Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaný materiál bude mať vplyv na podnikateľské subjekty, ktoré sa zaoberajú zhodnocovaním, resp. zneškodňovaním odpadov, výrobcov obalov, ktorí si plnia povinnosti individuálne, podnikateľské subjekty, ktoré si žiadajú o vyjadrenie ku kolaudáciám jednoduchých a drobných stavieb. Ďalej bude mať predkladaný materiál vplyv na výrobcov a dovozcov vybraných komodít, organizácie zodpovednosti výrobcov, pôvodcov odpadu ako aj na podnikateľov v odpadovom hospodárstve (napr. zberové spoločnosti a spracovatelia odpadu). Vzhľadom na premenlivosť počtu subjektov (vznik nových, zánik existujúcich) nie je možné ich presné vyčíslenie.
Dotknutí budú prevádzkovatelia skládok odpadov, ktorí v zmysle stavebného zákona nemali usporiadané vzťahy s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa nachádza skládka odpadov pokiaľ ide o vydanie stavebného povolenia týkajúceho sa stavby uzatvorenia skládky alebo jej časti a vykonania jej rekultivácie a to z dôvodu inštitútu jednorazovej náhrady v § 19a zákona č. 79/2015 Z.z. v čl. I.
Dotknutými budú aj prevádzkovatelia skládok odpadov, ktoré boli uvedené do prevádzky do 30. júna 2001 a vzťahovala sa na ne povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov, a to vzhľadom na navrhovanú úpravu § 114c v zákone č. 79/2015 Z.z. v čl. I, ktorá sa bude vzťahovať aj na skládky, ktoré predmetom integrovaného povoľovania 26 ods. 11 a § 32 písm. l) zákona č. 39/2013 Z.z. v čl. V). Títo prevádzkovatelia budú dotknutí v tom zmysle, že sa im v dôsledku rozhodnutí v zmysle úpravy v § 114c môže skrátiť doba prijímania a ukladania odpadu na skládku oproti platnému povoleniu a tým, že plánované zmeny týkajúce sa rozširovania dotknutej skládky o nové časti (nové kazety), navyšovania jej kapacity, alebo rozširovania existujúcich častí alebo navyšovania ich kapacity sa nebudú môcť s účinnosťou od 1. januára 2019 realizovať.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
V rámci návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutočnili dňa 06.04.2018 konzultácie so zúčastnenými subjektmi (zástupcovia Zväzu obchodu Slovenskej republiky a zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky). Predmetom konzultácií bolo posúdenie vplyvov na podnikateľské prostredie v súvislosti s implementáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (ďalej len „nariadenie o recyklácii lodí“). K danej problematike neboli zúčastnenými subjektmi vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Ušetrené priame finančné náklady na jedného podnikateľa v súvislosti so zrušením povinnosti mať schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton budú predstavovať 11 eur, a to za úhradu správneho poplatku za vydanie rozhodnutia o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku.
V súvislosti s implementáciou nariadenia o recyklácii lodí sa nepredpokladajú žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, keďže sa týmto nariadením implementujú podmienky pre plavidlá, ktoré boli alebo prevádzkované v morskom prostredí. V súčasnosti v námornom registri Slovenskej republiky nie registrované lode, na ktoré by sa nariadenie o recyklácii lodí vzťahovalo. Slovenská republika nemá
Príloha č. 3
2
v súčasnosti zariadenie na recykláciu lodí, ktoré by bolo zaradené v európskom zozname zariadení na recykláciu lodí podľa nariadenia o recyklácii lodí. V prípade, ak by Slovenská republika takéto zariadenie na recykláciu lodí mala a podnikateľský subjekt by požiadal o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí, vznikne tomuto podnikateľovi náklad v podobe správneho poplatku vo výške 50 eur za vydanie rozhodnutia o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí. Zároveň prevádzkovateľovi zariadenia na recykláciu lodí, v súvislosti s povinnosťou požiadať pred každou recykláciou lode ministerstvo o schválenie plánu recyklácie lode, vznikne náklad v podobe správneho poplatku vo výške 20 eur za vydanie rozhodnutia o udelenie súhlasu na schválenie takéhoto plánu.
Dotknutí budú prevádzkovatelia skládok odpadov, ktorí v zmysle stavebného zákona nemali usporiadané vzťahy s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa nachádza skládka odpadov pokiaľ ide o vydanie stavebného povolenia týkajúceho sa stavby uzatvorenia skládky alebo jej časti a vykonania jej rekultivácie v súvislosti uplatnením jednorazovanej náhrady v § 19a založenej na princípe, že ak sa vlastník s prevádzkovateľom nedohodnú o výške jednorazovej náhrady alebo inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania pozemku, rozhodne o jej výške súd.
Dotknutými budú aj prevádzkovatelia skládok odpadov, ktoré boli uvedené do prevádzky do 30. júna 2001 a vzťahovala sa na ne povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov, a to vzhľadom na navrhovanú úpravu § 114c v zákone č. 79/2015 Z.z., ktorá sa bude vzťahovať aj na skládky, ktoré predmetom integrovaného povoľovania. Títo prevádzkovatelia budú dotknutí v tom zmysle, že sa im v dôsledku rozhodnutí v zmysle úpravy v § 114c môže skrátiť doba prijímania a ukladania odpadu na skládku oproti platnému povoleniu a tým, že plánované zmeny týkajúce sa rozširovania dotknutej skládky o nové časti (nové kazety), navyšovania jej kapacity, alebo rozširovania existujúcich častí alebo navyšovania ich kapacity sa nebudú môcť s účinnosťou od 1. januára 2019 realizovať. V konaní podľa § 114c si prevádzkovateľ skládky odpadov volí príslušnú alternatívu podľa pomerov na skládke a konečné rozhodnutie o pokračovaní alebo ukončení činnosti prevádzkovanej skládky závisí od toho, či ním predložené doklady preukazujú stavebnotechnickej spôsobilosti na existencie prevádzkovanej časti skládky odpadov ako samostatnej skládky odpadov. Preto nie je možné vyčísliť predpokladané náklady na jednotlivé prevádzky. Oprávnené očakávania prevádzkovateľov dotknutých skládok z platných rozhodnutí o prevádzkovaní zohľadnené navrhovanej úprave v § 114c v odsekoch 1, 13 a 14. Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 1 bola zvolená s ohľadom na potrebu preukázania prijatia opatrení za účelom splnenia povinností podľa čl. 14 smernice o skládkach pri súčasnom zohľadnení primeraného časového priestoru pre prevádzkovateľov dotknutých skládok odpadov na zváženie voľby z alternatív uvedených v tomto odseku a pri zohľadnení súčinnosti prevádzkovateľov na splnení povinností podľa tohto ustanovenia. Podľa odseku 13 písm. a) sa pre prevádzkovateľov skládky, ktorí si splnili povinnosť podľa odseku 1, bolo im vydané konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzky a v lehote podľa odseku 12 požiadali o súhlas na uzavretie skládky alebo jej časti, predlžuje možnosť prevádzkovania (teda prijímania a ukladania odpadu) na dotknutú skládku do skončenia konania, ktorým sa povoľuje stavba uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonania jej rekultivácie alebo do uplynutia lehoty platnosti rozhodnutia, ak uplynie pred skončením tohto konania. Podľa odseku 13 písm. b) sa pre prevádzkovateľov skládky, ktorí si splnili povinnosť podľa odseku 1, bolo im vydané konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzky, ale zostali nečinní, respektíve zmeškali lehotu podľa odseku 12, skončí platnosť rozhodnutia márnym uplynutím tejto lehoty. Podľa odseku 14 sa pre prevádzkovateľov skládky odpadov, ktorí si nesplnili povinnosť podľa odseku 1, teda zostali nečinní, zaniká platnosť rozhodnutia dňom právoplatnosti konečného rozhodnutia.
Správne poplatky ustanovené v zákone NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
V súvislosti so zavedením cieľov zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov dôjde k zvýšeniu, resp. zníženiu nepriamych finančných nákladov pre podnikateľské subjekty. Náklady v tejto fáze nie je však možné vyčísliť konkrétne z dôvodu, že nepoznáme presný počet povinných subjektov, ktorých sa táto zmena dotkne a zároveň nie je známy ani objem obalov, resp. balených výrobkov, ktorých sa bude táto zmena týkať. Predpokladáme, že zmena sa bude týkať takých podnikateľských subjektov, ktorých obaly z výrobkov budú po spotrebe končiť v komunálnom odpade. V súvislosti so zmenou povinnosti pre prevádzkovateľa skládky odpadov odvádzať štvrťročne a nie ročne výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy očakávame zvýšenie nákladov týkajúcich sa bankových služieb. Tieto náklady však nie je možné konkrétne vyčísliť z dôvodu rozdielnych poplatkov a služieb pre klientov v jednotlivých bankách.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich
Príloha č. 3
3
informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Očakávame pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v súvislosti so zrušením povinnosti mať schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, keďže ušetrené administratívne náklady na jedného podnikateľa budú predstavovať 19 eur. Taktiež sa skráti doba uvádzania takéhoto zariadenia do prevádzky, pretože podnikateľ sa zaregistruje a vypracovaný prevádzkový poriadok si schváli sám.
V súvislosti s implementáciou nariadenia o recyklácii lodí sa nepredpokladajú žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, keďže sa týmto nariadením implementujú podmienky pre plavidlá, ktoré boli alebo prevádzkované v morskom prostredí. V súčasnosti v námornom registri Slovenskej republiky nie registrované lode, na ktoré by sa nariadenie o recyklácii lodí vzťahovalo. Slovenská republika nemá v súčasnosti zariadenie na recykláciu lodí, ktoré by bolo zaradené v európskom zozname zariadení na recykláciu lodí podľa nariadenia o recyklácii lodí. V prípade, ak by Slovenská republika takéto zariadenie na recykláciu lodí mala a podnikateľský subjekt by požiadal o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí, vznikne tomuto podnikateľovi administratívny náklad vo výške 19 eur. Zároveň prevádzkovateľovi zariadenia na recykláciu lodí, v súvislosti s povinnosťou požiadať pred každou recykláciou lode ministerstvo o schválenie plánu recyklácie lode, vznikne podnikateľovi administratívny náklad vo výške 19 eur za žiadosť na schválenie takéhoto plánu.
Očakávame pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v súvislosti so zrušením zmluvnej povinnosti medzi výrobcom obalov, ktorý si plní povinnosti individuálne a príslušným koordinačným centrom, a tým oslobodenie tohto výrobcu od odplaty voči príslušnému koordinačnému centru. Nie je možné vyčísliť konkrétne ušetrené náklady, keďže ministerstvo nedisponuje takými informáciami.
Očakávame zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľské subjekty v súvislosti so zrušením povinnosti ustanovenej v § 99 odsek 1 písm. b) bodu 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže dotknuté podnikateľské subjekty v prípade jednoduchých a drobných stavieb nebudú mať povinnosť vyžiadať si vyjadrenie od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Ušetrené administratívne náklady na jedného podnikateľa budú vo výške 19 eur.
Očakávame zvýšenie administratívnej záťaže pre podnikateľské subjekty (prevádzkovateľov skládok) v súvislosti so zavedením povinnosti požiadať o písomné potvrdenie ministerstvo v prípade zmeny prevádzkovateľa skládky odpadov. Jednému podnikateľovi vznikne administratívny náklad vo výške 19 eur.
Očakávame zvýšenie administratívnej záťaže pre držiteľov batérií a akumulátorov, ktoré predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, v prípade vzniku podozrenia, že ide o použité batérie a akumulátory v súvislosti s preukázaním skutočnosti, že nejde o použité batérie a akumulátory, ktoré odpadom. Povinnosť preukázať, že ide o tovar a nie o odpad, nie je nová, zavádza sa iba spôsob preukázania prostredníctvom tlačiva, ktorého vzor sa ustanoví v príslušnej vyhláške. Novou povinnosťou je povinnosť uchovávať dokumenty počas troch rokov. Z nákladov spojených s preukázaním predmetnej skutočnosti je možné vyčísliť iba uchovávanie sprievodných dokumentov počas troch rokov, a to vo výške 3,60 eur.
Pri výpočte bola použitá kalkulačka nákladov regulácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
59
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
22,60
0
Celkové náklady regulácie
81,60
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Príloha č. 3
4
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
X
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
X