1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
3. – 17. februára 2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
3. - 23. januára 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2018
2.Definovanie problému
Register MNO rieši potreby verejnej správy, MNO aj tretích osôb najmä pri právnej istote vo vzťahoch. Prax verejnej správy, ale aj vo súkromných vzťahoch, dlhodobo poukazuje na výrazné problémy, ktoré spôsobuje neexistencia oficiálnych registrov jednotlivých právnych foriem MNO, resp. jednotného, konzistentného a validného registra MNO. Či subjekty verejnej správy nevedia identifikovať osoby oprávnené konať v mene vybraných MNO, podobne na tom aj orgány poskytujúce verejné zdroje, orgány činné v trestnom konaní, súdy a pod. V súkromných vzťahoch prevláda neistota pri preukazovaní aktuálnej existencie najmä občianskych združení a ich organizačných zložiek spolu s informáciou o štatutároch združení.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom je vybudovanie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Register mimovládnych neziskových organizácií bude predstavovať logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o združeniach občanov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, okresné úrady v sídle kraja v SR, klientske centrá, občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov, organizácie s medzinárodným prvkom, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy.
Do budúcna sa predpokladá aj zapisovanie údajov o iných právnických osobách, napr. všetkých prijímateľov podielu zaplatenej dani z príjmov podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z prímov v znení neskorších predpisov, ak tak ustanoví osobitný zákon.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Žiadne
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Žiadna
8.Preskúmanie účelnosti**
2
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Náklady na realizáciu predloženého návrhu Zákona o registri MNO sa skladajú z dvoch častí a to z nákladov na vybudovanie nového Registra MNO a z nákladov na prevádzku. Tieto náklady budú financované z rozpočtových zdrojov Ministerstva vnútra SR a z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov, najmä OP Integrovaná infraštruktúra a OP Efektívna verejná správa (pričom povinné spolufinancovanie projektov je zabezpečené v rámci štátneho rozpočtu).
Predbežné očakávané náklady na tvorbu registra MNO sa podľa predbežných informácií pohybujú v relatívne širokom rozmedzí 1 8 mil. €. V súčasnosti nie je možné adekvátne posúdiť náklady na vytvorenie nového informačného systému - Registra MNO, keďže reálna finančná požiadavka bude výsledkom štúdie realizovateľnosti a verejného obstarávania.
Tvorba registra MNO bude financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, pričom v aktuálnej dobe prebieha príprava reformného zámeru a prejednáva sa zaradenie tohto reformného zámeru do Akčného plánu Informatizácie verejnej správy, ktorý pripravuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Výdavky na následnú prevádzku registra MNO budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
Aktuálna prevádzka existujúcich registrov a evidencií, ktoré budú nahradené novým registrom, stojí približne 12544 ročne. Očakáva sa, že samotná prevádzka novovytvoreného Registra MNO bude mať z dôvodu jednoduchosti systému rovnaké, alebo dokonca nižšie nároky na priebežné financovanie, ale v prípade, že budú potrebné dodatočné požiadavky na zvýšenie rozpočtu kapitoly, tieto náklady môžu predstavovať cca 10% ročne z ceny investície. Tieto náklady budú z časti súčasťou prevádzkových nákladov na e-Government cloud (kde bude register MNO prevádzkovaný) a z časti budú hradené z rozpočtu MV SR.
Uvádzame, že aktuálny počet občianskych združení, evidovaných odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov ku dňu 21.02.2017 je 46808. Počet organizačných jednotiek občianskych združení, evidovaných odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov ku dňu 21.02.2017 je 13900, čo spolu tvorí 60708 organizácií s povinnosťou zaslať doklady opatrené úradne overeným podpisom, pričom náklad na overenie jedného podpisu tvorí 1,99 bez DPH u notára, resp. 1,50 pri overení podpisu obcou alebo okresným úradom. Celkové zvýšenie nepriamych nákladov bude teda v rozmedzí 91062 120809 bez DPH.
Priemerný počet neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktoré boli v rokoch 2014 2016 zrušené je 152 organizácií. Pri predpoklade rovnakého počtu neziskových organizácií, ktoré by boli
3
zrušené v nasledujúcich rokoch, ale po novelizácii zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby im bude v prvom rade uložená pokuta, je predpokladaný pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy do výšky 152 organizácií x 1000 € maximálna výška pokuty = 152000 €.
11.Kontakt na spracovateľa
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:
JUDr. Jana Vallová, PhD., 02/48592951,
Jana.Vallova2@minv.sk
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj pre rozvoj občianskej spoločnosti:
Ing. Milan Andrejkovič, 0961044982,
Milan.Andrejkovic2@minv.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
A.
I. Úvod: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 3. februára 2017 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál „Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré čiastočne rozpočtovo zabezpečené, pozitívne vplyvy služieb verejnej správy na občana a pozitívne vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
1. Komisia odporúča predkladateľovi doplniť v doložke vybraných vplyvov v časti „1.Základné údaje“ termín začiatku a ukončenia PPK.
2. Vzhľadom na to, že ustanovenie čl. III, bodu 14 zakladá povinnosť existujúcim registrovaným občianskym združeniam a evidovaným odborovým organizáciám a organizáciám zamestnávateľov zaslať doklady opatrené overeným podpisom (notárske overenie jedného podpisu 1,99 bez DPH, resp. 1,50 overenie jedného podpisu na listine obcou), čím vyvoláva zvýšenie nepriamych nákladov, je potrebné túto informáciu doplniť do časti 10.Poznámky doložky vybraných vplyvov, spolu s kvantifikáciou dotknutých združení.
3. V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že náklady na tvorbu registra MNO sa podľa predbežných informácií pohybujú v rozmedzí 1 8 mil. eur. V súčasnosti nie je možné adekvátne posúdiť tieto náklady, keďže reálna finančná požiadavka bude výsledkom štúdie realizovateľnosti a verejného obstarávania. V tejto súvislosti Komisia žiada, aby všetky výdavky súvisiace s realizáciou návrhu, boli zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
4. Návrh môže mať podľa názoru Komisie aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to v súvislosti so zmenami v správnych poplatkoch ako aj v súvislosti so zavedením novej pokuty v § 34a zákona č. 213/1997 Z. z. V nadväznosti na uvedené Komisia žiada upraviť doložku vybraných vplyvov.
K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
5. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je potrebné v tabuľke č. 1 uviesť, ktorej kapitoly sa vyčíslené výdavky týkajú, a zároveň je potrebné vyplniť aj súčtové riadky „výdavky verejnej správy celkom“ a „financovanie zabezpečené v rozpočte.
6. Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy je potrebné aktualizovať na roky 2017 až 2020.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie
4
stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Spôsob zapracovania pripomienok predkladateľom:
K pripomienke č. 1.
Odporúčanie akceptované, termín začiatku a ukončenia PPK (03.02.2017 17.02.2017) doplnený do doložky vybraných vplyvov.
K pripomienke č. 2.
Pripomienka akceptovaná. Uvádzame, že aktuálny počet občianskych združení, evidovaných odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov ku dňu 21.02.2017 je 46808. Počet organizačných jednotiek občianskych združení, evidovaných odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov ku dňu 21.02.2017 je 13900, čo spolu tvorí 60708 organizácií s povinnosťou zaslať doklady opatrené úradne overeným podpisom, pričom náklad na overenie jedného podpisu tvorí 1,99 bez DPH u notára, resp. 1,50 pri overení podpisu obcou. Celkové zvýšenie nepriamych nákladov bude teda v rozmedzí 91062 € až 120809 € bez DPH.
K pripomienke č. 3.
Pripomienka akceptovaná. Tvorba registra MNO bude financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, pričom v aktuálnej dobe prebieha príprava reformného zámeru a prejednáva sa zaradenie tohto reformného zámeru do Akčného plánu Informatizácie verejnej správy, ktorý pripravuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Výdavky na následnú prevádzku registra MNO budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
K pripomienke č. 4.
Pripomienka akceptovaná. Priemerný počet neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktoré boli v rokoch 2014 2016 zrušené je 152 organizácií. Pri predpoklade rovnakého počtu neziskových organizácií, ktoré by boli zrušené v nasledujúcich rokoch, ale po novelizácii zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby im bude v prvom rade uložená pokuta, je predpokladaný pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy do výšky 152 organizácií x 1000 maximálna výška pokuty = 152000 €.
K pripomienke č. 5.
Pripomienka akceptovaná a zapracovaná.
K pripomienke č. 6.
Pripomienka akceptovaná. Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy aktualizovaná na roky 2017 až 2020.
B.
Stanovisko Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov z opätovného PPK (07.03.2017)
I. Úvod: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 21. februára 2017 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov na opätovné predbežné pripomienkové konanie materiál „Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré čiastočne rozpočtovo zabezpečené, pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti, pozitívne vplyvy služieb verejnej správy na občana a pozitívne vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
5
V rámci riadneho predbežného pripomienkového konania Komisia žiadala všetky výdavky súvisiace s realizáciou návrhu zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Predkladateľ v bode 13. doložky vybraných vplyvov uvádza, že táto pripomienka bola akceptovaná, tvorba registra MNO bude financovaná z OP Integrovaná infraštruktúra a výdavky na následnú prevádzku registra MNO budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok. Uvedené konštatovanie je doplnené aj do bodu 10. doložky ako aj do časti 2.1.1. analýzy vplyvov. V doložke vybraných vplyvov v bode 9. je však naďalej označený iba čiastočne rozpočtovo zabezpečený vplyv. Uvedené Komisia žiada zosúladiť, pričom doložku vybraných vplyvov je potrebné upraviť tak, aby z nej jednoznačne vyplývalo, že všetky predmetné výdavky budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
Spôsob zapracovania pripomienok predkladateľom (13.03.2017)
Pripomienka akceptovaná. V doložke vybraných vplyvov v bode 9. je označený rozpočtovo zabezpečený vplyv. Ministerstvo financií SR po konzultácii vyjadrilo súhlas so zapracovaním pripomienky. Konzultácia prebehla s Ministerstvom financií SR vzhľadom na to, že v Komisii zodpovedá na doložku vplyvov na rozpočet verejnej správy.
6
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Náklady na realizáciu predloženého návrhu Zákona o registri MNO sa skladajú z dvoch častí a to z nákladov na vybudovanie nového Registra MNO a z nákladov na prevádzku. Tieto náklady budú financované z rozpočtových zdrojov Ministerstva vnútra SR a z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov, najmä OP Integrovaná infraštruktúra a OP Efektívna verejná správa (pričom povinné spolufinancovanie projektov je zabezpečené v rámci štátneho rozpočtu).
Predbežné očakávané náklady na tvorbu registra MNO sa podľa predbežných informácií pohybujú v relatívne širokom rozmedzí 1 8 mil. €. V súčasnosti nie je možné adekvátne posúdiť náklady na vytvorenie nového informačného systému - Registra MNO, keďže reálna finančná požiadavka bude výsledkom štúdie realizovateľnosti a verejného obstarávania.
Aktuálna prevádzka existujúcich registrov a evidencií, ktoré budú nahradené novým registrom, stojí približne 12544 ročne. Očakáva sa, že samotná prevádzka novovytvoreného Registra MNO bude mať z dôvodu jednoduchosti systému rovnaké, alebo dokonca nižšie nároky na priebežné financovanie, ale v prípade, že budú potrebné dodatočné požiadavky na zvýšenie rozpočtu kapitoly, tieto náklady môžu predstavovať cca 10% ročne z ceny investície. Tieto náklady budú z časti súčasťou prevádzkových nákladov na e-Government cloud (kde bude register MNO prevádzkovaný) a z časti budú hradené z rozpočtu MV SR.
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za Ministerstvo vnútra SR
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
12544
12544
v tom: za Ministerstvo vnútra SR
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
12544
12544
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
7
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
12544
12544
v tom: za Ministerstvo vnútra SR
0
0
12544
12544
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Aktivity potrebné k implementácii navrhovaného zákona o Registri MNO budú financované v rámci národného projektu MV SR „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“.
Tvorba Registra MNO bude financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, pričom v aktuálnej dobe prebieha príprava reformného zámeru a prejednáva sa zaradenie tohto reformného zámeru do Akčného plánu Informatizácie verejnej správy, ktorý pripravuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Výdavky na následnú prevádzku registra MNO budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
Prevádzka Registra MNO bude zabezpečená z rozpočtových prostriedkov MV SR.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Register MNO rieši potreby verejnej správy, MNO aj tretích osôb najmä pri právnej istote vo vzťahoch. Prax verejnej správy, ale aj vo súkromných vzťahoch, dlhodobo poukazuje na výrazné problémy, ktoré spôsobuje neexistencia oficiálnych registrov jednotlivých právnych foriem MNO, resp. jednotného, konzistentného a validného registra MNO. Či subjekty verejnej správy nevedia identifikovať osoby oprávnené konať v mene vybraných MNO, podobne na tom aj orgány poskytujúce verejné zdroje, orgány činné v trestnom konaní, súdy a pod. V súkromných vzťahoch prevláda neistota pri preukazovaní aktuálnej existencie najmä občianskych združení a ich organizačných zložiek spolu s informáciou o štatutároch združení.
Cieľom je vybudovanie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Register mimovládnych neziskových organizácií bude predstavovať logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o združeniach občanov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
8
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2018
2019
2020
2021
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
9
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy (MV SR)
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
10
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy (MV SR)
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
12544
12544
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
12544
12544
11
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
12
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
A
KS_330148
Nahliadanie do registra mimovládnych neziskových organizácií
1
A
KS_330149
Výpis a odpis z registra mimovládnych neziskových organizácií
4
A
KS_330150
Činnosti spojené s občianskym združením
4
A
KS_330151
Činnosti spojené s nadáciami a neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby
4
A
KS_330152
Činnosti spojené s neinvestičnými fondmi
4
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
A
KS_330153
Činnosti spojené s organizáciami s medzinárodným prvkom
4
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
A
PROJEKT_200
Register mimovládnych neziskových organizácií
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
X
A
13
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
14
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
Register mimovládnych neziskových organizácií:
1.Zvýšenie právnej istoty v prípade identifikácie osôb oprávnených konať v mene zapisovaných MNO (konkrétne v prípade organizácií s medzinárodným prvkom, občianskych združení, odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov), a pri preukazovaní aktuálnej existencie organizačných jednotiek občianskych združení,
2.Dostupnosť informácií o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách, neinvestičných fondoch, občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov a organizáciách s medzinárodným prvkom, v rozsahu zapisovaných údajov z „jedného miesta“,
3.Prístup k zverejneným stanovám, zriaďovacím listinám, zriaďovacím zmluvám, zakladacím listinám, štatútom, nadačným listinám zapísaných MNO a ich zmenám a dodatkom,
4.Transformácia výkonu v oblasti registrácie a správy registra MNO do systému elektronických služieb.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Register mimovládnych neziskových organizácií
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Zákon č. ... o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Kreuje sa nový register, Register mimovládnych neziskových organizácií, z ktorého majú občania právo požadovať výpisy a potvrdenia.
Nepriamy vplyv (popíšte)
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Zvýšenie priamych finančných nákladov
Zníženie nepriamych finančných nákladov
15
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Predmetným návrhom zákona sa menia:
1.zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení neskorších predpisov (doplnením nového § 6a - konkrétne ods. 3),
2.zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov - úpravou § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 9 ods. 1, § 11 ods. 3 a doplnením nového § 11a (konkrétne ods. 1 posledná veta),
v ktorých sa pre ministerstvo vnútra zreálňujú lehoty vzhľadom na aplikačné problémy.
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Všetci občania
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Žiadne nové povinnosti nevyplývajú.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Žiadne existujúce povinnosti nezanikajú.
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
-okresné úrady v sídle kraja v SR,
-klientske centrá.
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
§ 2 ods. 1 zavádza novú povinnosť pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyplývajúce z jeho postavenia správcu nového informačného systému - Register mimovládnych neziskových organizácií.
Rovnako tak vznikajú povinnosti pre subjekty, ktoré sú povinné údaje do vyššie uvedeného systému zapisovať. Ich taxatívny výpočet je uvedený v bode 7.3.1.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)