1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES
1. Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text smernice
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text zhody
Zhoda (Ú, Č, R, N)
Poznámky
Č: 30
O: 4
Členské štáty vyžadujú, aby boli informácie uchovávané v centrálnom registri v zmysle odseku 3 primerané, presné a aktuálne.
N
návrh
zákona
§ 3
O: 4
§ 4
O:3
Ak ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond alebo nadáciu, do registra sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. Zápis podľa predchádzajúcej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.
Orgán verejnej správy, ktorý koná vo veciach podľa odseku 1 (ďalej len „registrový úrad“), je povinný zapísať údaje podľa § 3 ods. 1 4 do registra bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia o nich, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Registrový úrad zapíše na základe žiadosti zapisovanej osoby údaje podľa § 3 ods. 5. Registrový úrad uloží do registra bezodkladne aj elektronickú podobu listín podľa § 3 ods. 6. Registrový úrad je povinný do registra zapísať aj zmenu zapisovaných skutočností a ich zánik.
Ú
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
V stĺpci (5):
Č – článok
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
2
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
Č – čiastočná zhoda
R rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti)
N – neaplikovateľné