VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-24484/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
1049
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u je
vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, júl 2018