D O L O ŽK A ZLU Č I TE ĽN O S T I
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. zov návrhu zákona: Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve
-čl. 114 tretia kapitola hlava VII Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení,
b) v sekundárnom práve
-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. L 141, 5. 6. 2015) v platnom znení,
gestor – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
-transpozičná lehota smernice 2015/849/EÚ je 26. jún 2017,
b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- proti Slovenskej republike v súčasnosti prebieha konanie pod č. 2017/0430>2017/0434,
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplný,
zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov – úplný,
zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov – úplný,
zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov – úplný.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne.