Príloha č. 5
1
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
V súvislosti so zavedením cieľov zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré súčasťou komunálnych odpadov sa predpokladá výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie ako celok, najmä však na ovzdušie, vodu a pôdu. Návrh zákona prispieť k zvýšeniu vytriedeného odpadu z komunálneho odpadu a tým aj k zníženiu množstva ukladaného odpadu na skládky odpadov a percentuálne zvýšiť množstvo zhodnocovaného odpadu na úkor zneškodňovaného. Znížením množstva skládkovaného odpadu je možný predpoklad aj zníženia produkcie skládkového plynu, ktorý negatívny vplyv na ovzdušie, zároveň zhodnocovaním odpadu je možné získať druhotnú surovinu, a tým ušetriť primárne zdroje.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Nepredpokladá sa.
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Nepredpokladá sa
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Opatrenia, ktoré majú prispieť k intenzifikácii triedeného zberu komunálnych odpadov, hlavne odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.