1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona je zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Register mimovládnych neziskových organizácií bude predstavovať logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch.
Jednotlivé registre mimovládnych neziskových organizácií v súčasnosti obsahujú údaje o evidovaných a registrovaných mimovládnych neziskových organizáciách v rôznej kvalite, čo do rozsahu a aktuálnosti. Návrh zákona preto za cieľ vybudovať spoľahlivý a jednotný zdrojový register mimovládnych neziskových organizácií. V súčasnosti nie je zákonom vymedzená povinnosť viesť údaje o štatutárnom orgáne a členoch štatutárneho orgánu pri občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov a organizáciách s medzinárodným prvkom, čo v praxi vedie k problémom v zmluvných vzťahoch s tretími stranami. Názov právnickej osoby, adresa sídla právnickej osoby, identifikačné číslo, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie, dôležité údaje o právnických osobách, ktoré pomáhajú jednoznačne identifikovať právnickú osobu vo vzťahoch so štátom, napr. v správnom konaní, ako aj vo vzťahoch neziskových mimovládnych organizácií s občanom. Mnohé z týchto údajov však v súčasných evidenciách absentujú alebo nie aktualizované. Subjekty verejnej správy majú ťažkosti pri identifikovaní osôb oprávnených konať v mene vybraných mimovládnych neziskových organizácií, napr. pri poskytovaní verejných prostriedkov a pod. V súkromných vzťahoch prevláda neistota pri preukazovaní samotnej existencie občianskych združení najmä ich organizačných jednotiek spolu s informáciami o aktuálnych údajoch o štatutárnych orgánoch, pričom možnosť okamžitej a spoľahlivej identifikácie štatutárneho orgánu a adresy sídla pre fungovanie každej právnickej osoby kľúčový význam. Efektívnosť použitia verejných prostriedkov tiež úzko súvisí s evidenciou mimovládnych neziskových organizácií.
Orgány verejnej moci, ani tretie strany, nemajú v súčasnosti k dispozícii relevantné údaje o organizačných jednotkách občianskych združení. Zákon o združovaní občanov od roku 1990 umožňuje občianskym združeniam, aby si založili svoje organizačné jednotky, ktoré majú oprávnenie konať vo vlastnom mene. Tieto organizačné jednotky vstupujú do zmluvných vzťahov. Subjekty verejnej správy a tretie strany majú ťažkosti pri identifikovaní osôb oprávnených konať v mene týchto organizačných jednotiek, ako aj ťažkosti pri identifikácii samotných organizačných jednotiek.
2
Postupná elektronizácia výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci rovnako vyžaduje, aby organy verejnej moci komunikovali v elektronickej podobe s právnickými osobami, ako aj s organizačnými jednotkami, ktoré konajú vo svojom mene, na to však je potrebné sprístupniť elektronické schránky štatutárnym orgánom občianskych združení a fyzickým osobám, ktoré sú oprávnené konať v mene organizačných jednotiek.
Zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií bude v budúcnosti možné získať komplex údaje o mimovládnych neziskových organizáciách, na ich základe predvídať právne situácie mimovládnych neziskových organizácií a vytvoriť tak predpoklad pre poskytovanie proaktívnych služieb zo strany štátu neziskovým mimovládnym organizáciám. Pvne subjekty evidované v registri mimovládnych neziskových organizácii budú jednoznne identifikova a budú tvoriť spoľahlivú a aktuálnu zdrojovú agendu pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
Pri odborových organizáciách zostáva zachovaný evidenčný princíp, t. j. odborové organizácie, ako aj ich organizačné jednotky, môžu vyvíjať svoju činnosť dňom nasledujúcom potom, keď návrh na zápis do registra bol doručený Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Vybudovanie registra umožní následne vytvorenie ďalších platforiem vo forme nadstavby (ich využívanie zo strany mimovládnych neziskových organizácií bude mať výlučne dobrovoľnú bázu) prispôsobujúcich sa požiadavkám mimovládnych neziskových organizácií, napr. priestor pre sebaprezentáciu.
Štúdiu uskutočniteľnosti pre Informačný systém registra mimovládnych neziskových organizácií pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
Projekt Informačného systému registra mimovládnych neziskových organizácií bude implementovať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré bude zároveň prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre realizáciu projektu.
Projekt Informačného systému registra mimovládnych neziskových organizácií bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jeho realizáciou bude podporený špecifický cieľ prioritnej osy 7.
Prijatie navrhovanej úpravy vyvolá potrebu zmeny a doplnenia viacerých zákonov, ktoré majú vzťah k registru mimovládnych neziskových organizácií.
V osobitných článkoch sa preto navrhujú zmeny v súvisiacich zákonoch, ktorými sú:
Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
3
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana je uvedený v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
4
Osobitná časť
K čl. I
K § 1
Upravuje sa predmet právnej úpravy, ktorým je zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií, zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, zverejňovanie zapísaných údajov a poskytovanie zapísaných údajov.
K § 2
Zriaďuje sa register mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivý, aktuálny a jednotný zdrojový register o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Register mimovládnych neziskových organizácií bude predstavovať logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o všetkých združeniach občanov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch.
K § 3
Ustanovuje sa rozsah údajov, ktoré sa zapisujú do registra mimovládnych neziskových organizácií. Možnosť okamžitej a spoľahlivej identifikácie právnickej osoby pre fungovanie každej právnickej osoby kľúčový význam. Týmto spôsobom bude v budúcnosti možné získať komplexné údaje o mimovládnych neziskových organizáciách, na ich základe predvídať právne situácie mimovládnych neziskových organizácií.
Názov právnickej osoby, adresa sídla právnickej osoby, identifikačné číslo, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie, dôležité údaje o právnických osobách, ktoré pomáhajú jednoznačne identifikovať právnickú osobu vo vzťahoch so štátom, napr. v správnom konaní, ako aj vo vzťahoch neziskových mimovládnych organizácií s občanom. Mnohé z týchto údajov však v súčasných evidenciách absentujú, alebo nie sú aktualizované.
Na návrh zapisovanej mimovládnej neziskovej organizácie sa do registra zapisujú aj jeden alebo viacero všeobecne prospešných účelov, ktoré cieľom alebo predmetom jej činnosti a taktiež webové sídlo, ak ho zriadené. Sleduje sa tým po prvýkrát možnosť získať prehľad o tom, koľko mimovládnych neziskových organizácií pôsobí v uvedených všeobecne prospešných oblastiach. Uvedený výpočet všeobecne prospešných oblastí bol vytvorený porovnávaním a syntézou verejnoprospešných účelov (v zákone o nadáciách); všeobecne prospešných služieb (v zákone o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
5
prospešné služby); všeobecne prospešných účelov (v zákone o neinvestičných fondoch); všeobecne prospešných účelov (v zákone o verejných zbierkach) a účelov použitia financií z podielu zaplatenej dane („asignácia“ v zákone o dani z príjmov). Tento výpočet predstavuje navrhované základné členenie všeobecne prospešných účelov, pričom v záujme jednotnej a prehľadnej klasifikácie boli do tohto základného členenia subsumované aj podskupiny všeobecne prospešných účelov. Napríklad v rámci účelu „podpora, ochrana alebo rozvoj ľudských práv“, treba ľudské práva vnímať širšie ako len základné ľudské práva a slobody, teda nie iba ako občianske a politické práva, ale aj ako hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Do skupiny občianskych a politických práv patrí napríklad právo na život, právo na slobodu združovania a zhromažďovania, právo na slobodu vierovyznania, právo na súkromie, občianska participácia. Do skupiny ľudských práv treba zarátať aj práva upravené v špecializovaných dohovoroch napr. o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie a inej diskriminácie, práva obetí trestných činov a práva upravené v dohovoroch na ochranu niektorých skupín osôb napr. osôb so zdravotným znevýhodnením, práva dieťaťa. Do skupiny hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv patrí najmä právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, právo sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich sociálnych záujmov, právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Do popredia sa dostáva čoraz viac aj ochrana spotrebiteľských práv. V rámci účelu „podpora a ochrana zdravia“ tak môže ísť napr. o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pomoc pacientom, preventívne a osvetové aktivity dotýkajúce sa ochrany zdravia. Aktuálne treba vnímať, že súčasťou podpory, ochrany a rozvoja kultúrnych a duchovných hodnôt je aj kreatívny priemysel a urbánny rozvoj. Vzhľadom na rôznorodosť realizovaných aktivít mimovládnych neziskových organizácií nebude registrový orgán posudzovať činnosť jednotlivých zapísaných organizácií, ale do registra uvedie tie účely, ktoré si organizácia navrhne sama, a ktoré cieľom alebo predmetom jej činnosti.
K § 4
Registráciu, vznik a zánik združenia občanov upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Založenie, vznik, zrušenie, zánik nadácie upravuje zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zriadenie, vznik, zrušenie, zánik neinvestičného fondu upravuje zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Založenie, vznik, zrušenie a zánik neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Zriaďovanie a povoľovanie organizácií s medzinárodným prvkom upravuje zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.
Ustanovuje sa pre orgány verejnej správy, ktoré konajú vo veciach evidencie a registrácie mimovládnych neziskových organizácií, povinnosť zapisovať údaje podľa § 3 do registra
6
mimovládnych neziskových organizácií bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia o nich; ako aj zapisovať zmenu zapisovaných skutočností a ich zánik.
K § 5
V § 5 je upravené zverejňovanie zapísaných údajov a poskytovanie zapísaných údajov. Register mimovládnych neziskových organizácií sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejná časť registra je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Výpis s údajmi z neverenej časti sa vydá len právnickej osobe, ktorej sa týka a orgánu verejnej moci v rámci výkonu jeho právomoci. Verejná časť registra obsahuje aj elektronickú podobu listín. Pred zverejnením elektronickej podoby listín sa v nich anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním bude pri ich zverejňovaní zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov.
K § 6
Z dôvodu zabezpečiť aktuálnosť a úplnosť registra ustanovuje sa pre subjekty verejnej správy, všeobecný zákaz poskytnúť mimovládnej neziskovej organizácii, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa tohto zákona, verejné prostriedky. Ak mimovládna nezisková organizácia nemá v registri uvedené údaje napr. o štatutárnom orgáne, táto osoba nesmie byť nadobúdateľom majetku štátu, majetku vyššieho územného celku, majetku obce alebo majetku verejnoprávnej inštitúcie.
K § 7
Navrhujú sa prechodné ustanovenia pre orgány verejnej správy konajúce vo veciach registra. Vzhľadom na proces obstarávania, zavádzania nových technologických postupov ako aj náležitú lehotu na zbieranie údajov sa ministerstvu ukladá povinnosť zabezpečiť rutinnú prevádzku registra a poskytovanie údajov z neho najneskôr do dvoch rokov.
Vzhľadom na to, že niektoré z údajov, ktoré sa zapisujú do registra v procese konania podľa osobitných zákonov sa jednoznačne ustanovuje, že tieto údaje sa do uvedenie registra do prevádzky považujú za údaje podľa tohto zákona, zároveň sa tým deklaruje ich použiteľnosť na právne účely a zapisovanie do registra právnických osôb.
K § 8
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES sa uskutočnila zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
7
zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým boli menené a doplnené zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Niektoré ustanovenia sa z týchto zákonov vypúšťajú a vkladajú sa do čl. I návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K čl. II
K bodu 1
Vzhľadom na to, že zákon a jeho posledná novela bola prijatá pred vznikom Slovenskej republiky, je žiaduce zohľadniť legislatívny vývoj.
K bodu 2
Ustanovenie súvisiace so zavedením povinnosti uvádzať údaje o štatutárnom orgáne v rámci konania o povolení zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom v Slovenskej republike alebo v rámci konania na povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takejto organizácie v Slovenskej republike. Úpravou sa zároveň zosúlaďuje zavedená jednotná štruktúra zapisovaných údajov o štatutárnom orgáne podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.
K bodu 3
Predmetnou úpravou sa vymedzuje v súčasnosti absentujúci proces pre uskutočnenie zmeny stanov organizácií s medzinárodným prvkom.
K bodu 4
Prechodné ustanovenie, ktorým sa zavádza povinnosť pre existujúce organizácie s medzinárodným prvkom písomne zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky údaje o štatutárnom orgáne v uvedenom rozsahu vzhľadom na zavedenú jednotnú štruktúru zapisovaných údajov o štatutárnom orgáne podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.
8
K bodom 5 až 8
Vzhľadom na to, že zákon a jeho posledná novela bola prijatá pred vznikom Slovenskej republiky, je žiaduce zohľadniť legislatívny vývoj.
K čl. III
K bodu 1
Vymedzuje sa nová obsahová náležitosť návrhu na registráciu občianskeho združenia - údaj o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu vznikajúceho združenia vzhľadom na zavedenú jednotnú štruktúru zapisovaných údajov o štatutárnom orgáne podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.
K bodu 2
Predmetnou úpravou sa z hľadiska naplnenia požiadavky právnej istoty zavádza jednotný a transparentný proces konania za vznikajúce združenie do momentu zápisu prvého štatutárneho orgánu združenia do registra mimovládnych neziskových organizácií. Zároveň sa navrhuje expressis verbis, aby názov združenia nebol hanlivý, urážlivý a zameniteľný s názvom právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.
K bodu 3
Predmetnou úpravou sa mení lehota. V platnom znení zákona je viacero lehôt a v záujme zjednodušenia je vhodné používať čo najmenej rôznych lehôt.
K bodu 4
Registrácia občianskeho združenia je konanie začínajúce na návrh členov prípravného výboru zastúpených splnomocnencom prípravného výboru a začína v deň, v ktorý je ministerstvu vnútra doručený návrh na registráciu občianskeho združenia, ktorý nemá vady v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona. Predmetnú úpravu odôvodňujeme obsolétnosťou ustanovenia o upovedomení splnomocnenca prípravného výboru o dni začatia konania o registrácii združenia. Upovedomenie o začatí konania svoje opodstatnenie v takom konaní, ktoré nezačína na návrh navrhovateľa (konanie začínajúce ex offo). Deň začatia konania v prípade procesu registrácie združenia je teda určený dňom podania návrhu, ktorý nemá vady v zmysle § 7 ods. 2 zákona, resp. dňom doručenia návrhu spĺňajúceho podmienky zákona, na ktorých absenciu v predošlom návrhu bol splnomocnenec prípravného výboru registrovým orgánom upozornený a tieto v opravenom návrhu odstránil; pre určenie dňa začatia konania musí však zároveň platiť, že splnomocnencovi prípravného výboru nebolo v zákonom
9
stanovenej lehote doručované žiadne ďalšie upozornenie na odstránenie nedostatkov návrhu na registráciu združenia.
K bodu 5
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zosúladením lehôt.
K bodu 6
Predmetná úprava napĺňa požiadavku právnej istoty, ktorá v súčasnom znení zákona nie je zaručená. Ako príklad možno uviesť situáciu, pri ktorej za súčasného stavu vznikne združenie len na základe procesného pochybenia alebo nečinnosti registrového orgánu a predložené stanovy združenia obsahujú ustanovenia odporujúce zákonu vyjadrené v § 8 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vznik uvádzaného združenia týmto spôsobom môže mať negatívne dopady na bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestných činov, na ochranu práv a slobôd iných a zároveň združenie vznikne de facto bez zápisu do príslušnej evidencie. Predmetnú úpravu zároveň odôvodňujeme existenciou príslušných inštitútov, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť odstránenie nečinnosti registrového orgánu (napr. zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov; § 28 a 29 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov; zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok).
K bodu 7
Úprava súvisiaca s poskytovaním údajov do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu 8
Uvedenou úpravou sa jasne ustanovujú procesy zmeny stanov občianskeho združenia, odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov. Ustanovujú sa požiadavky na doklady a ich náležitosti potrebné pre vykonanie zmeny údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu združenia. Z problémov aplikačnej praxe vyplynula požiadavka, aby pri zmene štatutára, resp. člena štatutárneho orgánu občianskych združení boli pri oznámení takejto zmeny podpísaní pôvodný aj nový štatutárny orgán, resp. člen štatutárneho orgánu a pravosť ich podpisu bola úradne osvedčená. Navrhované zmeny prispievajú k zvýšenie právnej istoty a zabezpečia, aby údaje do registra boli získavané verifikovaným spôsobom.
10
K bodu 9
Predmetným ustanovením sa združeniam ukladá oznamovacia povinnosť v prípade zriadenia organizačných jednotiek. Zároveň sa zavádza proces zapisovania zriadených organizačných jednotiek do registra. Organizačné jednotky zriaďované občianskymi združeniami, odborovými organizáciami a organizáciami zamestnávateľov s poukazom na ustanovenie § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Zákon o združovaní občanov od roku 1990 umožňuje, aby si občianske združenia zriaďovali svoje organizačné jednotky („dcérske organizácie“), ktoré konajú vo svojom mene. Orgány verejnej moci však o týchto organizačných jednotkách často nemajú žiadne základné informácie (ako napr. ich samotná existencia, názov, sídlo, identifikačné číslo, údaje o fyzickej osobe oprávnenej konať v mene organizačnej jednotky občianskeho združenia, predmet činnosti), čo spôsobuje komplikácie a neistotu pri vzťahoch týchto organizačných jednotiek s verejnou správou, ale aj so súkromným sektorom. Subjekty verejnej správy poskytujúce verejné zdroje majú ťažkosti pri identifikovaní osôb oprávnených konať v mene vybraných mimovládnych neziskových organizácií. V súkromných vzťahoch prevláda neistota pri preukazovaní aktuálnej existencie organizačných jednotiek občianskych združení. Absentujú informácie o aktuálnych údajoch o fyzických osobách oprávnených konať v mene organizačných jednotiek.
Postupujúca elektronizácia výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci si rovnako vyžaduje, aby organy verejnej moci komunikovali v elektronickej podobe s právnickými osobami, ako aj s organizačnými jednotkami, ktoré konajú vo svojom mene. Preto je potrebné sprístupniť elektronické schránky organizačných jednotiek občianskych združení fyzickým osobám, ktoré oprávnené konať v mene týchto organizačných jednotiek. zápisom fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene organizačnej jednotky, do registra mimovládnych neziskových organizácií, je možné požiadavku na komunikáciu v elektronickej podobe splniť.
Pre organizačné jednotky odborových organizácií však platí to, čo platí pre materské odborové organizácie, t. j., že môžu vyvíjať svoju činnosť dňom nasledujúcom potom, keď návrh na zápis do registra bol doručený Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. To znamená, že pre odborové organizácie, ako aj ich organizačné jednotky, bol zachovaný evidenčný princíp.
K bodu 10
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 8.
K bodu 11
Cieľom predmetnej úpravy je zabezpečenie informovania o právnej forme v úradnom styku a vo zmluvných vzťahoch.
11
K bodu 12
Prechodné ustanovenie súvisiace so zavádzanou povinnosťou na zaslanie údajov o štatutárnom orgáne združenia v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade existujúcich registrovaných občianskych združeniach a evidovaných odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov.
Prechodné ustanovenie súvisiace so zápisom údajov o zriadených organizačných jednotkách existujúcich občianskych združení, odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov do registra mimovládnych neziskových organizácií v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d).
K čl. IV
Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií.
K čl. V
K bodu 1
Predmetná úprava vyplýva z aplikačnej praxe. Zriaďovateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v určitom čase prejavila svoju slobodnú vôľu zriadiť neinvestičný fond, a preto osoba, ktorá zriadila neinvestičný fond bude v registri stále zapísaná ako zriaďovateľ. Z uvedeného dôvodu okruh zriaďovateľov nie je možné zmeniť, vymazať ani doplniť.
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava z dôvodu legislatívnej úpravy, ktorou sa zriaďuje register mimovládnych neziskových organizácií.
K bodu 3
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením povinnosti uvádzať údaje o štatutárnom orgáne v zákonom ustanovenom rozsahu.
K bodu 4
Predmetná úprava vyplýva z aplikačnej praxe. Ukladá sa povinnosť neinvestičným fondom ohlásiť registrovému úradu akúkoľvek zmenu v štatúte do 15 dní od jej prijatia. Uvedené je
12
potrebné zaviesť z dôvodu, že súčasná právna úprava zakotvuje, že do registra sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Pričom však v praxi dochádza k situáciám kedy nastane zmena údaju v štatúte, ktorý však nie je údajom zapisujúcim sa do registra. Z uvedeného dôvodu je potrebné akúkoľvek zmenu údajov v štatúte ohlásiť registrovému úradu.
