej  
akumulácie povrchových vôd a podzemných vôd, na ktorom sa prirodzeným spôsobom tvoria  
a obnovujú zásoby povrchových vôd a podzemných vôd.  
(2) Chránenými vodohospodárskymi oblasťami sú územia  
a) Žitného ostrova,  
b) Strážovských vrchov,  
c) Beskýd a Javorníkov,  
d) Veľkej Fatry,  
e) Nízkych Tatier (západná časť a východná časť),  
f) Horného povodia Ipľa, Rimavice a Slatiny,  
g) Muránskej planiny,  
h) Horného povodia rieky Hnilec,  
i) Slovenského krasu (Plešivská planina a Horný vrch),  
j) Vihorlatu.  
1
(3) Mapa chránených vodohospodárskych oblastí je uvedená v prílohe.  
§ 3  
Obmedzenia činností  
(1) V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len  
ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok  
ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných  
vôd.  
(2) V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť hospodárske záujmy, výrobné  
záujmy, dopravné záujmy a iné záujmy zosúladené s požiadavkami podľa odseku 1 a musia  
byť premietnuté v koncepciách rozvoja územia a v územnoplánovacej dokumentácii.  
(3) V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje  
a) stavať alebo rozširovať  
1. nový priemyselný zdroj1) alebo jestvujúci priemyselný zdroj,2) v ktorom sa vyrábajú  
alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky,3) s výnimkou rozširovania a prestavby  
existujúcich priemyselných zdrojov, ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd,  
2. nový priemyselný zdroj, alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje  
priemyselné odpadové vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky,4)  
3. ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok,  
4. sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3; v chránenej  
vodohospodárskej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) s celkovou kapacitou väčšou ako  
200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3,  
5. spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky,  
6. stavby veľkokapacitných fariem5) alebo stavby sústredených menších fariem,  
7. stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia  
čistenia komunálnych odpadových vôd,  
8. stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich  
látok,  
b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív,6) prípravkov na ochranu rastlín7) a biocídnych  
výrobkov8) vo vzdialenosti menej ako 50 m od povrchových vôd, odkrytých podzemných  
vôd a vodných plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd,  
c) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné  
pomery v chránenej vodohospodárskej oblasti,  
1) § 2 písm. w) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.  
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších  
predpisov.  
2) § 2 písm. v) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
3) § 2 písm. aa) a príloha č. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
4) § 2 písm. y) a Zoznam II prílohy č. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
5) § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z.  
6) § 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.  
7) §1 písm. d) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady  
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č.  
387/2013 Z. z.  
8) Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a  
ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskorších predpisov.  
2
d) odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy,  
e) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 celkovo na jednom mieste,  
f) ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce,  
ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody,  
g) ukladať rádioaktívny odpad,  
h) budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov,  
i) aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu vydaného podľa  
osobitného predpisu,9) v chránenej vodohospodárskej oblasti zakázané.  
(4) Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 3 písm. a) treťom až šiestom  
bode možno rekonštruovať a modernizovať, len ak sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd  
a vodných pomerov oproti súčasnému stavu, odstráni sa pôvodný zdroj znečistenia, ak  
existuje, a uplatnia sa najlepšie dostupné techniky,10) ktoré zabezpečia vysoký stupeň ochrany  
povrchových vôd a podzemných vôd.  
§ 4  
Opatrenia na ochranu vôd  
(1) Na ochranu vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti sa vykonávajú najmä tieto  
opatrenia:  
a) zabrániť alebo obmedziť vstup znečisťujúcich látok do podzemnej vody a zabrániť  
zhoršeniu stavu útvarov podzemných vôd,  
b) zabrániť vypúšťaniu odpadových vôd zo žúmp do povrchových vôd a zabrániť  
presakovaniu obsahu žúmp do podzemných vôd,  
c) zamedziť šíreniu znečisťujúcich látok v podzemnej vode, ak sa zistí významný a trvalo  
vzostupný trend koncentrácie znečisťujúcich látok, skupín znečisťujúcich látok alebo  
ukazovateľov znečistenia opatreniami na zvrátenie tohto trendu s cieľom postupne  
znižovať znečisťovanie vôd a zabrániť zhoršeniu kvality vôd,  
d) podporiť ekologické poľnohospodárstvo podľa osobitného predpisu,11)  
e) podporiť zachovanie významných krajinných prvkov12) s vodozádržnou funkciou,  
f) používať hnojivá a viesť evidenciu o ich použití na poľnohospodársky využívanej pôde, na  
lesných pozemkoch a v športových areáloch a nahlasovať údaje podľa osobitného  
predpisu,13)  
g) aplikovať prípravky na ochranu rastlín a viesť evidenciu o ich použití na poľnohospodársky  
využívanej pôde, na lesných pozemkoch a v športových areáloch a nahlasovať údaje podľa  
osobitného predpisu,14)  
h) aplikovať čistiarenský kal alebo dnové sedimenty podľa osobitného predpisu.15)  
(2) Podmienkou výstavby nehnuteľností produkujúcich odpadové vody  
v
aglomerácii16) je výstavba technickej infraštruktúry, ktorou sa zabezpečuje odvádzanie  
odpadových vôd prioritne prostredníctvom verejných kanalizácií.  
