Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“) upravuje systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Príprave danej novely predchádzala analýza odmeňovania v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme, ktorej cieľom bolo zistiť, či je súčasný systém odmeňovania vyhovujúci a aké jeho hlavné nedostatky. Zo záverov tejto analytickej činnosti vyplynulo, že tento systém je principiálne vhodný a použiteľný v podmienkach odmeňovania predmetnej skupiny zamestnancov, no je potrebné eliminovať jeho hlavné nedostatky. Základný problém spočíva vo finančnom podhodnotení celého systému, čo sa prejavuje existenciou pomerne značného počtu platových taríf v jednotlivých stupniciach pod úrovňou minimálnej mzdy, pričom počet týchto platových taríf časom narastá. Uvedený problém bol spôsobený nárastom minimálnej mzdy v jednotlivých rokoch, čomu však neadekvátne reflektovala valorizácia vo verejnej službe. Ďalej je potrebné poukázať na ďalší dlhodobý systémový problém, ktorým je prílišná roztrieštenosť systému ako aj existencia viacerých osobitných stupníc platových taríf. V neposlednom rade nemožno opomenúť ani 32-ročné obmedzenie započítateľnej praxe, čím sa vytvára diskriminácia voči určitej skupine zamestnancov. Na uvedenom konštatovaní sa zhodla väčšina oslovených ústredných orgánov štátnej správy reprezentujúcich zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Cieľom novely zákona č. 553/2003 Z. z. je tieto vyššie uvedené problémy odstrániť, respektíve ich v čo možno najväčšej miere eliminovať.
Najvýznamnejšou zmenou zákona č. 553/2003 Z. z. je zvýšenie platových taríf na takú úroveň, aby boli odstránené diskrepancie medzi minimálnou mzdou a minimálnou výškou tarifného platu. V praxi síce boli prípady tarifných platov pod úrovňou minimálnej mzdy riešené doplatkom v zmysle zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, čím sa však stierali rozdiely medzi jednotlivými platovými triedami a platovými stupňami.
V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že zmeny v systéme odmeňovania spočívajú aj v redukcii počtu platových tried. Základná stupnica platových tried pozostávala zo 14 platových tried. Tento počet je neúmerne vysoký, čo sa v mnohých prípadoch v praxi prejavovalo aj problémami pri zaraďovaní zamestnancov do konkrétnych platových tried. Novou právnou úpravou sa pristupuje k racionalizácii počtu platových tried na 11, čo sa dosiahlo zlúčením niektorých platových tried. Konkrétne ide o prvé dve platové triedy, ktoré zlúčené do novej prvej platovej triedy. Následne ďalšie dvojice doterajších platových tried (3. PT a 4. PT, 5. PT a 6. PT) zlúčené do novej druhej, respektíve tretej platovej triedy. Z doterajších prvých šiestich platových tried sa tak vytvorili tri platové triedy. Výber konkrétnych platových tried, ktoré predmetom zlúčenia bol zvolený z dôvodu rešpektovania kvalifikačných predpokladov.
Novým systémom odmeňovania neprichádza iba k úprave počtu platových tried, ale aj platových stupňov. V tomto prípade sa pridávajú nové platové stupne, čo súvisí s problémom 32-ročného obmedzenia započítanej praxe. V oblasti výkonu práce vo verejnom záujme pracuje nezanedbateľný počet zamestnancov, ktorí dosiahli 32 rokov praxe, no ďalšia prax sa im na účely započítavania nezohľadňuje, keďže zaradení v maximálnom možnom platovom stupni. Vzhľadom na uvedený problém sa pristúpilo k pridaniu nových platových stupňov, čím sa 32-ročné obmedzenie zvyšuje na 40 rokov, respektíve posledný platový stupeň je vyhradený pre zamestnancov, ktorí presiahli 40 rokov započítanej praxe.
Roztrieštenosť systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyplývala z rozsiahleho počtu stupníc platových taríf. Nový systém tento počet do značnej miery redukuje. Základná stupnica platových taríf bude zahŕňať aj zamestnancov, ktorí boli doteraz odmeňovaní podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov a rovnako aj zdravotníckych zamestnancov. Z dôvodu osobitnej právnej úpravy zostanú zachované platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov, ale príde k zlúčeniu odmeňovania výskumných, vývojových zamestnancov a učiteľov vysokých škôl do jednej stupnice platových taríf. Čo sa týka odmeňovania zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v zahraničí, na určenie ich tarifného platu sa bude vychádzať z uvedených stupníc platových taríf, ktoré budú vynásobené objektivizovaným platovým koeficientom bez nutnosti používania osobitných stupníc.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Bude mať pozitívny sociálny vplyv, nebude mať vplyv na životné prostredie a podnikateľské prostredie, na informatizáciu a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Konkrétne vplyvy vyčíslené v analýze vplyvov pre jednotlivé oblasti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona je – nie je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve (uviesť názov zmluvy a číslo článku)
Čl. 18 25 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Nediskriminácia a občianstvo Európskej únie), čl. 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve (uviesť druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku, vrátane jeho gestora)
Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 303, 2.12.2000)- gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spolugestor: Úrad vlády SR
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. L 204, 26.7.2006)- gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spolugestor: Úrad vlády SR
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety)
Judikatúra Súdneho dvora sa priamo nedotýka predkladaného návrhu zákona.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení,
Bezpredmetné. Nové smernice sa nepreberajú, nariadenia alebo rozhodnutia sa neimplementujú.
b) uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,
Nebolo začaté konanie.
c) uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.
Zákonník práce; zákon č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon); zákon č. 55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
jún 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2018
2.Definícia problému
Návrh zákona sa predkladá v súvislosti so zmenou odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Navrhuje sa zjednotenie troch stupníc platových taríf a vytvorenie jednotnej stupnice platových taríf a tiež zlúčenie platových tried 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, t. j. zníženie ich počtu zo 14 na 11. Navrhovaná stupnica ponecháva odstupňovanie vykonávaných pracovných činností podľa ich náročnosti, splnenia kvalifikačných predpokladov a dosiahnutej praxe. Počet súčasných 12 platových stupňov sa navrhuje zvýšiť na 14 platových stupňov. Za každý rok nadobudnutej praxe sa navrhuje zvýšenie 0,5 % platovej tarify 1. platového stupňa pri prechode do vyššieho platového stupňa. Pomer medzi najvyššou platovou tarifou 11. platovej triedy 1. platového stupňa a najnižšou platovou tarifou 1. platovej triedy 1. platového stupňa zodpovedá dvojnásobku, čím sa navrhuje zaviesť rovnomerný nominálny rozostup medzi najvyššími platovými tarifami a najnižšími platovými tarifami v rámci jednotlivých platových triedach príslušných platových stupňov. Súčasne sa navrhuje úprava odmeňovania zamestnancov s najmenej vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť, alebo výskumnú a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku. Títo zamestnanci budú odmeňovaní podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl. Okrem toho za zvyšuje počet platových stupňov osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl z 12 na 14 a zároveň sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zvyšuje o 0,5 % od 17 rokov praxe do 40 rokov praxe z dôvodu zosúladenia odmeňovania za roky praxe.
Navrhovaný zákon sa týka cca 229 000 zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zredukovanie počtu jednotlivých tabuliek ustanovujúcich platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a odstránenie diskrepancie medzi sumou niektorých platových taríf a výškou minimálnej mzdy.
4.Dotknuté subjekty
Zamestnanci odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v kapitolách štátneho rozpočtu a v územnej samospráve.
5.Alternatívne riešenia
n/a
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
n/a
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Zmena odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá vyplýva z predloženého návrhu zákona predstavuje finančný dopad na výdavky verejnej správy cca 255,5 mil. eur., z toho pre územnú samosprávu 130,7 mil. eur.
11.Kontakt na spracovateľa
gabriel.forgac@vlada.gov.sk
12.Zdroje
Finančný dopad súvisiaci so zmenou systému odmeňovania zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vychádza z podkladov Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
255 492 710
255 492 710
255 492 710
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR, vrátane VŠ
124 801 465
124 801 465
124 801 465
Rozpočtové prostriedky
124 801 465
124 801 465
124 801 465
EÚ zdroje
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
- vplyv na obce
92 973 061
92 973 061
92 973 061
- vplyv na vyššie územné celky
37 718 184
37 718 184
37 718 184
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
189 335 501
189 335 501
189 335 501
- vplyv na ŠR, vrátane VŠ
92 670 379
92 670 379
92 670 379
- vplyv na obce
68 767 057
68 767 057
68 767 057
- vplyv na vyššie územné celky
27 898 065
27 898 065
27 898 065
Financovanie zabezpečené v rozpočte
255 492 710
255 492 710
255 492 710
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zmena odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá vyplýva z predloženého návrhu zákona predstavuje finančný dopad na výdavky verejnej správy cca 255,5 mil. eur.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrh rieši zmenu systému odmeňovania zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa zredukovať počet tabuliek upravujúcich jednotlivé platové tarify a taktiež zredukovať počet platových tried. Návrh zákona obsahuje aj zvýšenie počtu platových stupňov prezentujúcich počet rokov praxe zamestnanca a v neposlednom rade navýšenie platových taríf s cieľom odstrániť diskrepanciu medzi sumami niektorých platových taríf a výškou minimálnej mzdy. Legislatívna zmena sa týka cca 229 000 zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
255 492 710
255 492 710
255 492 710
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
189 335 501
189 335 501
189 335 501
-Štátny rozpočet, vrátane VŠ
92 670 379
92 670 379
92 670 379
-Územná samospráva - obce
68 767 057
68 767 057
68 767 057
-Územná samospráva - VUC
27 898 065
27 898 065
27 898 065
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
66 157 209
66 157 209
66 157 209
-Štátny rozpočet, vrátane VŠ
32 131 086
32 131 086
32 131 086
-Územná samospráva - obce
24 206 004
24 206 004
24 206 004
-Územná samospráva - VUC
9 820 119
9 820 119
9 820 119
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
255 492 710
255 492 710
255 492 710
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
255 492 710
255 492 710
255 492 710
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
189 335 501
189 335 501
189 335 501
z toho vplyv na ŠR, vrátane VŠ
92 670 379
92 670 379
92 670 379
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
66 157 209
66 157 209
66 157 209
z toho vplyv na ŠR, vrátane VŠ
32 131 086
32 131 086
32 131 086
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bude mať mimoriadne pozitívny vplyv na hospodárenie domácností zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí odmeňovaní podľa predmetného zákona. Pozitívny dopad na hospodárenie domácností týchto zamestnancov nastane v dôsledku zvýšenia jednotlivých platových taríf. Návrhom zákona sa odstraňuje dlhoročný problém s existenciou čoraz väčšieho počtu platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdy. Platové tarify sa zvýšia všetkým zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa navrhnutej stupnice platových taríf, pričom pozitívny dopad na túto skupinu zamestnancov predstavuje aj navrhované zvýšenie počtu rokov započítavanej praxe zamestnanca nad rámec doterajšej právnej úpravy, t. j. z 32 na 40 rokov započítanej praxe zamestnanca.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. (cca 229 000 zamestnancov).
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Bez vplyvu
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Bez vplyvu
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Bez vplyvu
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňajú a menia ďalšie zákony dôjde k zvýšeniu sumy všetkých platových taríf týkajúcich sa zamestnancov odmeňovaných podľa všeobecnej stupnice platových taríf. Uvedené sa netýka pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, vedecko-výskumných a taktiež vysokoškolských zamestnancov. Odmeňovanie tejto skupiny zamestnancov v kontexte zvýšenia príslušných platových taríf, ktoré sa ich týkajú, bude predmetom valorizácie v rámci kolektívneho vyjednávania.
Dotknutému okruhu zamestnancov v priemere narastie tarifný plat o 10 %.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Bez vplyvu
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
cca 229 000 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňajú a menia ďalšie zákony nemá vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám.
komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňajú a menia ďalšie zákony nemá vplyv na žiadnu zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia.
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňajú a menia ďalšie zákony nemá vplyv na rovnosť príležitostí a ani na rodovú rovnosť.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňajú a menia ďalšie zákony nemá vplyv na zamestnanosť a na trh práce.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňajú a menia ďalšie zákony, ktorým dochádza k zvýšeniu platových taríf týkajúcich sa zamestnancov odmeňovaných podľa všeobecnej stupnice platových taríf môže mať v budúcnosti pozitívny vplyv na dopyt po práci pri výkone práce vo verejnom záujme. Uvedené však nie je možné kvantifikovať.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňajú a menia ďalšie zákony nemá špecifické negatívne dôsledky pre žiadne skupiny profesií, skupiny zamestnancov a ani živnostníkov.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňajú a menia ďalšie zákony neovplyvňuje špecifické vekové skupiny zamestnancov.
Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1, 2 a 20
Pokiaľ ide o vysokoškolských učiteľov výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania schváleného vládou SR uznesením č. 302 z 27. júna 2018, štát žiadnym spôsobom neupravuje počet zamestnancov vysokých škôl, preto nie je daný s výnimkou garancie minimálneho štandardu odmeňovania dôvod pre striktnú reguláciu ich odmeňovania. Návrh reflektuje aj skutočnosť, že prostriedky štátneho rozpočtu len jedným z možných zdrojov financovania vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií., teda existenciu viaczdrojového financovania. Z dôvodu úpravy odmeňovanie predmetnej skupiny zamestnancov sa navrhuje vypustenie ustanovenia, ktoré vylučovalo limit osobného príplatku pre zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie.
K bodom 3, 6 až 9 a 26
Návrhom zákona sa navrhuje zníženie počtu platových tried. zo 14. na 11, a to zlúčením v rámci prvých šiestich platových tried do nových troch platových tried. Konkrétne sa navrhuje, aby nová prvá platová trieda zahŕňala pôvodné platové triedy 1 a 2. Platové triedy 3 a 4 sa navrhujú zlúčiť do novej druhej platovej triedy a rovnako sa navrhuje spojiť aj ďalšie dve platové triedy, 5 a 6. Zákon č. 553/2003 Z. z. vo viacerých ustanoveniach odkazuje na konkrétnu platovú triedu. V kontexte s redukciou počtu platových tried je potrebné na túto skutočnosť reflektovať, a to takým spôsobom, aby pôvodná platová trieda zodpovedala novej platovej triede.
Oproti doterajšej 6. platovej triede, ktorá ustanovovala len úplné stredné vzdelanie, mala výnimka so stredným vzdelaním a najmenej 5 rokov odbornej praxe opodstatnenie. Navrhovaná 2. platová trieda však ustanovuje kvalifikačný predpoklad aj stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie, takže výnimka v § 3 ods. 6 a v § 5 ods. 10 zákona č. 553/2003 Z. z. má význam iba pre 3. platovú triedu.
K bodom 4 a 5
Zmenou systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa navrhuje reálny nárast platov všetkých týchto zamestnancov. Ak by však v praxi nastal prípad, ktorý by nebolo možné vopred predpokladať, a na základe ktorého by mohol byť plat na nižšej úrovni, navrhuje sa zadefinovať novú platovú náležitosť, účelom ktorej je prípadný negatívny rozdiel vyrovnať.
K bodu 10
Doterajšia právna úprava obmedzovala započítavanie praxe hranicou 32 rokov, a to ustanovením 12 platových stupňov. Takýto systém je však v súčasnosti nevyhovujúci, keďže zamestnanec, ktorý dosiahol 32-ročnú prax bol zaradený do najvyššieho, 12. stupňa a získavaním ďalšej praxe neprichádzalo k zvyšovaniu tarifného platu. Z tohto dôvodu sa navrhuje zvýšiť uvedené 32-ročné obmedzenie, pričom sa zvolila nová hranica 40 rokov čomu zodpovedá rozdelenie stupnice platových taríf do nových 14 platových stupňov. Posledný, 14. platový stupeň je určený pre zamestnancov, ktorí presiahli 40 rokov započítanej praxe.
K bodom 11 a 19
Zákon č. 553/2003 Z. z. upravuje v príslušných prílohách jednotlivé stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Rozdelenie týchto
stupníc bolo do značnej miery nesystémové, nakoľko okrem základnej stupnice platových taríf existovali ďalšie stupnice pre jednotlivé kategórie zamestnancov. Okrem toho každá takáto skupina zamestnancov mala ďalšiu osobitnú stupnicu pre prípady výkonu práce v zahraničí. Navrhuje sa, aby odmeňovanie vyplývajúce z novej právnej úpravy bolo založené na existencii základnej stupnice platových taríf, ktorá bude zahŕňať aj odmeňovanie zamestnancov, ktorí boli doteraz zaradení do osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov a rovnako aj odmeňovanie zdravotníckych zamestnancov. S touto otázkou úzko súvisia aj katalógy pracovných činností, ktoré sa budú meniť novelou nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.
Okrem uvedeného sa navrhuje, aby z dôvodu osobitostí odmeňovania naďalej existovali platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov. Ďalšie skupiny zamestnancov, ktoré zahrňujú učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov, budú zlúčené do jednej tabuľky. V tejto súvislosti je potrebné odlíšiť pojem umelecký pracovník vo verejnej vysokej škole a štátnej vysokej škole“ od pojmu „umelecký zamestnanec“. Na odmeňovanie umeleckých zamestnancov bola aplikovaná osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov a nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 553/2003 Z. z. bude táto skupina zamestnancov odmeňovaná podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na rozdiel od uvedeného boli umeleckí pracovníci vo verejnej vysokej škole a štátnej vysokej škole odmeňovaní podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, pričom na tejto skutočnosti sa nič nemení ani nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 553/2003 Z. z. V tomto prípade ide iba o terminologické zosúladenie so znením zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez preraďovania určitej skupiny zamestnancov do inej stupnice platových taríf.
Zamestnanci vykonávajúci prácu v zahraničí nebudú odmeňovaní podľa osobitných tabuliek, ale navrhuje sa aplikovať vyššie uvedené stupnice (základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov), ktorých tarify budú vynásobené objektivizovaným platovým koeficientom.
K bodom 12, 16 a 18
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou znenia § 7 zákona č. 553/2003 Z. z.
K bodom 13 a 32
Zákon č. 553/2003 Z. z. priamo v texte na viacerých miestach odkazuje v súvislosti s jednotlivými stupnicami platových taríf na príslušné prílohy. Z dôvodu zníženia počtu stupníc platových taríf a rovnako aj prislúchajúcich príloh sa navrhuje upraviť aj uvedené odkazy v texte zákona.
K bodu 14 a 15
Tak, ako vyplýva z vyššie uvedeného, novelou zákona č. 553/2003 Z. z. prichádza k vylúčeniu osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov, ktorí budú odmeňovaní podľa základnej stupnice platových taríf. Rovnako sa bude podľa základnej stupnice platových taríf postupovať aj v prípade zdravotníckych zamestnancov. Navrhuje sa, aby boli zamestnanci, ktorí boli doteraz odmeňovaní podľa tejto osobitnej stupnice a taktiež
zdravotnícki zamestnanci platovo zvýhodnení formou navýšenia platovej tarify z dôvodu zohľadnenia osobitostí vykonávaných činností.
K bodu 17
Započítavanie praxe zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je založené na systéme platových stupňov. Doterajšia úprava rozlišovala 12 platových stupňov, pričom obmedzenie vyplývajúce z posledného platového stupňa bolo ustanovené na 32 rokov. Zamestnancom s praxou prevyšujúcou 32 rokov sa tarifný plat viacej nezvyšoval. Z dôvodu zvyšujúceho sa veku odchodu do dôchodku sa navrhuje pridať ďalšie platové stupne. Nový systém odmeňovania tak bude rozoznávať 14 platových stupňov s novým obmedzením započítanej praxe na úrovni 40 rokov.
K bodom 21 až 25, 28 a 29
Príplatky, ktoré predmetom úpravy zákona č. 553/2003 Z. z. sa v niektorých prípadoch vypočítavajú ako určitý percentuálny podiel zo základu, ktorým je konkrétna platová trieda a konkrétny platový stupeň. S ohľadom na zmenu týkajúcu sa počtu platových tried a platových stupňov sa navrhuje pristúpiť k zmene percentuálneho podielu, a to za tým účelom, aby absolútna hodnota príplatkov zostala zachovaná.
Navrhuje sa, aby bolo možné zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri pôsobení iných faktorov, ako tých, ktoré uvedené v odseku 2, a ktoré môžu mať negatívny vplyv na vykonávanie práce. V praxi pôjde napríklad o psychické faktory, ktoré môžu reálne ovplyvňovať prácu, ale ktoré neboli doteraz zahrnuté medzi dôvodmi na poskytnutie platovej kompenzácie. Na rozdiel od doteraz aplikovaných faktorov sa však novou právnou úpravou zavádza iba fakultatívna možnosť poskytnutia platovej kompenzácie. Predmetná úprava je tak z časti zosúladená so Zákonníkom práce.
K bodu 27
Navrhuje sa možnosť poskytnúť odmenu nielen pri dosiahnutí 50, ale aj 60 rokov veku. Ide o obdobnú úpravu ako v štátnozamestnaneckých vzťahoch.
K bodom 30 a 31
Objektivizovaný platový koeficient sa aplikuje pre určenie platu zamestnancov vykonávajúcich prácu v zahraničí. Doterajšia právna úprava vychádzala z osobitných stupníc platových taríf z roku 2014. V tomto období bola vykonaná valorizácia pevnou sumou (16 €), čo bol v princípe nesystémový krok v porovnaní s valorizáciou založenou na percentuálnom navýšení platov.
Zmenou systému odmeňovania nebude potrebné používať osobitné „zmrazené“ stupnice platových taríf, ale navrhuje sa vychádzať zo základných stupníc a právna úprava objektivizovaného platového koeficientu je obdobná ako v