1
Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z ..... 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. i) a l) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 odsek 1 písm. b) sa na konci dopĺňajú slová:
„bez ohľadu na výrobcov alebo iné subjekty, ktoré ich zriadili,“.
2.V § 7 odsek 3 znie:
„(3) Propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa sa vykonávajú týmito formami:
a)s celoslovenským pôsobením
1.oznam v tlači s celoslovenským pôsobením,
2.oznam v rozhlase s celoslovenským pôsobením,
3.oznam v televízii s celoslovenským pôsobením,
b)s lokálnym pôsobením na úrovni obce
1.oznam v tlači v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
2.oznam v televízii v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
3.oznam v rozhlase v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1 okrem obecného rozhlasu,
4.oznam na iných reklamných plochách v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
5.informácia na výveskách, prípadne na inom mieste obvykle používanom na zverejňovanie oznamov v obci v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
6.oznam v obecnom rozhlase v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
7.informačné letáky distribuované domácnostiam v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
8.informácia zaslaná prostriedkami elektronickej komunikácie vrátane elektronických médií alebo online médií,
9.inou formou vzdelávacích a propagačných aktivít so zameraním na konečného používateľa, napríklad informačnou a vzdelávacou aktivitou pre verejnosť a školy v lokalite pôsobenia povinnej osoby.“.
2
3.Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Požiadavky pri cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6
[k § 88a ods. 2 a 3 zákona]
(1) S cieľom odlíšiť použité batérie a akumulátory, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6, od použitých batérií a akumulátorov podľa § 42 ods. 6 pri cezhraničnej preprave dokladmi, ktoré preukazujú pre každý jeden kus prepravovanej batérie alebo akumulátora, že ide o použitú batériu alebo akumulátor, ktorá nie je odpadom podľa § 42 ods. 6, a nie o použitú batériu a akumulátor podľa § 42 ods. 6:
a)sprievodné doklady
1.kópia faktúry,
2.kópia zmluvy o predaji alebo o inom prevode vlastníctva batérie alebo akumulátora, v ktorej sa uvádza, že batéria a akumulátor určené na priame opätovné použitie a sú plne funkčné,
3.záručný list,
4.doklad CE,
5.návod na použitie,
b)protokol o skúške funkčnosti vrátane kapacitnej skúšky, ktorá bola vykonaná v súlade s odsekmi 3 a 4, a
c)doklad o obsahu nebezpečných látok v batérii a akumulátore.
(2) Pri každej použitej batérii a akumulátore, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6, sa testuje funkčnosť a kapacita a hodnotí sa prítomnosť nebezpečných látok prostredníctvom skúšky funkčnosti. Skúškou funkčnosti sa overí funkčnosť hlavných funkcií batérie a akumulátora.
(3) Držiteľ použitej batérie a akumulátora, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6 a ktoré predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy z územia Slovenskej republiky, preukazuje funkčnosť prepravovanej batérie a akumulátora postupom podľa kritérií uvedených v prílohe č. 10a.
(4) Doklad podľa odseku 1 písm. b) a c), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10b vrátane príloh, sprevádza každý náklad použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6. Doklady uvedené v odsekoch 1, 5 a 6 musia byť k dispozícii počas celej doby prepravy.
(5) Držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6 a ktoré predmetom plánovanej alebo uskutočnenej cezhraničnej prepravy podľa § 88a odseku 3 zákona o odpadoch zabezpečí, aby cezhraničná preprava takýchto batérií a akumulátorov bola sprevádzaná záznamom uvedeným v prílohe č. 10c.
(6) Okrem dokumentácie požadovanej v odseku 1 každý náklad použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6, sprevádza príslušný prepravný doklad podľa osobitného predpisu.9a)
(7) Držiteľ použitej batérie a akumulátora, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6 a ktoré predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, uchováva dokumenty podľa odsekov 1, 5 a 6 v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe tri roky odo dňa začatia prepravy.“.
3
4.§ 21a znie:
㤠21a
Trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre príslušný kalendárny rok sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 14a.“.
5.Za prílohu č. 10 sa vkladajú prílohy č. 10a, 10b a 10c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Príloha č. 10a
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Špecifické kritériá testu funkčnosti použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6
1.Špecifické kritériá pre prenosné batérie
Batéria laptopu/notebooku
Batéria notebooku musí vydržať aspoň jednu hodinu práce s počítačom, resp. na základe testu by sa mala zistiť jej kapacita pri plnom nabití vo watthodinách, ktorá by mala umožňovať aspoň jednu hodinu práce.
Batéria mobilného telefónu
Batéria by sa mala nabiť (prostredníctvom telefónu, ktorého je súčasťou, alebo použitím komerčne dostupného nabíjacieho a meracieho zariadenia) a preskúšať pomocou voltmetra s cieľom zistiť, či je funkčná a dokáže udržať požadované napätie. Pri skúške sa zistí, či batéria dokáže prijímať nabíjací prúd a udržať napätie, resp. fungovať pri zaťažení v štandardnom mobilnom telefóne. Okrem toho bude súčasťou testu záruka, že v batérii je prítomný ochranný okruh, ktorý spoľahlivo funguje. Všetky batérie, ktoré boli preskúšané na účely ďalšieho použitia, musia byť OEM výrobkami a nesmú byť vyrobené z použitých alebo recyklovaných zariadení.
Prenosné batérie typu AA, AAA
Musia byť balené v pôvodnom balení, musia vykazovať minimálne 80 % pôvodnej kapacity. Nesmú byť zrejmé žiadne známky solí na batériách, v pevnom ani tekutom stave.
2.Špecifické kritériá pre automobilové batérie a akumulátory
Batéria a akumulátor, najmä na kontaktoch nesmie vykazovať žiadne známky solí, prípadne chemického znečistenia, musí byť tesná, nesmie vykazovať známky trhlín na akomkoľvek mieste. Musí byť kompletná, vrátane všetkých označení požadovaných zákonom pre batérie a akumulátory uvádzané na trh a vhodná pre ďalšie použitie.
Kapacita automobilovej batérie a akumulátora vhodnej na ďalšie použitie by mala byť viac ako 80 % vrátane.
3.Špecifické kritériá pre priemyselné batérie a akumulátory
Batéria a akumulátor, najmä na kontaktoch nesmie vykazovať žiadne známky solí, prípadne chemického znečistenia, musí byť tesná, nesmie vykazovať známky trhlín na akomkoľvek
4
mieste. Musí byť kompletná vrátane všetkých označení požadovaných zákonom pre batérie a akumulátory uvádzané na trh a vhodná pre ďalšie použitie.
Kapacita priemyselnej batérie a akumulátora vhodnej na ďalšie použitie by mala byť viac ako 80 % vrátane.
Príloha č. 10b
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Protokol o skúške funkčnosti použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 (ďalej len „ použité BaA“)
1. Držiteľ použitých BaA:
IČO:
Meno/názov:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Tel:
e-mail:
2. Spoločnosť zodpovedná za potvrdenie funkčnosti (ak sa líši od držiteľa):
IČO:
Meno/názov:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Tel:
e-mail:
3. Užívateľ alebo predajca alebo distribútor:
IČO:
Meno/názov:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Tel:
e-mail:
4. Vyhlásenie:
4.1 Vyhlásenie osoby, ktorá vykonala testovanie funkčnosti a hodnotenie prítomnosti nebezpečných látok: Vyhlasujem, že výsledky testovania a hodnotenia sú úplné a pravdivé podľa môjho najlepšieho vedomia.
Meno: Dátum: Podpis:
4.2 Vyhlásenie držiteľa použitých BaA uvedeného nižšie: Vyhlasujem, že použité BaA boli testované a sú funkčné.1) Vyhlasujem, že tieto nie definované alebo považované za odpad v niektorej z krajín zapojených do prepravy a sú určené na ďalšie použitie2) a nie na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Ďalej vyhlasujem, že faktúry a zmluvy týkajúce sa predaja alebo prevodu vlastníctva použitých BaA sú platné.
Meno: Dátum: Podpis:
5. Dotknuté krajiny
Vývoz/odoslanie
Tranzit
Dovoz/určenie
6. Názov/ Typ zaria-denia3)
7. Názov výrobcu
(ak je k dispozícii)
8. Identifikačné/
výrobné číslo (ak je k dispozícii)
9. Rok výroby
(ak je k dispozícii)
10. Dátum vykonania testu
11. Druh/typ vykonaných testov a výsledky testov 4)
12. Obsah nebezpečných látok v použitých BaA
5
1) Použité BaA sú „funkčné“ pokiaľ boli testované a preukázalo sa, že sú schopné vykonávať hlavné funkcie.
2) Funkčné použité BaA budú znovu použité na ten istý účel, pre ktorý boli vyrobené, bez nutnosti opravy alebo modernizácie.
3) Vymenujte použité BaA, pre ktoré platia informácie uvedené v kolónkach 1 3 a ktoré majú byť prepravené spoločne.
4) Napríklad údaj o funkčnosti, dosiahnuteľnej kapacite, vymenovanie odstránených porúch a vymenených chybných dielov.
Príloha č. 10c
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 (ďalej len „ použité BaA“) za účelom opravy v záruke (§ 88a ods. 3 zákona)
1. Držiteľ použitých BaA
Meno a priezvisko:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Tel.:
Fax:
e-mail:
2. Príjemca
Meno a priezvisko:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Tel.:
Fax:
e-mail:
3. Popis použitých BaA (napríklad názov):
4. Dátum začatia prepravy:
5. Množstvo (ks/t):
6. Dotknuté krajiny/štáty:
Vývoz/odoslanie
Tranzit
Dovoz/určenie
7. Vyhlásenie držiteľa použitých BaA:
Vyhlasujem, že som oprávnený zastupovať moju spoločnosť právne, a že:
(a)použité BaA v tejto zásielke nie definované alebo považované za odpad v ktorejkoľvek krajine zapojenej do prepravy,
(b)preprava sa uskutočňuje v rámci dohody o preprave medzi podnikateľskými subjektmi, na základe platnej zmluvy,1)
(d)na základe žiadosti príslušných orgánov predložím dokumenty (napr. zmluvy), ktoré môžu byť použité na overenie vyhlásenia podľa vyššie uvedeného písmena a) a b),
(e)všetky vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé podľa môjho najlepšieho vedomia.
Meno a priezvisko: Funkcia: Dátum: Podpis:
VYPLNÍ PRÍJEMCA
6
8. Zásielka prijatá príjemcom: Množstvo/objem (ks/t/):
Meno a priezvisko: Dátum: Podpis:
1) Alebo existuje rovnocenný doklad v prípadoch, keď nedochádza k zmene vlastníctva použitých BaA.“.
6.Príloha č. 14a znie:
Príloha č. 14a
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Spôsob výpočtu trhového podielu
Výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre príslušný kalendárny rok:
Trhový podielOZV = MOZV / M x 100
Kde:
MOZV je množstvo obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov, ktorí s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmluvnom vzťahu v príslušnom kalendárnom roku,
Mje celkové množstvo obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne, okrem množstva obalov od výrobcov obalov, ktorí si vyhradené povinnosti začali plniť v príslušnom kalendárnom roku individuálne.
Pozn.: Do množstva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.