9) § 25 zákona č. 405/2011 Z. z.  
10) § 2 písm. am zákona č. 364/2004 Z. z.  
11) Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.  
12) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  
13) § 10 zákona č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
14) § 8 a 35 zákona č. 405/2011 Z. z.  
15) Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č.  
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení  
neskorších predpisov.  
3
(3) Každý, kto zistí v chránenej vodohospodárskej oblasti, že hrozí znečistenie  
povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho, alebo že  
k nemu už došlo, je povinný urobiť v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia na  
odvrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov a bez meškania ohlásiť tieto skutočnosti  
Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) alebo na jednotné európske  
číslo tiesňového volania 11217) koordinačného strediska integrovaného záchranného systému.  
(4) Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému bezodkladne odovzdá  
prijaté hlásenie inšpekcii.  
(5) Inšpekcia informuje o prijatom hlásení okresný úrad. Ak zistená skutočnosť môže  
ovplyvniť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, inšpekcia informuje regionálny úrad  
verejného zdravotníctva, dotknutú obec a vlastníka vodárenského zdroja alebo  
prevádzkovateľa vodárenského zdroja.  
(6) Inšpekcia vyhodnotí prijaté hlásenie a po vykonaní kontroly skutočností  
uvedených v hlásení rozhoduje o uložení opatrení na základe zistených nedostatkov, ak je to  
v jej pôsobnosti; ak rozhodovanie o uložení opatrení nie je v jej pôsobnosti, odstúpi prijaté  
hlásenie bezodkladne vecne príslušnému orgánu štátnej správy.  
§ 5  
Monitorovanie vôd  
Monitorovanie vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti musí byť v súlade  
s programom monitorovania vôd18) schváleným Ministerstvom životného prostredia  
Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo životného prostredia“). Rozsah a spôsob  
monitorovania vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti sa špecifikuje v programoch  
monitorovania vôd na základe miestnych pomerov a miery ohrozenia vôd.  
§ 6  
Informovanie verejnosti  
(1) Ministerstvo životného prostredia každoročne do 15. júla nasledujúceho roka zverejní  
správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za predchádzajúci  
kalendárny rok na svojom webovom sídle.  
(2) Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za predchádzajúci  
kalendárny rok vypracuje poverená osoba na základe údajov získaným monitorovaním vôd  
podľa § 5 a predkladá ministerstvu životného prostredia do 30. júna nasledujúceho roka.  
(3) Poverená osoba pri zistení prekročenia limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej  
vody19) v povrchových vodách a v podzemných vodách v chránenej vodohospodárskej oblasti  
16) § 36 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
17) § 6 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.  
18) § 4 ods. 2 písm. c) a d) a § 4b ods. 2 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.  
19) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú  
podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente  
rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z.  
4
bezodkladne informuje ministerstvo životného prostredia, vlastníka vodárenského zdroja  
alebo prevádzkovateľa vodárenského zdroja a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej  
republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva).  
(4) Úrad verejného zdravotníctva posúdi závažnosť informácie podľa odseku 3 a na  
základe jej posúdenia informáciu zverejní na svojom webovom sídle a informuje o nej  
dotknutú obec.  
