Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Σ Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 22.5.2018Ukončenie: 30.5.2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
jún 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2018
2. Definícia problému
Návrh zákona implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20.novembra 2013 o recyklácii lodí a zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES a zabezpečuje implementáciu relevantných ustanovení nariadenia o recyklácii lodí. Zároveň odstraňuje legislatívne nedostatky a nepresnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Prehratý súdny spor pred Súdnym dvorom EÚ vo veci C-331/11 Európska komisia v. Slovenská republika Konanie o porušení povinnosti podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní EÚ č. 2017/2035.
3. Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom návrhu zákona je implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20.novembra 2013 o recyklácii lodí a zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES a zabezpečenie implementácie relevantných ustanovení nariadenia o recyklácii lodí. Predmetnou novelou sa zároveň zjednocuje postup orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu a upravuje sa aj povinnosť viazania finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy. Súčasne návrh zavádza ciele zberu pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov - odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obciach a mestách Slovenskej republiky. Zavedením cieľov zberu sa má dosiahnuť zlepšenie zberu triedených zložiek komunálnych odpadov - odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a zároveň zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov.Návrh zákona ďalej obsahuje úpravy, ktorými sa rieši požiadavka na uzavretie skládok odpadov vyplývajúca z konania o porušení povinnosti podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní EÚ č. 2017/2035. Navrhovanými úpravami sa rieši možnosť uzavretia skládky odpadu alebo jej časti, kde prekážkou pre skončenie konania právoplatným rozhodnutím vo veci samej je preukazovanie vlastníckeho alebo iného práva oprávňujúceho zriadiť na pozemku stavbu. Pre orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekciu sa za účelom vymožiteľnosti povinnosti uzatvorenia skládky odpadov alebo jej časti upravuje možnosť nariadiť prevádzkovateľovi vykonanie potrebných úkonov, a v prípade ich nevykonania zabezpečiť prostredníctvom osoby oprávnenej na stavebné práce uzatvorenie skládky odpadu alebo jej časti, teda vykonanie potrebných úkonov a prác, na náklady prevádzkovateľa. Toto platí aj v prípade, ak prevádzkovateľ síce vykonal potrebné úkony (teda má príslušné súhlasy a rozhodnutia), ale nevykonal všetky práce za účelom uzavretia skládky odpadu v určenej lehote.
Návrhom zákona sa tiež rieši výhrada Európskej komisie vyplývajúca z uvedeného konania o porušení ohľadne nesplnenia povinností podľa čl. 14 písm. a) c) smernice o skládkach vo vzťahu k prevádzkovaným skládkam odpadov, ktoré boli uvedené do prevádzky do 30. júna 2001 a vzťahovala sa na ne povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov. Dotknuté skládky odpadov budú predmetom posúdenia ohľadne možnosti pokračovania
ich činnosti z hľadiska splnenia povinností podľa uvedeného článku smernice o skládkach v navrhovanom konaní v § 114c v čl. I. ktoré sa vzťahuje aj na skládky odpadov, ktoré predmetom integrovaného povoľovania. Navrhovaná úprava vychádza aj z posúdenia skládky odpadu Považský Chlmec Súdnym dvorom v prehratom súdnom spore (rozsudky C - 331/11 z 25. apríla 2013 a C - 626/16 z 4. júla 2018), kedže tieto skládky odpadov v rovnakom postavení ako skládka Považský Chlmec. V tejto súvislosti bolo nevyhnutné v prechodných ustanoveniach zabezpečiť, aby sa skládky odpadov dotknuté úpravou v § 114c nerozširovali o nové časti a ani sa nenavyšovala ich kapacita, teda, aby nedochádzalo k zmenám spočívajúcim v ich rozširovaní o nové časti (kazety) alebo v rozširovaní existujúcich častí alebo navyšovaní ich kapacity.
