Príloha č. 1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
júl 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2018
2.Definovanie problému
Problém, ktorý navrhovaná právna úprava riešiť, ako aj spôsoby riešenia jasne zadefinoval informatívny materiál s názvom Ochrana a stimulácia tvorby a kolektívna správa práv, ktorý predložilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na rokovanie vlády Slovenskej republiky v zmysle úlohy od predsedu vlády Slovenskej republiky zo zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky uskutočneného 16. 4. 2018, predložiť na niektoré z najbližších rokovaní vlády Slovenskej republiky prehľad inkasovaných a vyplatených odmien organizácií kolektívnej správy so zameraním na podiel odmien vyplatených zahraničným nositeľom práv.
Materiál obsahoval sumárny prehľad celkových príjmov z výkonu kolektívnej správy práv jednotlivých organizácií kolektívnej správy, ktorým Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udelilo oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv, ako aj ich režijných nákladov a základného prerozdelenia týchto príjmov medzi nositeľov práv na území Slovenskej republiky a mimo jej územia za ostatné tri uzavreté rozpočtové roky (2014 - 2016). Materiál 16. 5. 2018 prerokovala vláda Slovenskej republiky a uložila osobitnú úlohu pre ministerstvo kultúry predložiť na rokovanie vlády návrh novely Autorského zákona, ktorým sa primerane upravia kritériá použité pri výpočte odmeny v sadzobníkoch odmien organizácií kolektívnej správy.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom predkladanej právnej úpravy je zabezpečiť väčšiu transparentnosť tvorby sadzobníkov odmien organizácií kolektívnej správy za väčšej účasti zainteresovaných subjektov.
Predkladaný návrh taktiež rieši niekoľko aktuálnych aplikačných problémov z praxe a legislatívno-technicky spresňuje viaceré ustanovenia Autorského zákona.
4.Dotknuté subjekty
Návrh zákona sa dotýka týchto subjektov:
- právnické osoby združujúce používateľov,
- používatelia,
- organizácie kolektívnej správy,
- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
5.Alternatívne riešenia
Zvažované bolo iba zefektívnenie uplatnenia inštitútu nároku používateľa domáhať sa, napr. v prípade „nedohody“ s organizáciou kolektívnej správy o výške licenčnej odmeny, na súde určenia obsahu licenčnej zmluvy vrátane primeranej výšky licenčnej odmeny.
Napokon sa však popri tejto úprave (navrhované zmeny v § 165) prijalo riešenie, ktoré prináša zásadné zvýšenie transparentnosti určovania tzv. sadzobníkových licenčných odmien prostredníctvom cizelácie kritérií na určenie týchto odmien, ako aj priame zapojenie používateľov do procesu tvorby týchto odmien.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Príloha č. 1
7.Transpozícia práva EÚ
V troch bodoch dochádza k zásahu do transpozičných ustanovení k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014)
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
Návrh predpokladá mierne pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, ktoré by sa mali prejaviť jednak v znížení administratívnej záťaže používateľov zefektívnením inštitútu spoločnej správy práv (jeden sadzobník odmien s určeným finančným stropom), a jednak zavedením novej informačnej povinnosti organizácií kolektívnej správy pre prípad prípravy zmeny sadzobníka licenčných odmien (realizácia prostredníctvo webových sídiel) v spojení povinnosťou prerokovať takéto zmeny pred ich účinnosťou s používateľmi (podnikateľskými subjektmi).
Predpokladané mierne pozitívne vplyvy však nie je možné kvantifikovať, nakoľko ide o nepriame finančné vplyvy, pričom potenciálne pozitívne finančné (kvantifikovateľné) vplyvy vyplynú až z aplikačnej praxe, ktorej rôznorodosť a dynamika je daná tým, že vždy ide o súkromnoprávne vzťahy (dohody medzi organizáciami kolektívnej správy a používateľmi).
11.Kontakt na spracovateľa
Mgr. Lenka Topľanská, odbor autorského práva, MK SR, lenka.toplanska@culture.gov.sk
12.Zdroje
Zasadnutia neformálnej pracovnej skupiny so zainteresovanými subjektmi.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK