Návrh
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
z......2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. k), m) a s) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Výpočet cieľa zberu
[k § 54 ods. 1 písm. e) zákona a § 74 ods. 1 písm. a) zákona]
(1)Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré súčasťou komunálnych odpadov pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly vypočíta ministerstvo za príslušný kalendárny rok na základe doručených údajov podľa odseku 2 a údajov ministerstva v súlade s prílohou č. 3 bod III. časť 1 zákona a podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 10a. Cieľ zberu zohľadňuje vznik komunálneho odpadu v zmluvných obciach organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly.
(2)Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly v súlade s vypočítaným trhovým podielom pre príslušný kalendárny rok podľa § 27 ods. 23 zákona a v súlade s § 28 ods. 5 písm. f) zákona predloží do 31.marca príslušného kalendárneho roka ministerstvu zoznam obcí, s ktorými je v zmluvnom vzťahu vo veci zabezpečenia združeného nakladania s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacou do vyhradeného prúdu odpadu z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Údaje sa zasielajú v elektronickej podobe vo formáte .xls, v rozsahu IČO obce a názov obce.“.
2.Za § 26b sa vkladá § 26c, ktorý znie:
㤠26c
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí
(1)Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. w) zákona na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí obsahuje
a)identifikačné údaje žiadateľa,
b)sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c)zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
d)množstvo odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať
e)rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
f)zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona,
g)opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov,
h)technické údaje o zariadení,
i)navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie negatívneho vplyvu miesta zariadenia na recykláciu lodí na životné prostredie,
j)spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
k)bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia na recykláciu lodí výkone činnosti,
l)dátum začatia prevádzky,
m)spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu činnosti zariadenia
n)iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
b)kópia zmlúv o zabezpečení následného nakladania s odpadmi vzniknutými v zariadení na recykláciu lodí.
(3)Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. w) zákona na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a) e) obsahuje aj údaj o množstve odpadov, s ktorými sa nakladalo v zariadení na recykláciu lodí počas doby platnosti predchádzajúceho súhlasu.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
20) § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
3.V § 41a sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) v prípade určených prúdov nebezpečných odpadov relevantný dôkaz, že zhodnotenie a recyklácia týchto odpadov je zabezpečená činnosťami R2 R9 podľa prílohy č. 1 zákona s ohľadom na stav konca odpadu postupom, ktorý upravuje osobitný predpis21ca).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21ca znie:
21ca) napr. Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011, ktorým sa ustanovujú kritéria na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice EP a Rady 2008/98/ES; Nariadenie Komisie (EÚ) č. 715/2013, ktorým sa ustanovujú kritéria umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom smernice EP a Rady 2008/98/ES;
Nariadenie, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.“.
4.Za prílohu č. 10 sa vkladá príloha č. 10a, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 10a
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
CIEĽ ZBERU ODPADOV Z OBALOV A ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Výpočet cieľa zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré súčasťou komunálnych odpadov pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly
Na výpočet cieľa zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré súčasťou komunálnych odpadov pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly sa uplatňuje tento vzorec:
CZ pre OZVobaly = PVO * UVKO*VKO [t]
kde:
CZ pre OZVobaly je cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré súčasťou komunálnych odpadov pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly v jej zmluvných obciach
PVOje potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade
UVKOje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu z celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade pre stanovené obdobie podľa prílohy č. 3 bod III. časť 1 zákona
VKO je vznik komunálneho odpadu v zmluvných obciach organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly.
Pozn.: Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade je potrebné chápať ako podiel jednotlivých zložiek odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade, ktoré je možné z komunálneho odpadu vytriediť, t. j. plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly a VKM. Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade zverejní ministerstvo každoročne na svojej webovej stránke.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.