4. Dotknuté subjekty
Predkladaný materiál bude mať vplyv na podnikateľské subjekty, ktoré sa zaoberajú zhodnocovaním, resp. zneškodňovaním odpadov, výrobcov obalov, ktorí si plnia povinnosti individuálne, podnikateľské subjekty, ktoré si žiadajú o vyjadrenie ku kolaudáciám jednoduchých a drobných stavieb. Ďalej sa predmetný materiál dotkne výrobcov a dovozcov vybraných komodít, organizácie zodpovednosti výrobcov, pôvodcov odpadu ako aj na podnikateľov v odpadovom hospodárstve (napr. zberové spoločnosti a spracovatelia odpadu). Vzhľadom na premenlivosť počtu subjektov (vznik nových, zánik existujúcich) nie je možné ich presné vyčíslenie.Dotknutí budú prevádzkovatelia skládok odpadov, ktorí v zmysle stavebného zákona nemali usporiadané vzťahy s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa nachádza skládka odpadov pokiaľ ide o vydanie stavebného povolenia týkajúceho sa stavby uzatvorenia skládky alebo jej časti a vykonania jej rekultivácie. Dotknutými budú aj prevádzkovatelia skládok odpadov, ktoré boli uvedené do prevádzky do 30. júna 2001 a vzťahovala sa na ne povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov, a to vzhľadom na navrhovanú úpravu § 114c v zákone č. 79/2015 Z.z., ktorá sa bude vzťahovať aj na skládky, ktoré predmetom integrovaného povoľovania. Títo prevádzkovatelia budú dotknutí v tom zmysle, že sa im v dôsledku rozhodnutí v zmysle úpravy v § 114c môže skrátiť doba prijímania a ukladania odpadu na skládku oproti platnému povoleniu a tým, že plánované zmeny týkajúce sa rozširovania dotknutej skládky o nové časti (nové kazety), navyšovania jej kapacity, alebo rozširovania existujúcich častí alebo navyšovania ich kapacity sa nebudú môcť s účinnosťou od 1. januára 2019 realizovať.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenie 0 – pôvodný stav (hrozba nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z nedodržania lehoty určenej na implementáciu Nariadenia EÚ č. 1257/2013 o recyklácii lodí od 01.01.2019, ktoré je súčasťou predkladaného materiálu).Alternatívne riešenie 1 – prijatie návrhu zákona (splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie).
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Σ Áno * NieVyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z .z. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti v znení vyhlášky č. 323/2017 Z. z.
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
Nie
* Čiastočne
Σ Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Σ Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
Návrh zákona bude mať vplyv na podnikateľské subjekty, prevádzkovateľov skládok odpadov, ktorí v zmysle stavebného zákona nemali usporiadané vzťahy s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa nachádza skládka odpadov, ak ide o stavebné povolenie na uzatvorenie skládky alebo jej časti a vykonanie jej rekultivácie. Tento vplyv súvisí s úpravou jednorazovej náhrady, teda rovnakou úpravou, aká sa navrhuje v návrhu novely zákona č. 39/2013 Z. z., ktorá umožní vlastníkovi uplatniť právo na jednorazovú náhradu u prevádzkovateľa, a v prípade potreby aj na súde. Uplatnenie tejto náhrady je založené na princípe, že ak sa vlastník s prevádzkovateľom nedohodnú o výške jednorazovej náhrady alebo inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania pozemku, rozhodne o jej výške súd. Podanie návrhu na súd je limitované lehotou jeden rok odo dňa uplatnenia práva na túto náhradu u prevádzkovateľa. Keďže výška jednorazovej náhrady záleží na rokovaní a dohode medzi vlastníkmi a prevádzkovateľom, pričom nie je vylúčená ani dohoda na inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania pozemku, nie je možné určiť reálny vplyv na podnikateľské prostredie. V súvislosti s implementáciou nariadenia o recyklácii lodí sa predpokladajú pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy iba v prípade, ak podnikateľský subjekt, ktorý plánuje začať činnosť recyklácie lodí, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o recyklácii lodí, požiada o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí a o schválenie plánu recyklácie lode. Nakoľko však v súčasnosti v námornom registri Slovenskej republiky nie sú registrované lode, na ktoré by sa nariadenie o recyklácii lodí vzťahovalo a Slovenská republika nemá v súčasnosti zariadenie na recykláciu lodí, ktoré by bolo zaradené v európskom zozname zariadení na recykláciu lodí podľa nariadenia o recyklácii lodí, nie je možné kvantifikovať dopad na príjmy zo správnych poplatkov.
Dotknutými budú aj prevádzkovatelia skládok odpadov, ktoré boli uvedené do prevádzky do 30. júna 2001 a vzťahovala sa na ne povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov, a to vzhľadom na navrhovanú úpravu § 114c v zákone č. 79/2015 Z.z., ktorá sa bude vzťahovať aj na skládky, ktoré predmetom integrovaného povoľovania. Títo prevádzkovatelia budú dotknutí v tom zmysle, že sa im v dôsledku rozhodnutí v zmysle úpravy v § 114c môže skrátiť doba prijímania a ukladania odpadu na skládku oproti platnému povoleniu a tým, že plánované zmeny týkajúce sa rozširovania dotknutej skládky o nové časti (nové kazety), navyšovania jej kapacity, alebo rozširovania existujúcich častí alebo navyšovania ich kapacity sa nebudú môcť s účinnosťou od 1. januára 2019 realizovať. Oprávnené očakávania prevádzkovateľov dotknutých skládok z platných rozhodnutí o prevádzkovaní zohľadnené navrhovanej úprave v § 114c v odsekoch 1, 13 a 14. Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 1 bola zvolená s ohľadom na potrebu preukázania prijatia opatrení za účelom splnenia povinností podľa čl. 14 smernice o skládkach pri súčasnom zohľadnení primeraného časového priestoru pre prevádzkovateľov dotknutých skládok odpadov na zváženie voľby z alternatív uvedených v tomto odseku a pri zohľadnení súčinnosti prevádzkovateľov na splnení povinností podľa tohto ustanovenia. Podľa odseku 13 písm. a) sa pre prevádzkovateľov skládky, ktorí si splnili povinnosť podľa odseku 1, bolo im vydané konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzky a v lehote podľa odseku 12 požiadali o súhlas na uzavretie skládky alebo jej časti, predlžuje možnosť prevádzkovania (teda prijímania a ukladania odpadu) na dotknutú skládku do skončenia konania, ktorým sa povoľuje stavba uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonania jej rekultivácie alebo do uplynutia lehoty platnosti rozhodnutia, ak uplynie pred skončením tohto konania. Podľa odseku 13 písm. b) sa pre prevádzkovateľov skládky, ktorí si splnili povinnosť podľa odseku 1, bolo im vydané konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzky, ale zostali nečinní, respektíve zmeškali lehotu podľa odseku 12, skončí platnosť rozhodnutia márnym uplynutím tejto lehoty. Podľa odseku 14 sa pre prevádzkovateľov skládky odpadov, ktorí si nesplnili povinnosť podľa odseku 1, teda zostali nečinní, zaniká platnosť rozhodnutia dňom právoplatnosti konečného rozhodnutia. Pod zánikom platnosti rozhodnutia sa rozumie zánik možnosti prijímania a ukladania odpadu na skládku.
