1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Zhoda
Poznámky
Č 11 O1
Opätovné použitie a recyklácia
1. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na podporu opätovného použitia výrobkov a na prípravu činností súvisiacich s opätovným využitím, najmä prostredníctvom vytvárania a podpory sietí opätovného využívania a opravy, využívania hospodárskych nástrojov, kritérií na obstarávanie, kvantitatívnych cieľov alebo iných opatrení.
Členské štáty prijmú opatrenia na podporu recyklácie vysokej kvality a s týmto cieľom zriadia systémy triedeného zberu podľa toho, kde to bude technicky, environmentálne a hospodársky praktické a vhodné, aby sa splnili potrebné kvalitatívne normy pre príslušné oblasti recyklácie. S výnimkou článku 10 ods. 2 sa do roku 2015 zavedie triedený zber minimálne pre: papier, kov, plast a sklo.
N
NZ
§ 81 O7 Pc)
(7) Obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 povinná
c)zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu cieľov zberu podľa prílohy č. 3, bod III. 1.,
Ú
Č 23 O1
POVOLENIA A REGISTRÁCIE
Článok 23
Vydávanie povolení
1. Členské štáty vyžadujú od každého zariadenia alebo podniku, ktorý má v úmysle vykonávať spracovanie odpadu, aby získal od príslušného orgánu povolenie.
V takýchto povoleniach sa uvádzajú aspoň:
a) druhy a množstvá odpadu, ktorý možno spracovať;
b) pre každý druh povolenej činnosti technické a akékoľvek iné požiadavky týkajúce sa dotknutého miesta;
c) bezpečnostné opatrenia a opatrenia predbežnej opatrnosti, ktoré sa majú prijať;
d) metódu, ktorá sa má použiť pri každom druhu činnosti;
e) podľa potreby takéto činnosti monitorovania a kontroly;
N
NZ
§ 97 O1
Pe), s), w), x)
§ 97 O2 Pa)
(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
e) vydanie prevádzkového poriadku
1. zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
2. zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a
3. mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,
s) využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku,
w) prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí,
x) schválenie plánu na recykláciu lode.
(2) Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu podľa
Ú
2
f) podľa potreby ustanovenia o skončení prevádzky a starostlivosti po skončení prevádzky.
§ 97 O3
odseku 1 písm. k), o) a p) obsahuje
a)druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), f), g), l) až n) a s) až w) aj množstvo odpadov
(3) Súhlas podľa odseku 1 písm. a) d), f) okrem činností prepravy nebezpečného odpadu, h), i), q), s), u) až w) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj
a) technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti,
b) bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Por. č.
Názov predpisu
NZ
Návrh zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony