N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
1074
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .............. 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 63/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť, ak verejná výskumná inštitúcia pri ich odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.
(7) Tento zákon sa nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov verejnej vysokej školy a štátnej vysokej školy, ak verejná vysoká škola alebo štátna vysoká škola pri ich odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.
2.V § 1 odsek 8 znie:
„(8) Kolektívna zmluva alebo vnútorný predpis, ktorý upravuje podmienky odmeňovania zamestnancov podľa odsekov 4 7, obsahuje aj kritériá na ich odmeňovanie. Plat pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca určený podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu nesmie byť nižší ako platová tarifa podľa tohto zákona zodpovedajúca kariérovému stupňu, v ktorom je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený. Plat zamestnanca verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 6a vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka alebo umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy a štátnej vysokej školy podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu nesmie byť nižší ako platová tarifa v príslušnej platovej triede a platového stupňa podľa tohto zákona.“.
3.V § 3 ods. 6 sa slová do 6. platovej triedy alebo do 7. platovej triedy“ nahrádzajú slovami „do 4. platovej triedy“.
4.V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w) rozdiel podľa § 32f ods. 13.“.
5.V § 4 ods. 4 sa slová „podľa § 7 ods. 7 a 8“ nahrádzajú slovami podľa § 7 ods. 6 9, rozdielu podľa § 32f ods. 13“.
6.V § 5 ods. 3 sa slová platových tried 3 14“ nahrádzajú slovami „platových tried 2 11“.
7.V § 5 ods. 4 sa slová „platových tried 1 až 7“ nahrádzajú slovami „platových tried 1 až 4“.
8.V § 5 ods. 9 sa slová „do 9. platovej triedy“ nahrádzajú slovami „do 6. platovej triedy“.
9.V § 5 ods. 10 sa slová do 6. platovej triedy alebo do 7. platovej triedy“ nahrádzajú slovami „do 4. platovej triedy“.
10.V § 6 ods. 1 sa slová „z 12 platových stupňov“ nahrádzajú slovami „zo 14 platových stupňov“.
11.V § 7 ods. 1 tretia veta znie: Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je uvedená v
prílohe č. 3
a osobitná stupnica platových taríf vysokoškolských učiteľov, umeleckých pracovníkov vo verejnej vysokej škole a v štátnej vysokej škole a zamestnancov s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku
16)
(ďalej len „učitelia vysokých škôl a výskumní a vývojoví zamestnanci“) je uvedená v prílohe č. 5.“.
12.V § 7 ods. 1 sa slová „odsekov 9 až 13“ nahrádzajú slovami „odsekov 10 až 14.“.
13.V § 7 ods. 2 a 11 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4“.
14.V § 7 odsek 6 znie:
„(6) Zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 5 % patrí zamestnancovi, ktorý je zaradený do 4. platovej triedy 10. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a ktorý
a) zabezpečuje odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení, prípravu pedagogickej dokumentácie, vykonáva metodickú činnosť v metodicko-pedagogických
centrách alebo zabezpečuje rezortný informačný systém v školskom výpočtovom stredisku podľa osobitného predpisu,
19)
b) vykonáva odborné pracovné činnosti
1. poradensko-psychologických služieb,
20a)
2.sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c) vykonáva v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt
1.zhromažďovanie, zhodnocovanie, odborné spravovanie, využívanie alebo sprístupňovanie múzejných zbierkových predmetov alebo galerijných zbierkových predmetov,
21)
2.poskytovanie knižnično-informačných služieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie, ochraňovanie alebo využívanie knižničných fondov,
22)
zabezpečovanie používania informačných technológií,
3. odbornú činnosť pri ochrane pamiatkového fondu,
23)
4. osvetovú činnosť,
24)
5. odbornú činnosť pri ochrane a využívaní archívnych dokumentov,
25)
6. inú tvorivú koncepčnú, analytickú, dokumentačnú, informačnú, edičnú, propagačnú, výskumnú alebo metodickú činnosť v špecializovanej organizácii v rezorte kultúry alebo v inej ustanovizni, ktorou je múzeum, galéria,
21)
knižnica
22)
alebo osvetové zariadenie,
24)
7.činnosť umeleckého zamestnanca
9a)
a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, alebo
d) vykonáva v oblasti geológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva tieto odborné činnosti:
1. zabezpečovanie odborných činností na vykonávanie štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny vrátane zabezpečovania environmentálnej výchovy a vzdelávania so zameraním na ochranu prírody a krajiny,
26)
kultúrno-výchovnú, chovateľskú, ochranársku, výskumnú a poradenskú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny vrátane vedeckej činnosti,
26)
2. zabezpečovanie starostlivosti o životné prostredie a rozvoja environmentalistiky v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja,
27)
3. zabezpečovanie systematického a komplexného geologického výskumu územia Slovenskej republiky, projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,
28)
4. monitorovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov charakterizujúcich stav ovzdušia a vôd, zhromažďovanie, validáciu, hodnotenie, archiváciu a interpretáciu údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd.
29)
.
15.V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Zdravotníckemu zamestnancovi zaradenému do 4. platovej triedy 10. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 10 25 %. Zvýšenie tarifného platu podľa predchádzajúcej vety a podľa odseku 6 určí zamestnávateľ pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.“.
Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 14.
16.V § 7 ods. 10 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“ a slová „odseku 11“ sa nahrádzajú slovami „odseku 12“.
17.V § 7 ods. 12 sa číslo „32“ nahrádza číslom „40“.
18.V § 7 ods. 14 sa slová „odsekov 11 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 12 a 13“.
19.§ 7b sa vypúšťa.
20.V § 10 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
21.V § 11 ods. 3 písm. a) sa slová 20 % 35,2 %“ nahrádzajú slovami „11,8 % 20,8 %“.
22.V § 11 ods. 3 písm. b) sa slová 20 % 42 %“ nahrádzajú slovami „11,8 % 24,8 %“.
23.V § 11 odsek 5 znie:
„(5) Zamestnávateľ môže zamestnancovi podľa odseku 1 poskytovať platovú kompenzáciu aj pri nižšej intenzite pôsobenia faktorov pracovného prostredia uvedených v odseku 2 alebo pri pôsobení iných faktorov podľa osobitného predpisu30aa) mesačne v rámci rozpätia 5,9 % 13,6 % z platovej tarify prvej platovej triedy prvého platového stupňa základnej stupnice platových taríf; to neplatí, ak zamestnancovi patrí platová kompenzácia podľa odseku 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:
30aa) § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
24.V § 13 sa slová „2,1 % až 16,7 %“ nahrádzajú slovami „1,3 % až 10 %“.
25.V§ 14 ods. 1 sa slová „5 % až 10 %“ nahrádzajú slovami „3 % až 6 %“.
26.V § 14d ods. 3 sa slová „12. platovej triedy“ nahrádzajú slovami „9. platovej triedy“.
27.V § 20 ods. 1 písm. c) sa za slovo „rokov“ vkladajú slová „a 60 rokov“.
28.V § 21a sa slová „4,2 % až 41,7 %“ nahrádzajú slovami „2,5 % až 24,6 %“.
29.V § 21b ods. 1 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „10,8 %“ a vypúšťajú sa slová „v zahraničí podľa prílohy č. 8“.
30.V § 23 odsek 1 znie:
„(1) Objektivizovaný platový koeficient podľa
§ 22 ods. 1
sa vypočíta ako súčin platového koeficientu
34)
a súčinov podielov zvýšení platových taríf štátnych zamestnancovk zvýšeniam stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za každé obdobie ku dňu účinnosti zvýšenia týchto platových taríf a čísla
a) 0,905 pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenú v prílohe č. 3,
b) 0,966 pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov uvedenú v prílohe č. 5,
c)0,8575 pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvedené v prílohe č. 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
34) § 149 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
31.V § 28 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
32.V § 28 ods. 2 sa slová „v prílohách č. 4, 5, 5a a 7“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 4 a 5“.
33.V § 28 ods. 4 sa slová „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je povinné“ nahrádzajú slovami „Úrad vlády Slovenskej republiky je povinný“.
34.Za § 32e sa vkladá § 32f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32f
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 1. platovej triedy alebo do 2. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 1. platovej triedy, okrem zamestnanca Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnanca Kancelárie verejného ochrancu práv.
(2) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 3. platovej triedy alebo do 4. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 2. platovej triedy, okrem zamestnanca Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnanca Kancelárie verejného ochrancu práv.
(3) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 5. platovej triedy alebo do 6. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 3. platovej triedy, okrem zamestnanca Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnanca Kancelárie verejného ochrancu práv.
(4) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 7. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 4. platovej triedy, okrem zamestnanca Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnanca Kancelárie verejného ochrancu práv.
(5) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 8. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 5. platovej triedy, okrem zamestnanca Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnanca Kancelárie verejného ochrancu práv.
(6) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 9. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 6. platovej triedy, okrem zamestnanca Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnanca Kancelárie verejného ochrancu práv.
(7) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 10. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 7. platovej triedy, okrem
zamestnanca Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnanca Kancelárie verejného ochrancu práv.
(8) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 11. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 8. platovej triedy, okrem zamestnanca Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnanca Kancelárie verejného ochrancu práv.
(9) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 12. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 9. platovej triedy, okrem zamestnanca Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnanca Kancelárie verejného ochrancu práv.
(10) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 13. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 10. platovej triedy, okrem zamestnanca Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnanca Kancelárie verejného ochrancu práv.
(11) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 14. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 11. platovej triedy, okrem zamestnanca Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnanca Kancelárie verejného ochrancu práv.
(12) Zamestnancovi, ktorého pracovný pomer nepretržite trvá aj po 31. decembri 2018, zamestnávateľ k 1. januáru 2019 písomne oznámi zmenu platovej triedy.
(13) Zamestnávateľ určí zamestnancovi k 1. januáru 2019 nový funkčný plat podľa tohto zákona. Ak je funkčný plat podľa prvej vety nižší ako funkčný plat priznaný zamestnancovi k 31. decembru 2018, patrí mu rozdiel do sumy funkčného platu priznaného zamestnancovi k 31. decembru 2018; to neplatí, ak ku dňu účinnosti tohto zákona dôjde u zamestnanca k preradeniu zamestnanca do nižšej platovej triedy alebo k zníženiu, odňatiu alebo k zániku dôvodu na priznanie platovej náležitosti podľa
§ 4 ods.
1 písm. c)
l), u) alebo písm. v). Počas trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa sa suma rozdielu podľa druhej vety nemení.
(14) Objektivizovaný platový koeficient podľa
§ 22 ods. 1
sa na rok 2019 vypočítava ako súčin platového koeficientu
34)
a čísla
a) 0,905 pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenú v prílohe č. 3,
b) 0,966 pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov uvedenú v prílohe č. 5,
c) 0,8575 pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvedené v prílohe č. 4.“.
35.Za § 35 sa vkladá § 36, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.“.
36.Prílohy č. 1 až 5 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
2. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom alebo úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Obslužné práce alebo rutinné práce podľa pokynov alebo podľa zaužívaného postupu s presne ustanovenými výstupmi. Jednoduché administratívne práce, hospodársko-správne práce alebo ekonomické práce podľa presných postupov a pokynov.
Samostatné rutinné práce podľa rámcových pokynov alebo zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúce koordinovanie činností v rámci organizačného útvaru. Vykonávanie administratívnych prác alebo opakovaných hospodársko-správnych prác, ekonomických prác alebo technických prác.
3. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné ucelené rutinné práce zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo zabezpečovanie agend spravidla so značným rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných činností, s prípadnou spoluprácou s organizačnými útvarmi v rámci príslušného úseku, so zodpovednosťou za výsledky práce ovplyvňujúce činnosť jednotlivcov i pracovných kolektívov mimo vlastného organizačného útvaru.
Odborné práce alebo samostatné vykonávanie ucelených agend so spravidla novými premenlivými informáciami, s väzbami aj mimo súboru vykonávaných činností, ktoré spracúvané podľa rámcových postupov. Práce vyžadujúce spoluprácu aj s inými organizačnými útvarmi v rámci zamestnávateľského subjektu, so zodpovednosťou za výsledky práce, s dôsledkami pre iné organizačné útvary prevažne v rámci vlastného zamestnávateľského subjektu.
4. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Odborné práce s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení, s novými, spravidla neúplnými informáciami, s nepravidelnými termínmi dodania, prevažne spracúvanými podľa metodických pokynov alebo vnútorných predpisov zamestnávateľa alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Práce vyžadujúce pravidelnú spoluprácu aj s
organizačnými útvarmi mimo vlastného zamestnávateľa a so zodpovednosťou za rozhodnutia a výsledky práce s dôsledkami pre organizačné útvary aj mimo vlastného zamestnávateľa.
5. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné ucelené odborné práce so zvýšenými nárokmi na myslenie vyžadujúce spracúvanie nových a spravidla neúplných informácií so značným rozsahom väzieb v rámci príslušného úseku činností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa metodických usmernení s rámcovo ustanovenými výstupmi. Práce vyžadujúce osobitné podklady pri riešení zložitých problémov a spoluprácu s viacerými organizačnými útvarmi mimo vlastného zamestnávateľa a so zodpovednosťou za výsledky práce alebo za rozhodnutia s dôsledkami pre organizačné útvary týchto subjektov alebo pre tieto subjekty samotné.
6. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Odborné špecializované práce vo vymedzenej oblasti s vysokými nárokmi na myslenie a rozhodovanie o voľbe správneho postupu na základe metodických usmernení, práce vyžadujúce si odborné konzultácie pri riešení problémov a spoluprácu s viacerými subjektmi mimo vlastného zamestnávateľa. Samostatné zabezpečovanie zložitých úloh a agend alebo vykonávanie čiastkových tvorivých činností s väzbami a súvislosťami presahujúcimi rámec daného odboru činností, spojené so zvýšenou psychickou záťažou. Analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov na rozhodovací proces s dôsledkami na viaceré subjekty mimo vlastného zamestnávateľa.
7. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Odborné špecializované práce s väzbami aj medzi rôznymi úsekmi činností s vysokými nárokmi na myslenie a analytické schopnosti, s požiadavkou na rozhodovanie o voľbe správneho postupu z mnohých možných riešení, vyžadujúce špeciálne konzultácie pri riešení zložitých problémov a spoluprácu s viacerými subjektmi mimo vlastného zamestnávateľa.
Analytická a hodnotiaca činnosť vrátane systémových prác spojených so zabezpečovaním zložitých úsekov a agend. Systémová a syntetická činnosť vo vymedzenej oblasti.
8. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné odborné špecializované práce s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností vykonávané podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom.
Koordinovanie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a osobitné podklady. Koncepčné, systémové, metodické činnosti alebo výskumné práce so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení vykonávané vopred bližšie nešpecifikovaným spôsobom.
9. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Vysokošpecializované odborné práce alebo zložité analytické a syntetické činnosti, ktorých výsledkom riešenia zásadného charakteru. Koordinovanie komplexov systémov s nárokmi na mimoriadne schopnosti, najmä tvorivé, komunikačné a podobne. Výskumné a vývojové práce pri tvorbe nových riešení s cieľom dosiahnutia značného pokroku na príslušnom úseku činnosti. Tvorivá interpretácia umeleckého diela.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky principiálne novým, originálnym spôsobom, ktoré si vyžaduje vysoko koncepčné a tvorivé myslenie a schopnosť analýzy veľmi zložitých problémov a syntetické myslenie s cieľom dosiahnuť značný kvalitatívny pokrok v danom odbore činnosti. Koordinovanie celoštátnych alebo medzištátnych systémov so širokými vonkajšími a vnútornými väzbami. Vykonávanie súboru činností a úkonov singulárneho charakteru v procese spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti štátu. Tvorivá príprava a naštudovanie umeleckého diela.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorivé a vedecké práce pri spracúvaní úplne nových nekompletných informácií s nadväznosťami medzi vednými odbormi, zamerané na vypracúvanie hypotéz, nových originálnych riešení s nešpecifikovanými výstupmi. Vysokošpecializované a systémové práce v oblasti spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti štátu zamerané na detekciu a identifikáciu činností predstavujúcich hrozby a riziká pre obranu
alebo bezpečnosť štátu. Experimentálne alebo teoretické práce zamerané na získavanie nových poznatkov a ich prenášanie do praxe napríklad v oblasti medicíny alebo umenia.
Príloha č. 2 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI REMESELNÉ, MANUÁLNE ALEBO MANIPULAČNÉ S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
1. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
Pomocné manipulačné práce podľa presných postupov a pokynov s bežnou fyzickou námahou a s bežnou zmyslovou záťažou.
Prípravné práce s bežnou zmyslovou záťažou alebo pomocné práce so zvýšenou fyzickou námahou alebo s rizikom pracovného úrazu. Obslužné rutinné, opakujúce sa práce so zodpovednosťou za vlastnú, jednoduchú, plne kontrolovateľnú prácu.
2. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
Ucelené obslužné rutinné práce podľa daných postupov a prevádzkových režimov spojené s prípadnou hmotnou zodpovednosťou, so zvýšenou zmyslovou záťažou, s rizikom pracovného úrazu alebo s vysokou fyzickou námahou.
Odborné rutinné práce vykonávané podľa rámcových pokynov a spravidla spojené s hmotnou zodpovednosťou, so zvýšenou zmyslovou záťažou a so zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť aj iných osôb. Organizovanie jednotlivých ľahko ovládateľných technologických procesov, prevádzkových procesov alebo iných procesov, alebo zabezpečovanie chodu zariadení s určitou možnosťou úpravy postupu. Jednoduché individuálne remeselné práce.
3. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
Rôznorodé odborné rutinné práce spojené spravidla s vysokou hmotnou zodpovednosťou, so zvýšenou zmyslovou záťažou, s prípadnou osobnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb, s presnými väzbami na ďalšie pracovné procesy. Organizovanie alebo zabezpečovanie chodu čiastkových úsekov prevádzkových procesov alebo zložitých zariadení s možnosťou voľby postupu, spravidla spojené s vysokou zmyslovou záťažou a so zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb. Zložité individuálne remeselné práce.
Ucelené odborné práce podľa rámcových postupov spojené spravidla s vysokou osobnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb, s veľmi vysokou hmotnou zodpovednosťou alebo so zodpovednosťou za ťažko odstrániteľné škody s početnými väzbami na ďalšie pracovné procesy. Organizovanie alebo operatívne zabezpečovanie chodu veľmi zložitých zariadení spravidla spojené so značnou psychickou záťažou a so
zodpovednosťou za zdravie a životy širšieho okruhu ďalších osôb. Individuálne remeselné práce so značným podielom tvorivej invencie alebo individuálne remeselné vysokoodborné práce.
4. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
Špeciálne odborné práce s možnosťou samostatnej voľby pracovného postupu spojené spravidla s vysokou osobnou zodpovednosťou za bezpečnosť a životy širokého okruhu osôb alebo so zodpovednosťou za spravidla neodstrániteľné škody, s väzbami na prácu iných pracovných kolektívov. Organizovanie alebo operatívne zabezpečovanie chodu súboru zložitých zariadení alebo prevádzkových procesov podľa všeobecných postupov, spravidla spojené s vysokou psychickou záťažou, so stresovými situáciami a so zodpovednosťou za škody vzniknuté činnosťou zvereného úseku. Individuálne tvorivé majstrovské remeselné práce.
Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
(v eurách mesačne)
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P l a t o v á t r i e d a
Platový stupeň
Počet rokov praxe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
do 2
520,00
530,50
551,50
583,50
629,00
688,50
729,00
806,00
883,50
961,00
1040,00
2
do 4
525,50
536,00
557,50
589,50
635,50
695,50
736,50
814,50
892,50
971,00
1050,50
3
do 6
530,50
541,50
563,00
595,50
642,00
702,50
744,00
822,50
901,50
980,50
1061,00
4
do 9
536,00
546,50
568,50
601,50
648,00
709,50
751,00
830,50
910,50
990,00
1071,50
5
do 12
543,50
554,50
576,50
610,00
657,50
719,50
762,00
842,50
923,50
1004,50
1087,00
6
do 15
551,50
562,50
585,00
619,00
667,00
730,00
773,00
854,50
937,00
1019,00
1102,50
7
do 18
559,00
570,50
593,00
627,50
676,50
740,50
784,00
866,50
950,00
1033,50
1118,00
8
do 21
567,00
578,50
601,50
636,50
686,00
750,50
795,00
879,00
963,50
1047,50
1134,00
9
do 24
575,00
586,50
609,50
645,00
695,50
761,00
806,00
891,00
976,50
1062,00
1149,50
10
do 28
582,50
594,50
618,00
654,00
704,50
771,50
816,50
903,00
990,00
1076,50
1165,00
11
do 32
593,00
605,00
629,00
665,50
717,50
785,00
831,50
919,00
1007,50
1096,00
1186,00
12
do 36
603,50
615,50
640,00
677,00
730,00
799,00
846,00
935,00
1025,00
1115,00
1206,50
13
do 40
614,00
626,00
651,00
689,00
742,50
812,50
860,50
951,50
1043,00
1134,00
1227,50
14
nad 40
624,00
637,00
662,00
700,50
755,00
826,50
875,00
967,50
1060,50
1153,50
1248,00
Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)
Platové tarify
Platová trieda
Pracovná trieda
Platová tarifa
1
556,50
4
2
595,50
1
616,50
5
2
658,00
1
690,00
6
2
736,50
1
753,00
7
2
803,00
1
843,00
8
2
900,00
1
944,00
9
2
1008,00
Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov
(v eurách mesačne)
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
6
7
8
9
10
11
1
0 až 1
613,50
715,00
766,50
820,00
880,00
950,00
2
2 až 3
637,00
743,00
797,00
853,00
915,00
987,00
3
4 až 5
662,50
772,50
828,00
885,00
951,00
1026,00
4
6 až 8
686,00
800,50
857,50
916,50
985,50
1062,50
5
9 až 11
710,50
829,00
888,50
951,50
1020,00
1100,00
6
12 až 14
735,00
857,50
917,50
983,00
1055,50
1138,00
7
15 až 17
758,50
886,00
950,00
1016,50
1090,50
1177,00
8
18 až 20
782,50
914,00
978,50
1048,00
1127,00
1215,00
9
21 až 23
807,50
942,00
1010,50
1081,50
1160,50
1252,50
10
24 až 27
831,50
971,00
1040,50
1114,50
1196,00
1290,50
11
28 až 31
855,50
998,00
1071,50
1146,50
1231,50
1328,50
12
32 až 35
880,00
1028,00
1100,50
1179,50
1266,00
1366,50
13
36 až 39
898,00
1049,00
1123,00
1203,50
1291,50
1394,00
14
od 40
902,50
1054,50
1129,00
1210,00
1298,00
1401,00
ˮ.
37.Prílohy č. 5a a 7 až 11 sa vypúšťajú.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z. a zákona č. .../2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 54 ods. 18 písm. a) a b) sa za slovo „stupňa“ vkladajú slová „osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov“.
2. V § 54 ods. 18 písm. a) sa radová číslovka „9.“ nahrádza radovou číslovkou „6.“ a písm. b) sa radová číslovka „10.“ nahrádza radovou číslovkou „7.“.
Čl. III
Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z. a zákona č. 8/2018 Z. z. sa mení takto:
1. § 20a a 20b sa vypúšťajú.
2. Príloha č. 1 a Príloha č. 2 sa vypúšťajú.
Čl. IV
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:
1. V § 53 sa vypúšťa odsek 5.
2. V § 127 ods. 1 písm. a) druhom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.
3. V § 127 ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkou a slovo „alebo“ sa vypúšťa.
4. V § 127 ods. 1 písm. a) sa štvrtý bod vypúšťa.
5. V § 133 ods. 1 sa slová „1,3 % 10,3 %“ nahrádzajú slovami „1,2 % 9,8 %“.
6. V § 133 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
7. V § 135 ods. 3 písm. a) sa slová „1,4 % až 14 %“ nahrádzajú slovami „1,3 % až 13,4 %“.
8. V § 135 ods. 3 písm. b) sa slová „4 % až 25,7 %“ nahrádzajú slovami „3,8 % až 24,5 %“.
9. V § 135 sa vypúšťajú odseky 4 a 6.
Doterajšie odseky 5 a 7 až 9 sa označujú ako odseky 4 a 5 až 7.
10. V § 135 ods. 4 sa za slovo „zamestnanec“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
11. V § 135 odsek 5 znie:
„(5) Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri nižšej intenzite pôsobenia faktorov pracovného prostredia uvedených v odseku 2 alebo pri pôsobení iných faktorov podľa osobitného predpisu50a) v rámci rozpätia 0,9 % 8,2 %
z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159; to neplatí, ak štátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia podľa odseku 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
„50a) § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12. V § 145 ods. 1 sa slová „3 % až 30,5 %“ nahrádzajú slovami „2,9 % až 29,1 %“.
13. V § 146 ods. 1 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „13,4 %“ a slová „podľa osobitného predpisu48)“ sa nahrádzajú slovami „podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa.
14. V § 149 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „ustanovenej osobitným predpisom2)“.
15. V § 150 ods. 7 sa slová „36 %“ nahrádzajú slovami „34,3 %“.
16. V § 164 ods. 5 až 7 sa suma „2 500 eur“ nahrádza sumou „3 500 eur“.
17. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„ Príloha č. 3 k zákonu č. 55/2017 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (v eurách mesačne)
Platová trieda
Platová tarifa
1.
480,00
2.
505,00
3.
589,50
4.
625,00
5.
704,50
6.
754,50
7.
856,00
8.
973,50
9.
1107,50
ˮ.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.