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Daniela Čertíková, odbor odpadového hospodárstva, daniela.certikova@enviro.gov.sk, Ing. Gabriela Bizoňová, gabriela.bizonova@enviro.gov.sk,
12. Zdroje
Pri výpočte nákladov v doložke vplyvov na podnikateľské prostredie bola použitá kalkulačka nákladov regulácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konaniaI. Úvod: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 23. mája 2018 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ spolu so žiadosťou o skrátenie lehoty PPK. Komisia tejto žiadosti vyhovela. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívno-negatívnych vplyvov na malé a stredné podniky a pozitívne vplyvy na životné prostredie.II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:K doložke vybraných vplyvovPredkladateľ nevyplnil časti „5. Alternatívne riešenia“ a „12. Zdroje“ doložky vybraných vplyvov, pričom najmä posudzovanie návrhov alternatívnych riešení problematiky by malo automaticky tvoriť súčasť tvorby právneho predpisu. V prípade, že predkladateľ neposúdil žiadne alternatívne riešenia problematiky, mal by túto skutočnosť uviesť. Komisia odporúča predkladateľovi dopracovať časti „5. Alternatívne riešenia“ a „12. Zdroje“ v doložke vybraných vplyvov. Stanovisko MŽP SR: Materiál upravený podľa pripomienky.K doložke vybraných vplyvov a vplyvom na rozpočet verejnej správyKomisia sa nestotožňuje s konštatovaním predkladateľa uvedeným v doložke vybraných vplyvov, ako aj ostatných častiach materiálu, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže MŽP SR má za udeľovanie nových súhlasov, a to súhlasu na prevádzkovanie zariadení na recykláciu lodí a schvaľovanie plánov recyklácie lodí, vyberať nové správne poplatky.Vzhľadom na uvedené Komisia žiada v doložke vybraných vplyvov v časti „9. Vplyvy navrhovaného materiálu“ označiť pozitívne vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy. V súlade s takto deklarovanými vplyvmi na rozpočet verejnej správy je potrebné upraviť aj text predkladacej správy a dôvodovej správy – všeobecná časť predloženého materiálu.Súčasne Komisia žiada v súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov dopracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, kde Komisia žiada kvantifikovať očakávané príjmy z navrhovaných nových správnych poplatkov v jednotlivých rokoch, resp. uviesť odôvodnenie, ak takáto kvantifikácia nie je možná.Pre informáciu Komisia uvádza, že ak materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, potom sa v časti „9. Vplyvy navrhovaného materiálu“ doložky vybraných vplyvov rozpočtová zabezpečenosť vplyvov neoznačuje.Stanovisko MŽP SR: Po telefonickej konzultácii s predkladateľom pripomienky (MF SR) bolo do položky č. 10 Doložky vybraných vplyvov doplnené vysvetlenie.K analýze vplyvov na podnikateľské prostredieZ analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie nie je jasné, ako predkladateľ vyčíslil priame finančné náklady na 1 podnikateľa vo výške 59 €. V časti 3.3.1 Priame finančné náklady predkladateľ spomína zníženie priamych finančných náklady na jedného podnikateľa v súvislosti so zrušením povinnosti mať schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, ako aj možnosť vlastníka pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, požadovať od prevádzkovateľa skládky jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku, ktorú môže v prípade potreby uplatniť aj na súde. Komisia žiada predkladateľa o doplnenie vysvetlenia, ako sa dopracoval k čiastke 59 €. Stanovisko MŽP SR: Po telefonickej konzultácii s predkladateľom pripomienky (inštitúcia SBA), predkladateľ od pripomienky odstúpil.Z analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie nie je jasné, ako predkladateľ vyčíslil administratívne náklady na 1 podnikateľa vo výške 22,60 €. Predkladateľ uvádza ušetrené administratívne náklady na jedného podnikateľa vo výške 19 € vyplývajúce zo skutočnosti. že dotknuté podnikateľské subjekty v prípade jednoduchých a drobných stavieb nebudú mať povinnosť vyžiadať si vyjadrenie od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Predkladateľ uvádza zvýšenie administratívnej záťaže vo výške 3,60 € v súvislosti s preukázaním skutočnosti, že pri plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej preprave batérií a akumulátorov nejde o použité batérie a akumulátory, ktoré sú odpadom. Nakoľko predkladateľ pravdepodobne spočítal ušetrené a novo vzniknuté administratívne náklady, Komisia žiada predkladateľa o opravu výslednej čiastky administratívnych nákladov.Stanovisko MŽP SR: Po telefonickej konzultácii s predkladateľom pripomienky (inštitúcia SBA), predkladateľ od pripomienky odstúpil.Komisia odporúča do analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie ešte dopracovať vplyvy vyplývajúce zo zmien pri vytváraní účelovej finančnej rezervy, kde sa napríklad mení ročná výška účelovej finančnej rezervy na „štvrťročnú“ výšku. Stanovisko MŽP SR: Materiál upravený podľa pripomienky.III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanies materiálom predloženým na predbežné
pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.