(5) Zo zistenia podľa odseku 3 musí byť zrejmý stav znečistenia vôd v chránenej  
vodohospodárskej oblasti, ku ktorému došlo v dôsledku prekročených limitných hodnôt  
ukazovateľov kvality pitnej vody.19)  
§ 7  
Ministerstvo životného prostredia  
(1) Ministerstvo životného prostredia v chránenej vodohospodárskej oblasti  
a) zverejňuje na svojom webovom sídle správu podľa § 6 ods. 1,  
b) zabezpečuje spracovanie podkladov na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti do  
katastra nehnuteľností,  
c) podáva návrh na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti do katastra nehnuteľností,  
d) prostredníctvom poverenej osoby spracuje geografický informačný systém území  
chránených vodohospodárskych oblastí, ktorý zverejní na svojom webovom sídle.  
(2) Návrh na zápis chránenej vodohospodárskej oblasti do katastra nehnuteľností  
obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu.20) Prílohou návrhu na zápis chránenej  
vodohospodárskej oblasti je zjednodušený operát geometrického plánu a zoznam zmenených  
parciel.  
§ 8  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v chránenej  
vodohospodárskej oblasti  
a) bezodkladne informuje ministerstvo životného prostredia o zistení porušenia ustanovení o  
aplikácii hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu  
podzemných vôd a povrchových vôd,  
b) vykonáva kontrolu obmedzení činností podľa § 3 ods. 3.  
§ 9  
Úrad verejného zdravotníctva  
Úrad verejného zdravotníctva v chránenej vodohospodárskej oblasti  
a) informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o prekročeniach limitných  
hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody v povrchových vodách a v podzemných vodách,  
na základe informácií poskytnutých poverenou osobou podľa § 6 ods. 3,  
b) sprístupňuje na svojom webovom sídle informácie podľa § 6 ods. 4.  
20) § 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise  
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.  
5
§ 10  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v chránenej vodohospodárskej oblasti  
a) informuje úrad verejného zdravotníctva o hlásení podľa § 4 ods. 5 alebo o nedodržaní  
požiadaviek ukazovateľov pri monitorovaní kvality pitnej vody vykonanom podľa  
osobitného predpisu,21)  
b) sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie podľa § 6 ods. 4.  
§ 11  
Inšpekcia  
Inšpekcia v chránenej vodohospodárskej oblasti  
a) vykonáva hlavný štátny vodoochranný dozor podľa osobitného predpisu22) a kontrolu  
dodržiavania povinností podľa tohto zákona,  
b) preberá hlásenie podľa § 4 ods. 3,  
c) spolupracuje pri zisťovaní príčin ohrozenia alebo znečistenia povrchových vôd alebo  
podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho v chránenej vodohospodárskej oblasti  
s okresným úradom, regionálnym úradom verejného zdravotníctva, dotknutou obcou,  
vlastníkom vodárenského zdroja alebo prevádzkovateľom vodárenského zdroja a je  
oprávnená vyžadovať spoluprácu dotknutých orgánov štátnej správy, správcu vodných  
tokov, poverenej osoby, obce alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb,  
d) rozhoduje o uložení opatrení na nápravu,  
e) prejednáva priestupky a správne delikty podľa tohto zákona.  
§ 12  
Okresný úrad  
Okresný úrad v chránenej vodohospodárskej oblasti spolupracuje pri zisťovaní príčin  
ohrozenia alebo znečistenia povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo prostredia s nimi  
súvisiaceho na základe podaného hlásenia podľa § 4 ods. 5 s inšpekciou a príslušným  
regionálnym úradom verejného zdravotníctva.  
§ 13  
Obec  
Obec v chránenej vodohospodárskej oblasti zabezpečuje poskytovanie informácií  
obyvateľom obce, ak kvalita vody, ktorú používa na zásobovanie obyvateľov v obci pitnou  
vodou, predstavuje riziko ohrozenia zdravia.  
§ 14  
Výkon kontroly  
(1) Orgán štátnej správy podľa § 7 až 12 a obec podľa § 13 zabezpečuje alebo  
vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona.  
21) § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
22) § 67 zákona č. 364/2004 Z. z.  
6
(2) Subjekty sledujúce kvalitu vôd a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, správca  
vodného toku alebo ďalšie právnické osoby sú povinné poskytnúť spoluprácu orgánom  
štátnej správy podľa § 7 až 12 a obci podľa § 13.  
