NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1072
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1a sa na konci pripája táto veta:
„Schôdze vlády môžu prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku.“.
2.V § 1b sa na konci pripája táto veta: „Úrad vlády Slovenskej republiky môže plniť aj úlohy spojené s technickým zabezpečovaním činností pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo.“.
3.V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) pozemkové spoločenstvá.“.
4.V § 24 sa vypúšťa odsek 5.
5.V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
6. V § 34a ods. 3 sa slová „finančných zdrojov“ nahrádzajú slovami „verejných prostriedkov“.
7.V § 40 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Platové náležitosti vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu určuje podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa osobitného predpisu.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
8.Za § 40ad sa vkladá § 40ae, ktorý znie:
㤠40ae
(1) Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Úrad vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ v príslušnom gramatickom tvare.
(3) V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2019 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2018 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2019 do správy Úradu podpredsedu
vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
Čl. II
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z. a zákona č. 58/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)“ nahrádzajú slovami „Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády“)“.
2.V § 6 ods. 4 sa slová „úradu vlády“ nahrádzajú slovami „podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „podpredseda vlády“)“.
3.V § 13 ods. 7 sa slová „vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vedúci úradu vlády“)“ nahrádzajú slovami „vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „vedúci úradu podpredsedu vlády“)“ a slová „úradu vlády“ sa nahrádzajú slovami „úradu podpredsedu vlády.“.
4.V § 13 ods. 9 sa za slovo „úradu“ vkladá slovo „podpredsedu“.
5.Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1) Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019.
(2) Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ktoré boli predložené do 31. decembra 2018, vybaví Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.
(3) Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá sa poskytla podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, vykoná Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.“.
6.Slová „úrad vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „úrad podpredsedu vlády“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 1 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Čl. IV
Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a zákona č. 58/2018 Z. z. sa mení takto:
1.V § 3 ods. 1 sa slová „Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)“ nahrádzajú slovami „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády“)“.
2.V § 3 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slovo „zapíše“ nahrádza slovami „pripraví návrh na zápis“ a na konci sa pripájajú tieto slová „a zároveň dosiahla aspoň 8%; zápis okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).“.
3.V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
4.V § 4 ods. 4 druhej vete sa slová „úrad vlády“ nahrádzajú slovami „podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“.
5.V § 4 ods. 5 sa slová „Úrad vlády“ nahrádzajú slovami „Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“.
6.Slová „úrad vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „úrad podpredsedu vlády“ v príslušnom tvare.
Čl. V
Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu sa mení a dopĺňa takto:
1.Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Poskytovanie dotácií v oblasti regionálneho rozvoja upravuje osobitný predpis.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1)Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
2. V § 6 ods. 6 sa slová „ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad“ nahrádzajú slovami „upravuje štatút komisie, ktorý schvaľuje vedúci úradu“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.