K bodu 5
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zriadenia registra mimovládnych neziskových organizácií. Správcom a prevádzkovateľom registra mimovládnych neziskových organizácií je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zriadenia registra mimovládnych neziskových organizácií. Zoznam údajov o neinvestičnom fonde, ktoré sa zapisujú do registra mimovládnych neziskových organizácií, upravuje zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií.
K bodu 7
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií.
K bodu 8
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií.
K bodu 9
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií.
K čl. VI
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií.
13
K bodu 2
Predmetná úprava vyplýva z aplikačnej praxe. Zakladateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v určitom čase prejavila svoju slobodnú vôľu založiť neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, a preto osoba, ktorá založila neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby bude v registri stále zapísaná ako zakladateľ. Z uvedeného dôvodu okruh zakladateľov nie je možné zmeniť, vymazať ani doplniť.
K bodu 3
Predmetná úprava vyplýva z aplikačnej praxe. Ukladá sa povinnosť neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby ohlásiť registrovému úradu akúkoľvek zmenu v štatúte do 15 dní od jej prijatia. Uvedené je potrebné zaviesť z dôvodu, že súčasná právna úprava zakotvuje, že do registra sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Pričom však v praxi dochádza k situáciám kedy nastane zmena údaju v štatúte, ktorý však nie je údajom zapisujúcim sa do registra. Z uvedeného dôvodu je potrebné akúkoľvek zmenu údajov v štatúte ohlásiť registrovému úradu.
K bodu 4
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií.
K bodu 5
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií. Správcom a prevádzkovateľom registra mimovládnych neziskových organizácií je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií. Zoznam údajov o neinvestičnom fonde, ktoré sa zapisujú do registra mimovládnych neziskových organizácií, upravuje zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií.
K bodu 7
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií.
14
K bodu 8
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií.
K bodu 9
Navrhuje sa, aby ustanovenia odsekov 4 7 o zodpovednosti člena správnej rady neziskovej organizácie sa vzťahovali iba na člena správnej rady neziskovej organizácie, ktorá hospodári s prioritným majetkom a pri hospodárení s prioritným majetkom. Návrh reaguje na zákon č. 4/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Touto novelou sa ustanovila zodpovednosť členov správnej rady za hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Zámerom zákonodarcu bolo zvýšiť zodpovednosť organizácií za zverený majetok štátu tým, že okrem zodpovednosti štatutárneho orgánu sa zaviedla aj zodpovednosť členov správnej rady. Uvedenou novelou sa však táto zodpovednosť zaviedla nie iba pre organizácie, ktoré hospodária s prioritným majetkom, ale aj na organizácie, ktoré takýto majetok nemajú a hospodária s vlastným majetkom. Tieto organizácie súčasne vo svojich správnych radách často majú významné osobnosti zo spoločenského, akademického, kultúrneho sveta, ktoré svojou účasťou v správnych radách pomáhajú k podpore a presadzovaniu činnosti organizácií a poskytujú rady pri ďalšom smerovaní organizácie. Preto sa navrhuje, aby takáto zodpovednosť členov správnych rád sa dotýkala iba organizácií s prioritným majetkom a súčasne iba pri nakladaní s týmto prioritným majetkom.
K bodu 10
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zriadením registra mimovládnych neziskových organizácií.
K čl. VII
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so vznikom registra mimovládnych neziskových organizácií.
15
K bodu 2
Predmetná úprava vyplýva z aplikačnej praxe. Zakladateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v určitom čase prejavila svoju slobodnú vôľu založiť nadáciu, a preto osoba, ktorá založila nadáciu bude vždy figurovať ako zakladateľ. Z uvedeného dôvodu okruh zakladateľov nie je možné zmeniť, vymazať ani doplniť.
K bodu 3
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so vznikom registra mimovládnych neziskových organizácií a zápisom údajov do registra.
K bodu 4
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so vznikom registra mimovládnych neziskových organizácií a zápisom údajov do registra.
K bodu 5
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so vznikom registra mimovládnych neziskových organizácií a zápisom údajov do registra. Úprava a doplnenie § 11, ktorou sa určuje rozsah podkladov, ktoré potrebné k zmene alebo zániku zapisovaných skutočností. Súčasne sa umožňuje, aby návrh na zápis zmeny do registra nadácií podal aj nový správca nadácie po splnení zákonných podmienok.
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so vznikom registra mimovládnych neziskových organizácií.
K bodu 7
Úpravou § 18 ods. 3 sa umožňuje, aby likvidátorom nadácie mohla byť aj právnická osoba.
K bodu 8
Navrhuje sa zmena obligatórnej povinnosti ministerstva uložiť pokutu na fakultatívnu povinnosť, čím sa odstraňuje tvrdosť zákona v povinnosti uložiť ministerstvom pokutu podľa § 36 ods. 1. Dôvodom je skutočnosť, že mnohé nadácie vznikajú koncom kalendárneho roka, prípadne existujú len jeden deň, pričom povinnosť vypracovať výročnú správu po skončení kalendárneho roka a uložiť ju do verejnej časti registra účtovných závierok sa vzťahuje aj na tieto subjekty a uloženie pokuty týmto nadáciám je tvrdým postihom vzhľadom na krátku
16
dobu existencie a nevykonávanie verejnoprospešného účelu, pre ktorý bola založená. Z aplikačnej praxe vyplýva, že v roku 2013 bolo do registra nadácií zapísaných 20 subjektov, z toho v 7-mich prípadoch bola uložená pokuta, v roku 2014 bolo do registra nadácií zapísaných 30 subjektov, z toho v 17tich prípadoch bola uložená pokuta a v roku 2015 bolo registra nadácií zapísaných 23 subjektov, z toho v 8. prípadoch bola uložená pokuta za porušenie povinnosti uložiť výročnú správu do registra.
Ďalším dôvodom zmeny je aj skutočnosť, že pokuta je ukladaná aj malým nadáciám, ktorých verejnoprospešným účelom je rozvoj a ochrana kultúrnych a duchovných hodnôt, prípadne podporovanie a rozvoj vzdelávacej, výchovnej a umeleckej činnosti, ako aj podpora a ochrana zdravia. Tieto nadácie hospodárenia s nízkym rozpočtom, pričom uloženie pokuty aj na spodnej hranici zákonom ustanoveného rozpätia býva pre ne často likvidačné.
K bodu 9
Ustanovujú sa okolnosti, na ktoré ministerstvo prihliada pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške. Podľa odseku 1 ministerstvo môže nadácii za nesplnenie povinnosti uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla, uložiť pokutu do 1 000 eur. Podľa odseku 2 ministerstvo pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške prihliadne na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.
Určuje sa dĺžka subjektívnej a objektívnej lehoty na rozhodnutie o uložení pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 35 ods. 4 zákona nadáciou.
K bodom 10 a 11
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s určením lehoty na dodatočné uloženie výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok.
K bodu 12
Navrhuje sa prechodné ustanovenie, kedy sa prvýkrát použije novo navrhované ustanovenie § 36 ods. 1 pri ukladaní pokuty za neuloženie výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok.
K bodu 13
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vytvorením registra mimovládnych neziskových organizácií.
17
K čl. VIII
Register mimovládnych neziskových organizácií sa zriaďuje k 1. januáru 2019. Vzhľadom na proces obstarávania, zavádzania nových technologických postupov ako aj náležitú lehotu na zbieranie údajov sa ministerstvu ukladá povinnosť zabezpečiť rutinnú prevádzku registra a poskytovanie údajov z neho najneskôr do dvoch rokov. Projekt informačného systému registra mimovládnych neziskových organizácií bude implementovať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Projekt Informačného systému registra mimovládnych neziskových organizácií bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
K prílohe
Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES sa uskutočnila zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým boli menené a doplnené zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Niektoré ustanovenia sa z týchto zákonov vypúšťajú a vkladajú sa do čl. I návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V Bratislave, 22. augusta 2018
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Denisa Saková, v. r.
ministerka vnútra Slovenskej republiky