DÔVODOVÁ SPRÁVA
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Ustanovenie dopĺňa popri zákaze vyhotovenia rozmnoženiny architektonického diela stavbou v zmysle tejto výnimky aj situáciu, kedy by došlo k verejnému rozširovaniu odplatným prevodom vlastníckeho práva trojrozmernej hmotnej rozmnoženiny diela výtvarného umenia (napr. predaj zmenšeniny sochy v podobe prívesku alebo iného suveníru, nie však zmenšeniny rytiny alebo reliéfu). V takom prípade ide o zásah do oprávnených záujmov autora a tým aj o rozpor s trojkrokovým testom.
K bodu 2
Ustanovenie výslovne potvrdzuje voľnosť používateľa vo výbere typu zmluvy, ktorú chce uzavrieť s organizáciou kolektívnej správy v závislosti od plánovaného rozsahu použitia. Môže pritom ísť o hromadnú licenčnú zmluvu na viaceré predmety ochrany, ku ktorým práva spravuje konkrétna organizácia kolektívnej správy (t. j. niekoľko diel alebo repertoáre niekoľkých autorov), alebo o hromadnú licenčnú zmluvu na celý zastupovaný repertoár organizácie kolektívnej správy.
K bodu 3
Legislatívno-technická zmena použitím odkazu na kritériá.
K bodu 4
Ide o zjednodušenie procesu ukladania peňažných prostriedkov počas trvania sporu v prospech organizácie kolektívnej správy a ponechanie len jednej možnosti, ktorá nezakladá žiadne dodatočné náklady (na rozdiel od notárskej úschovy a iných, ktoré sú spoplatnené).
V doterajšej právnej úprave bol používateľ v spore povinný skladať prostriedky vo výške a v lehotách podľa poslednej zmluvy alebo, ak taká nebola, podľa sadzobníka odmien, a to v oboch prípadoch vo výške 100 %. Pretože sa ale uvedený spor medzi organizáciou kolektívnej správy a používateľom vedie vo väčšine prípadov práve kvôli výške odmeny, javí sa vhodnejšie znížiť túto povinnosť na 50 %. Po vynesení rozsudku je používateľ povinný doplatiť zvyšnú časť prisúdenej odmeny.
K bodu 5
Vzhľadom na dlhé trvanie sporov si prax vyžiadala uvoľnenie ukladaných prostriedkov na účely prerozdelenia nositeľom práv, a to aj s ohľadom na zníženie percenta ukladaných prostriedkov na 50 %.
K bodu 6
Ustanovenie rieši praktický problém využitia inštitútu žaloby v špeciálnom prípade tzv. spoločného výberu, keď vznikali výkladové problémy, voči ktorej organizácii kolektívnej
správy žaloba smerovať a na účet ktorej organizácie kolektívnej správy sa majú peňažné prostriedky skladať. Odkaz na § 174 ods. 2 písm. a) objasňuje, že ide o tú organizáciu kolektívnej správy, ktorá je na základe tohto ustanovenia poverená konať.
K bodu 7
Ustanovenie zabezpečí väčšie informovanie používateľov o tvorbe sadzobníkov odmien organizácií kolektívnej správy práv a to v primeranom čase pred ich zmenou a zainteresovanie právnických osôb združujúcich používateľov do tohto procesu.
K bodu 8
Legislatívno-technická zmena použitím odkazu na kritériá.
K bodu 9
Ustanovenie spresňuje kritériá na určovanie výšky odmien v sadzobníkoch odmien a zmluvách s používateľmi stanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu. Ubytovacie zariadenia upravuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Konkrétne aplikovanie parametra vyťaženosti týchto zariadení bude na dohode zmluvných strán podobne, ako je tomu pri uplatňovaní iných kritérií (napr. vysielanosť, počet výpožičiek apod.).
K bodu 10
Vzhľadom na možnosť nakladať s ukladanými prostriedkami počas sporu podľa § 165 odpadol dôvod na zriadenie osobitného účtu na tieto účely.
K bodu 11
Stanovuje sa povinnosť organizácií kolektívnej správy vytvoriť v prípade dohody o spoločnej správe podľa § 175 jednotný sadzobník odmien so spoločnou odmenou, ktorá nesmie presiahnuť súčet výšky odmien jednotlivých organizácií pri samostatnom výkone kolektívnej správy práv v týchto odboroch v danom roku.
K bodu 12
Posilňuje sa využitie alternatívnych metód riešenia sporov prostredníctvom mediácie v prípade sporov s právnickou osobou združujúcou používateľov v transpozičnom ustanovení k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu. V týchto situáciách je organizácia kolektívnej správy povinná iniciovať postupy podľa zákona o mediácii. V súlade so zákonom o mediácii však musí aj druhá strana s týmto postupom súhlasiť.
K bodu 13
Prechodné ustanovenie vo vzťahu k súdnym sporom začatým na základe podania na súd podľa § 165 ods. 8 postupov podľa nasledujúcich odsekov. Účelom ustanovenia je deklarovať, že konania o návrhu začaté do 31.12.2018, sa dokončia v súlade s ustanoveniami § 165 ods. 8 13 v znení účinnom do 31.12.2018. Na nové konania začaté od 1.1.2019 sa bude aplikovať úprava odsekov 8 až 13 v znení účinnom od 1.1.2019.
K článku II
Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje na 1. január 2019.
Bratislava 22. augusta 2018
Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky
Ľubica Laššáková
ministerka kultúry Slovenskej republiky