VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV-29526/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
1074
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa meniaa dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a ktorým sa meniaa dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 23. augusta 2018