(3) Orgány štátnej správy a obec podľa odseku 1 ukladajú na základe výsledkov  
kontroly opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa tohto zákona.  
Zodpovednosť za porušenie povinností  
§ 15  
Priestupky  
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz  
a) stavať alebo rozširovať stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia  
komunálnych odpadových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. a) siedmeho bodu,  
b) ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce,  
ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody podľa § 3 ods. 3 písm. f),  
c) aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu vydaného  
podľa osobitného predpisu9) v chránenej vodohospodárskej oblasti zakázané podľa § 3 ods.  
3 písm. i).  
(2) Za priestupok podľa  
a) odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu od 500 eur do 3 000 eur,  
b) odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu od 200 eur do 2 000 eur.  
(3) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva inšpekcia.  
§ 16  
Správne delikty  
(1) Inšpekcia uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu, ak  
poruší zákaz  
a) stavať alebo rozširovať nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, v  
ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky, s výnimkou rozširovania  
a prestavby jestvujúceho priemyselného zdroja, ktorým sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd  
podľa § 3 ods. 3 písm. a) prvého bodu,  
b) stavať alebo rozširovať nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý  
produkuje priemyselné odpadové vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky podľa § 3  
ods. 3 písm. a) druhého bodu,  
c) stavať alebo rozširovať ropovod a iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich  
látok podľa § 3 ods. 3 písm. a) tretieho bodu,  
d) stavať alebo rozširovať sklady ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3;  
v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) s celkovou kapacitou  
väčšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3 podľa § 3 ods. 3  
písm. a) štvrtého bodu,  
e) stavať alebo rozširovať spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky podľa § 3  
ods. 3 písm. a) piateho bodu,  
f) stavať alebo rozširovať stavby veľkokapacitných fariem alebo stavby sústredených  
menších fariem podľa § 3 ods. 3 písm. a) šiesteho bodu,  
g) stavať alebo rozširovať stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie  
7
bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. a)  
siedmeho bodu,  
h) stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky  
aplikáciu znečisťujúcich látok podľa § 3 ods. 3 písm. a) ôsmeho bodu,  
i) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov  
vo vzdialenosti menej ako 50 m od povrchových vôd, odkrytých podzemných vôd a  
vodných plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd podľa § 3  
ods. 3 písm. b),  
j) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa podstatne narušia  
vodné pomery v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa § 3 ods. 3 písm. c),  
k) odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy  
podľa § 3 ods. 3 písm. d),  
l) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 celkovo na jednom mieste podľa § 3  
ods. 3 písm. e),  
m) ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce,  
ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody podľa § 3 ods. 3 písm. f),  
n) ukladať rádioaktívny odpad podľa § 3 ods. 3 písm. g),  
o) budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3  
ods. 3 písm. h),  
p) aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu podľa  
osobitného predpisu9) v chránenej vodohospodárskej oblasti zakázané podľa § 3 ods. 3  
písm. i).  
(2) Inšpekcia uloží pokutu  
a) od 20 000 eur do 135 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. a) až d) a o),  
b) od 15 000 eur do 105 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. e) a f),  
c) od 5 000 eur do 65 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. g) až i) a p),  
d) od 10 000 eur do 90 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. j) a k),  
e) od 25 000 eur do 125 000 eur za správne delikty podľa odseku 1 písm. l) a m),  
f) od 50 000 eur do 165 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. n).  
(3) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti,  
na okolnosti, za ktorých sa povinnosť porušila, na spôsob a čas trvania protiprávneho konania,  
na rozsah a mieru ohrozenia vôd alebo znečistenia vôd, a ako sa právnická osoba alebo  
fyzická osoba - podnikateľ pričinili o odstránenie alebo zmiernenie škodlivých následkov.  
(4) Konanie o uložení pokuty možno začať najneskoršie do troch mesiacov odo dňa,  
keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinností, najdlhšie však do uplynutia troch rokov  
odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.  
(5) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak  
inšpekcia neurčí lehotu jej splatnosti inak.  
8
Spoločné a prechodné ustanovenia  
§ 17  
Spoločné ustanovenie  
Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu.23) Po právoplatnosti rozhodnutia o  
uložení pokuty prechádza správa pohľadávky štátu z tohto rozhodnutia bezodplatne na  
Environmentálny fond, ktorý nadobúda práva a povinnosti správcu tejto pohľadávky štátu.  
