1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) využitie možnosti odloženie splátky úveru na bývanie podľa § 13 ods. 16.“.
2.V § 13 odsek 16 znie:
„(16)Zmluva o úvere na bývanie musí obsahovať aj záväzok veriteľa, že spotrebiteľovi umožní odložiť splátky úveru na bývanie, ak sa tejto osobe narodí dieťa alebo táto osoba si osvojí maloleté dieťa a táto osoba o to veriteľa písomne požiada v lehote do šiestich rokov od narodenia dieťaťa alebo osvojenia si maloletého dieťaťa a k žiadosti priloží aj rodný list dieťaťa. Veriteľ je povinný umožniť spotrebiteľovi odloženie splátok podľa prvej vety do dosiahnutia šiesteho roku veku dieťaťa, ktorého rodný list je k žiadosti priložený. Veriteľovi sa umožňuje určiť v zmluve o úvere na bývanie aj iné okolnosti a dôvody, pri ktorých umožní odloženie mesačnej splátky úveru na bývanie podľa prvej vety.“.
3.V § 13 odsek 17 znie:
„(17) Odloženie splátok úveru na bývanie podľa odseku 16 začne plynúť dňom účinnosti zmeny zmluvy o úvere na bývanie, ktorej predmetom je odloženie splátok úveru na bývanie.“.
4.Za § 28b sa vkladá § 28c, ktorý vrátane nadpisu znie:
28c
2
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli po 31. decembri 2018; vznik právnych vzťahov, ako aj právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 31. decembrom 2018, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 1. januára 2019.
(2) Ak spotrebiteľ požiadal o odloženie splátok istiny úveru na bývanie alebo o zníženie mesačnej splátky úveru na bývanie podľa zákona účinného do 31. decembra 2018 a odklad splátok istiny úveru na bývanie alebo zníženie mesačnej splátky úveru na bývanie trvá aj po 1. januári 2019, veriteľ je povinný ho bezodkladne písomne alebo formou krátkej textovej správy (SMS) upozorniť na zmeny vyplývajúce z tohto zákona, ktoré majú dopad na zmluvu o úvere na bývanie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.