VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: UV-29140/2018
Národnej rady
Slovenskej republiky
1064
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, 22. august 2018