VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-29522/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
1072
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Peter P e l l e g r i n i
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2018