§ 18  
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019  
Chránené vodohospodárske oblasti vyhlásené podľa doterajších právnych predpisov sa  
považujú za chránené vodohospodárske oblasti podľa tohto zákona najneskôr do 31.  
decembra 2022.  
§ 19  
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vymedzenie hraníc chránených  
vodohospodárskych oblastí.  
Čl. II  
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č.  
202/2008 Z. z., zákona č. 203/2009 Z. z., zákona č. 111/2010 Z. z., zákona č. 394/2015 Z.  
z. zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 177/ 2018 Z. z. a zákona č. 194/2018 Z. z. sa mení a  
dopĺňa takto:  
1. V § 8a sa slová „písomnou formou“ nahrádzajú slovami „formou elektronického  
podania na formulári zverejnenom na webovom sídle kontrolného ústavu“ a za slová „o  
type“ sa vkladá čiarka a slovo „zložení“.  
2. V § 10 ods. 1 sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ,  
ktorý využíva pôdu na prevádzkovanie športového areálu  
v
chránených  
vodohospodárskych oblastiach (ďalej len „prevádzkovateľ športoviska“),“.  
3. V § 10 ods. 2 sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ  
športoviska“.  
4. V § 10 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo  
prevádzkovateľ športoviska“ a za slovo „pôde“ sa vkladajú slová „alebo iných  
pozemkoch“.  
5. V § 10 ods. 4 sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „ alebo prevádzkovateľ  
športoviska“, slovo „alebo“ sa nahrádza čiarkou a za slovo „pozemkov“ sa vkladajú slová  
„alebo do iných pozemkov“.  
23) Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov.  
9
6. V § 10 ods. 5 prvej vete sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová  
„alebo prevádzkovateľ športoviska“ a na konci sa pripája táto veta: „Prevádzkovateľ  
športoviska je povinný viesť evidenciu podľa geografickej polohy športových  
areálov“.  
7. V § 10 ods. 7 sa za slová „v pôdohospodárstve“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ  
športoviska“.  
8. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:  
„f) prevádzkovateľov športovísk.“.  
9. V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slová „podnikateľovi v pôdohospodárstve“ vkladajú slová  
„alebo prevádzkovateľovi športoviska“ a za slová „podnikateľ v pôdohospodárstve“ sa  
vkladajú slová „alebo prevádzkovateľ športoviska“.  
10. V § 15 ods. 2 písm. d) sa za slová „podnikateľovi v pôdohospodárstve“ vkladajú slová  
„alebo prevádzkovateľovi športoviska“.  
Čl. III  
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  
č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení  
zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona  
č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona  
č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č.134/2010 Z. z., zákona  
č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona  
č. 306/2012 Z. z., zákona č.180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č.409/2014 Z.  
z., zákona č.262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona  
č. 51/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:  
1. V § 27 ods. 1 písmeno f) znie:  
„f) leteckú aplikáciu hnojív,37aa) prípravkov na ochranu rastlín37ab) a biocídnych výrobkov  
v chránených vodohospodárskych oblastiach a ochranných pásmach vodárenských  
zdrojov pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa,“.  
Poznámky pod čiarou k odkazom 37aa a 37ab znejú:  
„37aa) § 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.  
37ab) Napríklad zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona  
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  
v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z.“.  
2. § 31 vrátane nadpisu znie:  
„§ 31  
Chránená vodohospodárska oblasť  
Chránenú vodohospodársku oblasť upravuje osobitný zákon.40)“.  
10  
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:  
40) Zákon č. ..../2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 sa vypúšťa.  
3. § 61 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:  
„k) spolupracuje s inšpekciou podľa osobitného predpisu.61g)“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 61g znie:  
61g) § 12 zákona č. ...../2018 Z. z.“.  
4. V § 81 ods. 2 písm. l) sa čiarka za slovami „§ 3 ods. 4“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú  
sa slová „a § 31 ods. 4 písm. f)“.  
Čl. IV  
Účinnosť  
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I § 3 ods. 3 písm. i),  
ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2020 a okrem čl. I § 7 ods. 1 písm. f) a § 16 ods. 1 písm.  
p), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.  
11  
Príloha  
k zákonu č. ..../2018 Z. z.  
Mapa chránených vodohospodárskych oblastí  
12